Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Z odbiorem kolego, z odbiorem..........

Czytaj?c tytu? twojego postu odnosz? wra?enie, ?e lubisz jak twoje jest na wierzchu...
Dlaczego ja nie napisa?em takiego czego?? Dlatego, ?e na to nie wpad?em?
Nieeeeeee...... przecie? pisa?em tak do makowców...
Ciebie potraktowa?em zupe?nie inaczej. Nie zauwa?y?e?? Pisa?em: "ja równie?"
i chodzi?o w?a?nie o dyskusj?. Mo?esz mi wyja?ni?, dlaczego wszystko rozumiesz
tak, jak tobie si? podoba? A teraz przejd? do odpowiedzi na twoje zarzuty,
bo nie wiem jak to inaczej nazwa?.Tre?? twojego komentarza, powiedzmy sobie, zawiera?a ma?o konkretów.

Nic bardziej mylnego, tutaj pasowa?oby: ma?o szczegó?ów.
Tu si? z tob? zgodz?, bo szczegó?y omawia si? przy konkretnym projekcie.
Taka, a nie inna forma mojej wypowiedzi by?a w tym przypadku uzasadniona.
Zauwa?, i? nie jest to forum dla programistów (chocia? nikt im nie zabrania wypowiedzi).
Tutaj chodzi o odczucia, pogl?dy i poznawanie mo?liwo?ci (NIEKONIECZNIE innych systemów).
Czyli generalnie typowa publicystyka.
I pojmuj?c to w?a?ciwie, moja wypowied? zawiera?a bardzo du?o konkretów.


Nie mo?esz powiedzie?, ?e strona jest wy??cznie o Amidze (w sensie classic, amigaos only).
Wiele razy rozpisywano si? tutaj o AROS, MorphOS, UAE, Amithlon, Pegasos

Jak by nie patrze?, wszystko to zalatuja Amig?...

czy APUS.

za wyj?tkiem tego w?a?nie. Ale przecie? nie powiedzia?em, ?e mam co? przeciwko Linuxowi.
Je?eli uwa?asz inaczej, podaj mi cytat.


Czy gdybym napisa? na forum o APUS'ie to te? by? mnie zjecha? ?

Zdecydowanie nie. Przede wszystkim wcale ci? nie zjecha?em. Chcia?em ci wyja?ni?
jakie jest przeznaczenie tej strony i zainteresowania "osób zainteresowanych".
Sorry, za mas?o ma?lane, ale napisa?em to ?wiadomie.


Pewnie tak, bo to Linux na Amig? Classic PPC.

Niestety bardzo si? pomyli?e?. Mam ca?ego Debiana na p?ytach i tylko czekam na dysk,
aby go zainstalowa?. Jednak nie "zamiast" AmigaOS, tylko "oprócz", a to jest zasadnicza ró?nica.
Dlaczego nie chcesz zrozumie? mojego wyboru? Jestem gorszy, bo jestem inny?
Tutaj mnie niestety zaskakujesz. Zawsze uwa?a?em Pingwiniarzy za ludzi normalnych.
Mam ró?nych kolegów i u?ywaj? oni ró?nych systemów. Ka?dy z nich robi to co mu si? podoba.
I za to ich lubi?, a nie za to, ?e u?ywaj? "jakiego?" systemu. ?yje mi si? z nimi dobrze
i bardzo mi si? to podoba. ?aden z nich jednak nie namawia mnie do jakichkolwiek zmian.
Ja ich te? do niczego nie namawiam. Wymieniamy tylko uwagi ogólne, co i jak mo?na zrobi?.
Jest to wi?c wspó?praca w najlepszym rozumieniu tego s?owa.


Ale strona jest o Amidze, zarówno sprz?cie jak i oprogramowaniu, które da si? na nim odpali?.

Owszem, ale najlepiej pos AmiOS-em, a ca?a reszta, to tylko dodatki. Nie wa?ne na jakim sprz?cie,
wa?ne pod jakim systemem. Chcesz mi zabroni? u?ywania WorkBencha? To zalatuje komunizmem,
albo, w najlepszym przypadku szeroko zakrojonym konserwatyzmem.
My?lisz, ?e nigdy nie u?ywa?em Linuxa, albo MacOSa, lub te? Windy?
U?ywa?em i si? tego nie wypieram. Nie przynosi mi to ?adnej ujmy, wr?cz przeciwnie.
?wiadczy o mojej (lepszej, lub gorszej) umiej?tno?ci wykorzystania mo?liwo?ci.
Niemniej moim g?ównym systemem pozostanie jeszcze d?ugo AmigaOS.
btw. Morphos jest jedn? z mo?liwo?ci jego rozwoju i nic dziwnego w tym, ?e kto? go tutaj opisuje.


Czy ja nadal czego? nie rozumiem (Je?li tak to prosz? o przemy?lane, kalkulowane na ch?odno wyja?nienie, zero be?kotu,
same konkrety - bez zb?dnych emocji) ?

Przykro mi, ale na to chyba wygl?da. To jest tylko obiektywne stwierdzenie. Sam o to prosi?e?.


Wi?c pytanie do ciebie czy Pegasos to Amiga ?

W pewnym sensie - tak. Daje mo?liwo?? rozwoju mojego systemu, wi?c raczej tak, ale oczywi?cie
nie jedyna. Jest jeszcze Amiga One i (ma si? rozumie?) Classic.
Gdyby firma Commodore nie produkowa?a PieCów, by?oby wszystko w porz?dku, a poniewa? nie jest,
trzeba szuka? innej drogi. Amiga oficjalnie od kilku lat nie istnieje, a czy jaka? inna platforma
nieisniej?ca przez taki okres czasu mo?e si? pochwali? tak? rzesz? aktywnych u?ytkowników?
Chyba jednak co? w tym musi by?...


Je?li tak to mo?emy tutaj mówi? o Linux'ie czy innym systemie, który da si? na tym odpali?.

Ale? oczywi?cie, tylko nie le?y to w kr?gu zainteresowa? przeci?tnego Amigowca (tylko, czy
jaki? aktualny amigowiec jest przeci?tny...?). Oni robi? to, co chc? i w?a?nie za to ich lubi?.
Pingwiniarzy te?. :-)
Czy naprawd? zrobi?em ci co? z?ego?


Je?li nie, to co robi tutaj test Pegasosa.

Wprowadza odpowiednich ludzi w rozpoznanie mo?liwo?ci "odpwiedniego" sprz?tu.
Czy to jest twoim zdaniem negatywne?


Teraz by wyja?ni? kilka nie?cis?o?ci:
Pakiety "unstable" ró?ni? si? od "stable", ?e nie s? rekomendowane dla serwerów, gdzie kluczowym elementem
jest bezpiecze?stwo i stabilno?? pakietów.

Dzi?ki za wyja?nienie. Dobrze, ?e starasz si? uzasadni? swoje zdanie. (to nie jest ?art)
Czy du?ym b??dem jest to, ?e wol? wersj? stabiln?? A my?lisz, ?e na Ami nie ma programów stabilnych?
Tutaj si? grubo pomyli?e?. Wad? jest natomiast, ?e sam system nie posiada wystarczaj?cych zabezpiecze?.


Dla stacji roboczych rekomendowana jest wesja unstable.

Tego dla odmiany nie rozumiem. Dlaczego w?a?nie tak? Chyba nie ca?kiem dos?ownie...
Wygl?da mi to na ma?? niezamierzon? nie?cis?o??.


Co do jak to nazwa?em - "niektórych", chodzi?o mi o zdecydowan? mniejszo??.

Musz? ci? pocieszy?, ?e od pocz?tku mia?em tak? nadziej?. Inaczej bym si? do ciebie nie odzywa?.


Co do darmowo?ci oprogramowania nie rozumiem jak w dzisiejszym ?wiecie mo?na chcie? kas? za przegl?drk?
internetow?, która oferuje mniej ni? np. Mozilla, Opera (w wersji z banerem), odtwarzacz filmów czy sterowniki
do karty graficznej, itp.

Ja dla odmiany rozumiem, poniewa? AmigaOS jest systemem komercyjnym, ale uwa?am, ?e takie rzeczy
powinny by? w komplecie z systemem. No i oczywi?cie cena powinna by? adekwatna do mo?liwo?ci,
czyli w tym przypadku - po prostu niska.
Krótko: taka cena, jak ocena.


Wybacz po prostu nie rozumiem klimatu tu panuj?cego, co? w stylu "oszukujemy siebie samych".

To jest niestety bardzo du?e uproszczenie i uogólnienie.


Jeste?cie cholernie zamkni?t? spo?eczno?ci?,

No nie wiem... (a raczej jestem innego zdania).


Nie uczycie si? od innych platform,

Czy?by? Uwa?asz, ?e Amiga stoi w miejscu? Ka?de stado bez przewodnika mo?e b??dzi?,
ale nasze w ca?ej tej sytuacji pod??a wyj?tkowo prost? drog?.
Mo?esz mi powiedzie? sk?d bior? ci?gle nowe programy?
W dodatku cz?sto wzorowane na tych z innych platform.
Czy to oznacza, ?e nie uczymy si? od innych? Zawsze znajdzie si? kto?, kto si? uczy
i dok?adna jego przeciwno??. W ka?dym ?rodowisku. A co powiesz na temat osób, które instaluj?
Linuxa tylko dlatego, ?e jest bezp?atny?


W ?wiecie amigi norm? jest, ?e istnieje kilka syfnych programów zamiast jednego dobrego.

Zada?a si? owszem, ale nie jest norm? i nigdy nie b?dzie.
Ja za najlepszy edytor textu uwa?am CEDa. Nie dlatego, ?e ma najwi?ksze mo?liwo?ci
(chocia? nale?? to du?ych), nie dlatego te?, ?e bardzo ?adnie wygl?da (bo wygl?da
bardzo przeci?tnie), ale dlatego, ?e jest stabilny jak ma?o co, wygodny, przejrzysty,
ma?o wymagaj?cy (je?li chodzi o zasoby), prosty w obs?udze, funkcjonalny, kompatybilny
z dowoln? wesj? systemu i w dy?ym stopniu konfigurowalny (wbrew pozorom).
Ja go cz?sto u?ywam do zarz?dzania aktualnie ods?uciwan? muzyk? bez odrywania ?ap od klawiatury.


Jeste?ci sk?óceni równie? mi?dzy sob?.

A mo?e nie wszyscy?


I dlatego macie to co macie.
...sporo emulatorów...

Tak, mamy mo?liwo?? wyboru... programu, systemu i.t.p.
Nie zawsze tak?, jakby?my chcieli, ale mamy.


Naprawd? dobre oprogramowanie jest cz?sto portowane z innych platform...

A przed chwil? wspomnia?e?, ?e nie uczymy si? od innych... Jest wr?cz przeciwnie.


...lame...

Lame by? portowany (i jest nadal) na wiele ró?nych systemów, lecz nie oznacza to, ?e nie mamy swoich
programów (te? niez?ych). Widocznie jest naprawd? dobry. Dlaczego nie mia?by go kto? przeportowa??
btw. AmigaOS powsta? na bazie mi?dzy innymi Unixa (po usuni?ciu rzeczy zb?dnych w domu
i u?atwieniu obs?ugi, przy czym ocena w?a?ciwo?ci by?a adekwatna do czasu, kiedy powsta?),
a tak?e MacOSa (pomys? na GUI).
Oj, uczymy si? od innych, nawet do?? du?o, tylko chyba nie wszyscy zauwa?aj?...


Czemu Wy si? nie potraficie zorganizowa? tak jak np.: ?rodowisko opensource ?

Programowanie wymaga... UWAGA! programistów. Nasze ?rodowisko jest znacznie mniejsze
od Linuxiarzy i ma to du?e znaczenie tak?e przy ilo?ci - programistów w?a?nie.
Je?eli mi nie wierzysz, zapytaj o to Jacka Rzeuskiego. On bardzo mocno siedzi w temacie.
Jego wypowied? b?dzie w tym przypadku autorytatywna.
Poza tym Amigowcy s? z za?o?enia bardziej u?ytkownikami. Nie powiniene? nas tak
pochopnie ocenia? nie znaj?c ca?ej naszej historii.
Nikt nie twierdzi, ?e jest idealnie, ale mog?o by? znacznie gorzej.
Nie próbuj? si? w ten sposób pociesza?, to s? fakty.


Ja po prostu tutaj nie pasuj?,...

Nie ty, a twój sposób postrzegania i oceny sytuacji. Nikt ci tutaj nie wypomina
imienia, nazwiska, pochodzenia, wieku, rasy i.t.p. Mamy tylko inne zdanie w sprawach merytorycznych.wi?c jak to powiedzia?e? zabierzmy si? do swoich spraw.

Dlaczego próbujesz mi wkr?ca? co?, czego nie powiedzia?em? Mo?e powiniene? bardziej
trzyma? si? faktów?
Powiedzia?em: A teraz wróc? sobie spokojnie do innych zaj??...
Dok?adnie tak. Wynika z tego prosty wniosek: sam sobie wmawiasz co?, czego nie ma.
Nam tego jednak nie wmówisz, bo jeste?my ?rodowiskiem, któremu od wielu lat ca?y ?wiat
próbuje co? wmówi?. Cz?sto (nie zawsze jednak) w?a?nie dlatego nie s?uchamy, ale nie oznacza to jednak,
?e nie wiemy co si? dzieje. Tylko mamy W?ASN? opini?.


Jad? na SLC #9 i b?de si? dobrze bawi?.

Czego i ja ci ?ycz?. Dobrej zabawy nigdy do?? (jak mówi tekst jednego z kawa?ków
Budki suflera).


cA wam wszystkim ?ycz? ciekawych tematów do obrzucania si? b?otem.

W?a?nie, "wam WSZYSTKIM"... Wylaz?o szyd?o z worka...
I teraz jeszcze powiedz, ?e mia?e? dobre ch?ci...

:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

W ten sposób tylko sam si? poni?asz. Chcesz koniecznie osi?gn?? poziom Makowców?
(nie myli? z ciastem, a swoj? drog?, jak to si? kojarzy z kuchni?...)

I ty chcia?e? prowadzi? konstruktywn? dyskusj?? Albo mo?e moje wypowiedzi wskazuj?
na analfabetyzm? W trosce o swoje zdrowie powiniene? odwiedzi? psychologa.
Mo?e pomóg?by ci si? mniej stresowa?. I nie sugeruj? ci bynajmniej "?wira".
Prawdopodobnie jeste? przem?czony, ale mam za ma?o informacji, aby ustali?
dok?adnie czym. Móg?bym troch? poteoretyzowa?, ale forum mia?o by? o konkretach.
A ja ci?gle odnosz? wra?enie, ?e czytasz tylko odpowiedzi na swój post...

Zamiast dyskutowa? o oczywistym, móg?by? podsun?? jaki? fajny pomys?. Te? bym
si? ucieszy?. Mo?e by? mi?dzyplatformowy.


Bez odbioru.

My?l?, ?e tu jeszcze wrócisz..... ;)


Moim zdaniem ko?cówka wypowiedzi, wyra?nie ci nie posz?a...
Naprawd? by?a bardzo nie na miejscu.

A teraz na z?o?? tobie, ?ycz? ci mi?ej zabawy na zlocie, o którym wspomina?e?.


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas