Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 TEXt PROPANGANDOWY :PP (Fanatycy nei czytac!!!)

TERAZ TO jest w Mackach ,kiedys moze trafi do AMI :)

Mac OS X i G5 czyli kotka na gor?cym blaszanym dachu Dariusz ?wiklak GW 07-07-2003, ostatnia aktualizacja 04-07-2003 13:23

Nowszy system Mac OS X i komputery z zupe?nie nowym procesorem G5 zademonstrowa?a firma Apple Computer pod koniec czerwca na konferencji dla programistów

Tego u?ytkownicy macintoshy nie widzieli ju? dawno: szef Apple Steve Jobs sta? na scenie przed t?umem widzów i z dum? patrzy?, jak w bezpo?rednim starciu z pecetem komputer z jab?uszkiem okazuje si? szybszy. Zauwa?alnie szybszy. Na tyle szybszy, ?e Jobs zacz?? nawet gwizda? pod nosem. 23 czerwca na konferencji dla programistów Apple w San Francisco wida? by?o wyra?nie, ?e Steve Jobs triumfuje. - Oto najszybszy komputer osobisty na ?wiecie - powtarza? kilka razy, prezentuj?c nowego PowerMaca G5.

Pecety uciekaj?

Nowy komputer nie by?by mo?liwy bez zupe?nie nowego procesora. Stosowane prze Apple uk?ady PowerPC G4 Motoroli s? wydajne, ale ostatnio zacz??y coraz bardziej odstawa? od konkurencji ze ?wiata pecetów. Podczas gdy najszybsze procesory G4 ledwie przekroczy?y barier? 1,4 GHz, Pentium 4 Intela min??y ju? granic? 3 GHz. Nie znaczy to jednak, ?e ró?nica w szybko?ci mi?dzy macintoshem a pecetem jest a? dwukrotna - odmienna architektura obu procesorów nie pozwala upro?ci? tego porównania tylko do mierzenia pr?dko?ci zegara taktuj?cego uk?ad - ale dawa?a si? ju? odczu? coraz wyra?niej. Apple i Motorola "podkr?ca?y" wprawdzie od kilkunastu miesi?cy G4, ale by?y to skoki raczej kosmetyczne, o mniej wi?cej 200 MHz.

Powszechnie uwa?ano, ?e Apple musi dokona? jakiej? rewolucji - inaczej b?dzie skazane na wegetacj?. Prorokowano nawet, ?e firma mo?e porzuci? tradycj? i zamiast trzyma? si? kurczowo procesorów z rodziny PowerPC, przejdzie na uk?ady Intela lub AMD. Równolegle te? od pocz?tku roku pojawia?y si? plotki o zupe?nie nowym procesorze PowerPC przygotowywanym przez IBM. Motorola, IBM i Apple w latach 90. utworzy?y konsorcjum, które opracowa?o architektur? procesorów PowerPC. Procesory z tej rodziny produkuje zarówno Motorola (G4), jak i IBM. Apple wykorzystuje produkty obu firm. PowerPC G4 znajduj? si? we wszystkich PowerMacach, PowerBookach, iMacach i eMacach. Procesor G3 IBM mo?na znale?? jeszcze w przeno?nych iBookach.

Zmiana warty

Okaza?o si? jednak, ?e plotka o przej?ciu Apple na procesory Intela na razie pozostanie tylko plotk?. Sprawdzi?y si? za to co do joty przecieki o nowym procesorze IBM. PowerPC 970 to - jak zapewnia Apple - pierwszy 64-bitowy procesor przeznaczony do komputerów stacjonarnych. Pierwsze by?y 64-bitowe procesory pracuj?ce w wysoce wydajnych serwerach. Ale w zwyk?ym komputerze dla przeci?tnego u?ytkownika takich procesorów jeszcze nie by?o. AMD zapowiada 64-bitowego Athlona do podobnych zastosowa?, ale nie b?dzie chyba pierwsze: Athlon 64 mia? ju? kilka po?lizgów i ostatnio jego premier? zapowiedziano na wrzesie?. PowerMaki z procesorem IBM maj? trafi? na rynek na prze?omie sierpnia i wrze?nia.

PowerPC 970 wywodzi si? w bezpo?redniej linii z rodziny procesorów Power4 IBM stosowanych do tej pory w wydajnych serwerach. Wspólnie z Apple IBM dokona? jednak kilku zmian maj?cych poprawi? wydajno??. Apple zmieni?o te? nazw? - we w?asnych materia?ach reklamowych przedstawia PowerPC 970 jako G5. W ten sposób podkre?la ci?g?o?? rodziny procesorów (G5, cho? ma zupe?nie now? architektur?, bez problemu pracuje pod kontrol? starych, 32-bitowych programów).

Uk?ady G5 powstaj? w specjalnej fabryce IBM w stanie Nowy Jork. Zak?ad wybudowany kosztem 3 mld dol. przypomina obiekt z filmu science fiction. Tu tak?e oprócz procesorów powstaj? kontrolery zarz?dzaj?ce obiegiem informacji w ca?ym systemie PowerMaców.

A co z Motorol?? - Motorola nadal jest naszym bardzo wa?nym dostawc? - zapewnia? mnie usilnie Pascal Cagni, szef europejskiej centrali Apple. Jej procesory G4 nadal nap?dzaj? wi?kszo?? komputerów z jab?uszkiem i nie zmieni si? to szybko (np. w przypadku maszyn przeno?nych). Ale to IBM b?dzie teraz gwiazd?.

Potwór pod mask?

Nowy PowerMac G5 to nie tylko sam procesor. To zupe?nie od nowa przemy?lana architektura ca?ego systemu. Szybko?? taktowania nowego uk?adu na razie nie powala na kolana - dochodzi do 2 GHz - ale Jobs i przedstawiciel IBM zapowiedzieli w San Francisco, ?e w ci?gu roku cz?stotliwo?? ta zwi?kszy si? o po?ow?, a to dopiero pocz?tek rozwoju G5. Pami?ta? nale?y jednak, ?e G5 to procesor 64-bitowy, a wi?c potrafi?cy przetwarza? w jednym kroku o wiele wi?cej informacji ni? poprzednia 32-bitowa generacja. Szczególnie imponuj?co wygl?da jednak to, jak nowy procesor komunikuje si? z otoczeniem. - Ten uk?ad to potwór, je?li chodzi o przepustowo?? - zachwala? G5 Steve Jobs. I rzeczywi?cie, o ile najnowsze procesory Intela mog? poszczyci? si? magistral? taktowan? zegarem 800 MHz, to G5 ju? teraz ma dwie magistrale taktowane zegarem 1 GHz. Szybko?? komunikacji z pami?ci? przekracza 6 GB (gigabajtów) na sekund?. - Oznacza to, ?e w ci?gu niespe?na sekundy mo?na by przerzuci? do pami?ci zawarto?? p?yty DVD - wyja?ni? obrazowo Jobs. Tak wielka szybko?? komunikacji z pami?ci? to wcale nie przesada, je?li zwa?y?, ?e dzi?ki 64-bitowemu adresowaniu G5 zrywa z ograniczeniami co do pami?ci. 32-bitowe procesory mog? bezpo?rednio adresowa? do 4 GB pami?ci. 64-bitowe - teoretycznie do 18 exabajtów (18 mld gigabajtów). Na razie w PowerMacach mo?na zamontowa? do 8 GB pami?ci DDR RAM (tylko dlatego, ?e nie ma jeszcze odpowiednio pojemnych uk?adów - je?li si? pojawi?, limit pami?ci b?dzie wi?kszy). W nowych komputerach Apple zastosowa?o te? wiele nowoczesnych technologii w rodzaju z??cza graficznego AGP x8, magistrali Serial-ATA dla dysków twardych czy szybkiej szyny PCI-X dla kart rozszerze?. PowerMac G5 b?dzie zawiera? jeden lub dwa procesory.

Aluminiowe cacko

Wszystkie te technologie upakowano w zupe?nie nowej obudowie. Wykonana jest z aluminium i nieco przypomina poprzedni? obudow? PowerMaców (te? ma cztery uchwyty do noszenia). Ze wzgl?du na du?e wydzielanie ciep?a sporo uwagi po?wi?cono kwestii ch?odzenia ca?ego systemu - pocz?wszy od dobrze przewodz?cego aluminium i a?urowego frontu, a? po podzia? ca?ego komputera na cztery niezale?ne strefy termiczne. Przep?ywem powietrza w ?rodku zarz?dza a? dziewi?? sterowanych komputerowo wentylatorów! Mimo ?e jest ich a? dziewi??, komputer ma by? prawie dwa razy cichszy ni? PowerMac G4. Dlaczego? Dzi?ki podzia?owi komputera na niezale?ne strefy termiczne gor?ce powietrze z okolic procesora czy zasilacza nie miesza si? z ch?odniejszym z rejonu nap?dów czy kart rozszerze?. To z kolei sprawia, ?e wentylatory b?d? si? w??cza?y rzadziej. Pomy?lano nawet o tych, którzy lubi? ogl?da? "bebechy" komputera - PowerMac G5 mo?e pracowa? bez bocznej os?ony. Aby jednak powietrze dostawa?o si? do komputera w?a?ciwie, pod blaszan? ?ciank? umieszczono przezroczyst? ?ciank? z pleksiglasu. Jej zdj?cie uruchamia czujnik optyczny, który uniemo?liwia w??czenie komputera.

Jak to dzia?a

Steve Jobs zademonstrowa? wyniki kilku testów maj?cych potwierdzi?, ?e PowerMac G5 to najszybszy komputer na ?wiecie. PowerMaca G5 z dwoma procesorami 2 GHz postawiono w szranki z Dellem Dimension 8300 z procesorem Pentium 4 3 GHz i Dellem Precision 650 z dwoma procesorami Intel Xeon 3,06 GHz. Testy przeprowadzi?a firma Veritest. PowerMac pracowa? pod kontrol? Mac OS X, za? pecety - pod Linuksem. Badano w nich szybko?? kompilacji programów za pomoc? kompilatora GCC 3.3. Tu? po premierze G5 w sieci pojawi?y si? zarzuty, ?e testy by?y manipulowane. Jednym z zarzutów by?o m.in. to, ?e wykorzystano kompilator GCC nieoptymalizowany pod procesory Intela. - Testy przeprowadzi?a niezale?na firma. Chodzi?o o to, ?eby porówna? moc maszyn, wi?c logiczne wydawa?o si?, ?eby wykorzysta? do tego identyczny program - t?umaczy? pó?niej Greg Joswiak, wiceprezes Apple ds. sprz?tu.

O ile w testach "abstrakcyjnych" przewaga G5 wyra?ana by?a za pomoc? niewiele mówi?cych s?upków, o tyle w testach prawdziwych programów u?ytkowych go?ym okiem wida? by?o ró?nic?. Obróbka obrazu w Photoshopie czy rendering filmu na PowerMacu trwa?y nawet dwukrotnie krócej ni? na pececie. Jednym z testów by?a demonstracja animacji 3D przygotowana przez firm? Luxology. - Powa?nie potraktowali?my kwesti? uczciwo?ci tego porównania - zapewnia? potem Brad Peebler, prezes firmy. - G?ówny kod naszego programu jest identyczny dla pecetów i dla macintoshy. Drobne ró?nice tkwi? w cz??ciach odpowiedzialnych ju? za rysowanie okienek i wy?wietlanie tekstu.

- Cieszymy si?, ?e Apple dokona?o tego skoku technologicznego - mówi? po prezentacji Mike Rogers, szef firmy Aspyr zajmuj?cej si? przenoszeniem na system Apple'a rozmaitych gier z platformy PC. - Wymagania producentów gier rosn? coraz bardziej. Teraz mo?emy by? spokojni, ?e Macintoshe poradz? sobie z nowymi programami.


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas