Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Dla @LL Co mowia Ale Os maca jest Syf

Z archiwum Mac X  
    2001-03-21

Jaromir K. Kopp


Opis wersji beta systemu operacyjnego Mac OS X.

Powrót do ?róde?

Zaczynamy

Sam system to za ma?o


 
Od chwili, gdy sze?? lat temu Apple og?osi?, ?e pracuje nad Coplandem - nast?pc? Mac OS-a, systemu operacyjnego komputerów Macintosh - oczy wi?kszo?ci u?ytkowników Macintoshy zwrócone by?y na siedzib? firmy: Cupertino w Kalifornii. Niestety, prace si? opó?nia?y i jedyne, co ulega?o zmianom, to numery kolejnych wersji "zwyk?ego" Mac OS-a.

Info
Mac OS X beta
Wymagania: Macintosh PowerPC G3 lub G4 wyprodukowany po VIII 1998 r., 128 MB RAM, ok. 1 GB na dysku
+ stabilno??, wydajno??
+ nowatorski, ale wygodny interfejs u?ytkownika
+ wsparcie dla wielu us?ug sieciowych
+ niewygórowana cena
- spore wymagania sprz?towe
- brak mo?liwo?ci wyboru pakietów do instalacji (w wersji beta)
Producent: Apple Computer, Cupertino, USA
http://www.apple.com/
Dostarczy?: QART Serwis
http://www.qart.com.pl/
Cena w USA: 129 USD (wersja pe?na)
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artyku?u:
news://news.vogel.pl/chip.artykuly
Pytania techniczne:
news://news.vogel.pl/chip.software

Sytuacja zmieni?a si? w grudniu 1996 roku, kiedy to Apple poinformowa?, ?e przejmuje firm? NeXT, oraz zapowiedzia? powrót za?o?yciela Apple'a - w?a?ciciela firmy NeXT - Steve'a Jobsa. Jobs og?osi?, ?e nowy system dla "maków" powstanie na bazie systemu NeXT-step i przyjmie kodow? nazw? Rapsody. Jednak dopiero w styczniu 2000 na Macworld Expo Steve Jobs przedstawi? za?o?enia, wygl?d i technologie u?yte w Mac OS X - tak? bowiem nazw? nadano nowemu systemowi.
     We wrze?niu 2000 Apple udost?pni? do powszechnego testowania Mac OS X w wersji public beta. Ka?dy, kto zap?aci? 30 USD, móg? zosta? betatesterem. Apple podaje, ?e do ko?ca 2000 roku rozes?a? 100 000 kopii tego systemu i otrzyma? 75 000 informacji oraz wniosków o usprawnienia od indywidualnych testerów.
     System Mac OS X (public beta) oparty jest na uniksowym j?drze Mach 3.0 systemu BSD. Po adaptacji j?dro zosta?o nazwane Darvin i jest dost?pne jako Open Source Project. Zapewnia ono pe?n? ochron? pami?ci, wieloprocesowo?? z wyw?aszczeniem (Preemptive multitasking), bardzo wydajn? obs?ug? pami?ci wirtualnej, prac? z wieloma procesorami (Symmetric multiprocessing) oraz pe?ne wsparcie dla protoko?ów sieciowych, takich jak: TCP/IP, PPP, Apple Talk, Apple File Protocol (szybki protokó?, zaimplementowany te? w Mac OS 8 i 9), NFS, WebDAV, FTP.
     
Co w ?rodku?
Grafik? w Mac OS X obs?uguj? trzy podsystemy: Quartz odpowiedzialny za grafik? 2D i wykorzystuj?cy technologi? PDF (znan? z Adobe Acrobata), QuickTime zawiaduj?cy multimediami (animacje, wideo, d?wi?k) oraz OpenGL - standard w grafice 3D. Interfejs u?ytkownika Mac OS X nazwany zosta? Aqua. Nowy system dla "makówek" wymaga komputera z procesorem PowerPC G3 lub G4 (dowolnego PowerMac G3/G4), iMac, PowerBook G3 series 2 lub iBook oraz 128 MB RAM i 900 MB wolnego miejsca na dysku lub osobnej partycji (zalecane 2 GB).

 Apple przestrzega, ?e przed rozpocz?ciem instalacji nale?y zrobi? kopie wszystkich istotnych plików (co nie dziwi w przypadku wersji beta). Je?eli nadal chcemy korzysta? z programów nie przeznaczonych dla Mac OS X, musimy mie? zainstalowany Mac OS 9.0.4, który nie jest do??czany do wersji beta (b?dzie cz??ci? wersji finalnej). Mac OS X mo?emy zainstalowa? na osobnym dysku czy partycji lub na partycji, gdzie zainstalowany jest ju? system w wersji 9.0.4. Je?eli zdecydujemy si? na ten ostatni wariant, to wszystkie pliki znajduj?ce si? na dysku zostan? umieszczone w katalogu Mac OS 9 i nadal b?dziemy mogli z nich korzysta?. Zalecane jest jednak instalowanie nowego systemu na osobnej partycji (dysku), co poza tym wp?ywa korzystnie na wydajno??.


Po uruchomieniu instalatora komputer zostaje zrestartowany, a system uruchomi si? z p?yty CD. Od tej chwili jeste?my juz w ?wiecie interfejsu Aqua. Podczas instalacji mo?emy jako g?ówny j?zyk wybra? angielski, niemiecki lub francuski. Nast?pnie musimy okre?li?, na której partycji (dysku) chcemy "posadzi?" system. Mo?emy te? za??da? inicjalizacji dysku i wybra? system plików Apple HFS Plus lub UFS, z tym ?e je?eli chcemy nadal korzysta? z systemu Mac OS 9 i jego aplikacji, musimy wybra? ten pierwszy. Reszta instalacji przebiega samoczynnie i na komputerze z procesorem PowerPC G3/233 trwa oko?o 20 minut. Po rozpakowaniu wszystkich pakietów komputer po raz kolejny si? restartuje i uruchamia system ju? z dysku. Teraz czas na konfiguracj?. Podajemy dane u?ytkownika (login, has?o), stref? czasow?, uk?ad klawiatury, sposób ??czenia z Internetem (sie? lokalna, ??cze sta?e, ??cze modemowe telefoniczne) oraz informacje o koncie pocztowym. Po kolejnym restarcie mo?emy ju? w pe?ni cieszy? si? nowym Mac OS-em.
     
Zmiany, zmiany, zmiany...
Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to brak ikon dysków na pulpicie. Widzimy natomiast tzw. Dock . Jest to pasek na dole ekranu (podobny do Paska zada? znanego z Windows), gdzie ukazuj? si? ikony pracuj?cych programów. W Docku mo?emy te? umieszcza? ikonki programów i dokumentów, do których chcemy mie? szybki dost?p. Znajduj? si? tu tak?e zminimalizowane okna oraz kosz (Trash), do którego "wyrzucamy" niepotrzebne pliki. W Docku ikonki aplikacji od symboli plików i zminimalizowanych okien oddzielone s? pionow? kresk?. Ciekaw? w?a?ciwo?ci? Docku jest dostosowywanie rozmiaru wy?wietlanych ikon do ich liczby (im wi?cej ikon, tym s? one mniejsze). Ikony mog? si? powi?ksza? po najechaniu na nie myszk?, wy?wietla si? te? wtedy ich opis. Mo?emy równie? uaktywni? opcj? ukrywania Docku, gdy nie jest potrzebny. Pozycj? pierwsz? z lewej w Docku zawsze zajmuje aplikacja Desktop (Finder). Umo?liwia ona zarz?dzanie plikami i nawigacj? po dyskach. Tu u?ytkowników klasycznego Mac OS-a czeka kolejna niespodzianka: okna ukazuj?ce zawarto?? dysków wygl?daj? ca?kiem inaczej. U góry okna znajduje si? rz?d ikon, których pojedyncze klikni?cie kieruje nas do najcz??ciej u?ywanych katalogów. Standardowo s? to: Computer (podobnie jak w Windows, za jego po?rednictwem uzyskujemy dost?p do dysków oraz zasobów sieci), Home (pliki i katalogi zalogowanego u?ytkownika), Favorites (ulubione miejsca), Apps (standardowe miejsce na aplikacje pracuj?ce pod Mac OS X), Docs (dokumenty zalogowanego u?ytkownika) i Users (katalogi u?ytkowników). Pod nimi znajduj? si? ikonki umo?liwiaj?ce okre?lenie sposobu prezentacji zawarto?ci dysków. Do wyboru mamy: ikony, wiersze lub kolumny, w których wy?wietlane s? kolejno zagnie?d?one katalogi. Pojawi? si? te? znany z Windows przycisk Cofnij. Menu systemu i aplikacji tradycyjnie jest dost?pne u góry ekranu (nie w oknie aplikacji tak jak w Windows).

Kontrol? nad ustawieniami systemu zapewnia aplikacja System Preferences (odpowiednik Control Panels). Poza typowymi funkcjami - zarz?dzaniem monitorami, klawiaturami, d?wi?kiem - mo?emy tu w??czy? serwer WWW (Apache 1.3) czy zdalny dost?p do naszego komputera za pomoc? us?ug FTP i telnet.

 Standardowy zestaw aplikacji dostarczanych z Mac OS X beta zawiera mi?dzy innymi przegl?dark? WWW Internet Explorer 5.0, napisan? specjalnie dla Mac OS X. Dost?pne s? te?: program do obs?ugi poczty elektronicznej, QuickTime Player, Music Player - odtwarzaj?cy p?yty CD i pliki MP3, PPP Connect, edytor tekstu i program do prezentacji plików graficznych. W?ród narz?dzi systemowych znajdziemy aplikacje do kompresji i archiwizacji danych, narz?dzia dyskowe, edytor AppleScript, NetInfoManager oraz Proces- Viewer i Terminal tekstowy. W pakiecie aplikacji dodatkowych umieszczono edytor HTML, edytor plików PDF, prosty program graficzny, szachy, NetProbe.
     Aplikacje pracuj?ce pod Mac OS X podzielono na cztery grupy - stare programy pracuj?ce pod Mac OS 8/9 (Classic), aplikacje dostosowane dla Mac OS X (Carbon), mog?ce jednak pracowa? równie? pod Mac OS 9, programy specjalnie napisane pod Mac OS X (Coca) i aplikacje napisane w Javie (jest ona integraln? cz??ci? Mac OS X).
     Gdy otwieramy stare programy, automatycznie uruchamia si? ?rodowisko Classic. Trwa to do?? d?ugo (tyle, ile uruchamianie samego Mac OS 9), ale odbywa si? jednorazowo. Mo?emy te? uaktywni? opcj? uruchamiania ?rodowiska Classic przy ka?dym starcie systemu. Programy dzia?aj?ce w tym ?rodowisku wygl?daj? tak, jakby pracowa?y pod klasycznym Mac OS - stara oprawa graficzna okien, menu itp. Jedynie widniej?cy na dole ekranu Dock przypomina, ?e korzystamy z Mac OS X. W starych aplikacjach mo?emy ju? jednak u?ywa? niektórych dobrodziejstw "dziesi?tki" - takich jak np. pami?? wirtualna. Nowy system zobaczymy w pe?nej okaza?o?ci, gdy u?yjemy aplikacji Carbon lub Coca. Programy pracuj? w tych ?rodowiskach szybko, bardzo stabilnie (mimo i? system jest we wczesnej wersji beta), a ich wygl?d w oprawie nowego interfejsu Aqua jest atrakcyjny. Du?e wra?enie robi? prze?roczyste menu, okna rzucaj?ce cie? i animacje przy minimalizacji okien. Mimo testowania, na komputerze spe?niaj?cym tylko minimalne wymagania atrakcje te nie spowalnia?y pracy ani nie by?y w inny sposób uci??liwe (jednak mamy mo?liwo?? wy??czenia animacji).
     Do ciekawostek mog?cych mie? du?e znaczenie nale?y zaliczy? mo?liwo?? kontroli systemu z poziomu terminala tekstowego. W tym ?rodowisku wszyscy u?ytkownicy FreeBSD lub Linuksa powinni czu? si? dobrze. Mamy tu prawie pe?en zestaw polece? FreeBSD, ?rodowisko programistyczne Perl 5.6.0, emacs 20.7, serwer WWW Apache 1.3 itp.
     W?a?nie dzi?ki oparciu Mac OS X na j?drze BSD i aplikacjach Open Source wiele firm tworz?cych oprogramowanie niedost?pne do tej pory dla u?ytkowników Macintoshy zapowiedzia?o (a nawet udost?pni?o ju? wersje beta) swoje produkty. Do najwa?niejszych nale?y zaliczy? Alias | Wavefront Maya 3 (pakiet do grafiki 3D). Nowy system operacyjny powinien ucieszy? równie? fanów gier komputerowych. Ju? teraz zapowiedziano wiele rozrywkowych nowo?ci, takich jak: Oni, 4x4 Evo, Myth III: The Wolf Age, Tropico, Fly! II czy kolejne wersje Quake'a dla Mac OS X (cz??? ju? dost?pna w wersjach testowych).
     
Sezon na jab?ka
Wersja beta ma ograniczony czas pracy i przestanie dzia?a? w maju 2001. Ostateczna edycja Mac OS X b?dzie dost?pna u dystrybutorów ju? 24 marca 2001 roku. Na polsk? wersj? nie powinni?my czeka? zbyt d?ugo - nowy system dzi?ki zastosowaniu plików j?zykowych - Locale znanych z Uniksa czy Amiga OS b?dzie znacznie ?atwiejszy w lokalizacji (nie trzeba przerabia? ca?ego systemu tak jak w Windows czy poprzednich Mac OS-ach). Do wszystkich sprzedawanych komputerów Apple Mac OS X b?dzie dodawany od lipca 2001 roku.
     Finalny X ma zawiera? wiele udoskonale?. Mi?dzy innymi powróci tak lubiane przez u?ytkowników Macintoshy menu Jab?ko (nie istniej?ce w wersji beta). Zostanie usprawniony te? Dock, z którego uzyskamy dost?p do podstawowych funkcji uruchomionych aplikacji. Okna Findera b?dzie mo?na wyposa?a? w dodatkowe ikonki polece?, dost?pnych do tej pory tylko z menu.
     Apple zapowiada, ?e latem tego roku b?dzie dost?pnych oko?o 1200 powa?nych aplikacji napisanych specjalnie dla Mac OS-a X przez mi?dzy innymi: Adobe, Macromedia, Microsoft (Office 2001), NewTek (Light- Wave), Corel, Deneba, Oracle.
     System Mac OS X beta robi du?e wra?enie zarówno na dotychczasowych u?ytkownikach Macintoshy, jak i na osobach nie maj?cych kontaktów z t? platform?. Apple ma ju? do?wiadczenia w "p?ynnym" przesiadaniu si? z przestarza?ych na ultranowoczesne technologie (pami?tamy przej?cie z procesorów M680xx na PowerPC). Mo?na mie? nadziej?, ?e przesiadka software'owa przebiegnie równie g?adko, zw?aszcza ?e jest to pierwsza próba wprowadzenia pod strzechy komercyjnego systemu opartego na tak zaawansowanych technologiach spotykanych obecnie w stacjach roboczych i serwerach.

Ten Tex pochodzi z http://www.chip.pl/archiwum/article_10556.html

Test jak widac testy robili Blacharze i zrobil na nich wrazenie (a to byla wer. Beta najbardziej syfiasta i wolna ze wszystkich Wer) Tak ze wydaje mi sie ze Wszyscy ktorzy krytykuja macka po prostu na oczy go nie widzieli albo robia to z niewiedzy :)


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas