Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Uczy? Maciej Macieja...


We wrze?niu 2000 Apple udost?pni? do powszechnego
testowania Mac OS X w wersji public beta. Ka?dy,
kto zap?aci? 30 USD, móg? zosta? betatesterem.
Apple podaje, ?e do ko?ca 2000 roku rozes?a? 100
000 kopii tego systemu i otrzyma? 75 000
informacji oraz wniosków o usprawnienia od
indywidualnych testerów.      

To si? nazywa dba?o?? o klienta! Klient mo?e po uiszczeniu odpowiedniej op?aty
wykona? cz??? pracy za firm?.
100000 kopii po 30 dolców... mo?e ja te? napisz? jaki? system na Ma?ka...?
Przecie? nie musz? go uko?czy?, w?a?ciwie nie musz? go nawet zacz??...


System Mac OS X
(public beta) oparty jest na uniksowym j?drze Mach
3.0 systemu BSD.

Samobój


Po adaptacji j?dro zosta?o
nazwane Darvin i jest dost?pne jako Open Source
Project. Zapewnia ono pe?n? ochron? pami?ci,
wieloprocesowo?? z wyw?aszczeniem (Preemptive
multitasking), bardzo wydajn? obs?ug? pami?ci
wirtualnej, prac? z wieloma procesorami
(Symmetric multiprocessing)

Replay...


W tym ?rodowisku wszyscy
u?ytkownicy FreeBSD lub Linuksa powinni czu? si?
dobrze. Mamy tu prawie pe?en zestaw polece?
FreeBSD, ?rodowisko programistyczne Perl 5.6.0,
emacs 20.7, serwer WWW Apache 1.3 itp.
     W?a?nie dzi?ki oparciu Mac OS X na j?drze BSD
i aplikacjach Open Source wiele firm tworz?cych
oprogramowanie niedost?pne do tej pory dla
u?ytkowników Macintoshy zapowiedzia?o (a nawet
udost?pni?o ju? wersje beta) swoje produkty.

I jeszcze jedna poprawka!!!
A kto napisa?, ?e Linux, to taki systemik dla frustratów?
Sam sobie dowali?e? 3:0.


...oraz pe?ne wsparcie
dla protoko?ów sieciowych, takich jak: TCP/IP,
PPP,...(tu kilka innych) ...FTP.

Takie wsparcie, to ja mam po odpaleniu jednego programu...


Co w ?rodku?
Grafik? w Mac OS X obs?uguj? trzy podsystemy:
Quartz odpowiedzialny za grafik? 2D i
wykorzystuj?cy technologi? PDF

Ja wykorzystuj? betoniark? do gotowania zupy, ale wiesz ile ona musi si? nakr?ci?
do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury? No i bardzo szkodzi to ?o?yskom,
bo na regularnie smarowanych, to nigdy mi si? ta zupa nie zagrzeje.
Moim skromnym zdaniem wykorzystywanie "technologii" PDF do wy?wietlania
grafiki 3D ?wiadczy o niewiarygodnej wprost optymalizacji kodu...
To si? w pale nie mie?ci, jaka szybka mog?aby by? taka Quadra,
gdyby kto? wpad? na to wcze?niej!


Apple przestrzega, ?e przed
rozpocz?ciem instalacji nale?y zrobi? kopie
wszystkich istotnych plików

Chocia? raz si? na co? przydali...


...oraz informacje o koncie pocztowym.

A ja mog? to zrobi? w dowolnym momencie.


Zmiany, zmiany, zmiany...
Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to brak ikon
dysków na pulpicie.

U siebie taki bajer, to mam ju? pod DOSem. Rzeczywi?cie full wypas!!!


Widzimy natomiast tzw. Dock
. Jest to pasek na dole ekranu (podobny do Paska
zada? znanego z Windows), gdzie ukazuj? si?
ikony pracuj?cych programów. W Docku mo?emy te?
umieszcza? ikonki programów i dokumentów, do
których chcemy mie? szybki dost?p. Znajduj? si?
tu tak?e zminimalizowane okna oraz kosz (Trash),
do którego "wyrzucamy" niepotrzebne pliki.

to by?o ma?e wprowadzonko -

W Docku ikonki aplikacji od symboli plików i
zminimalizowanych okien oddzielone s? pionow?
kresk?.

- a to w?a?ciwa tre??...
Takie ma?e, a tak cieszy... :-)


Ciekaw? w?a?ciwo?ci? Docku jest
dostosowywanie rozmiaru wy?wietlanych ikon do ich
liczby (im wi?cej ikon, tym s? one mniejsze).

To troch? mo?na tego upchn??, pewnie jakie? 1024 X 50...


Ikony mog? si? powi?ksza? po najechaniu na nie
myszk?,

Mog?? Czy system wybiera losowo, które maj? si? powi?ksza??


Pozycj? pierwsz? z lewej w Docku zawsze zajmuje aplikacja Desktop
(Finder). Umo?liwia ona zarz?dzanie plikami i
nawigacj? po dyskach.

A ja wol? ikonki na blacie, jestem pazerny i w ten sposób oszcz?dzam mych? (dwuprzyciskow?).


U góry okna znajduje si? rz?d
ikon, których pojedyncze klikni?cie kieruje nas do
najcz??ciej u?ywanych katalogów. Standardowo s?
to: Computer (podobnie jak w Windows, za jego
po?rednictwem uzyskujemy dost?p do dysków oraz
zasobów sieci), Home (pliki i katalogi
zalogowanego u?ytkownika), Favorites (ulubione
miejsca),...

Kto by pomy?la?... A mo?e ja bym chcia? u?ywa? innych?


Pod nimi znajduj? si? ikonki
umo?liwiaj?ce okre?lenie sposobu prezentacji
zawarto?ci dysków.
Do wyboru mamy: ikony,
wiersze lub kolumny, w których wy?wietlane s?
kolejno zagnie?d?one katalogi. Pojawi? si? te?
znany z Windows przycisk Cofnij.

Gdzie? ju? to widzia?em, mo?e w Opusie...?


Menu systemu i
aplikacji tradycyjnie jest dost?pne u góry ekranu
(nie w oknie aplikacji tak jak w Windows).

To te? mi si? wydaje znajome, a mo?e to nie jest nowo??...?


Du?e wra?enie
robi? prze?roczyste menu, okna rzucaj?ce cie? i
animacje przy minimalizacji okien.

A to ju? napewno kiedy? widzia?em, w du?ym stopniu na mojej A600.


Mimo testowania, na komputerze spe?niaj?cym tylko
minimalne wymagania atrakcje te nie spowalnia?y
pracy ani nie by?y w inny sposób uci??liwe.

Ale napewno by?y przez to mniej atrakcyjne. Ju? wiem dlaczego mój system
nie jest atrakcyjny, u mnie te? nie spowalnia?y.


Okna Findera b?dzie mo?na wyposa?a? w
dodatkowe ikonki polece?, dost?pnych do tej pory
tylko z menu.

Takie to troch? Opusowate...


Apple zapowiada, ?e latem tego
roku b?dzie dost?pnych oko?o 1200 powa?nych
aplikacji napisanych specjalnie dla Mac OS-a X
przez mi?dzy innymi: ...NewTek (Light- Wave),...

Ot znawca Ma?ka... tylko bardziej by pasowa?o - przeportowane.
Ten programik (w momencie gdy by? dost?pny tylko na Amidze)
zdoby? (jakie? 100 lat temu) tytu? "Program graficzny roku"
w kategorii open. Czyli by?y brane pod uwag? wszystkie
dost?pne platformy.


System Mac OS X beta robi
du?e wra?enie zarówno na dotychczasowych
u?ytkownikach Macintoshy, jak i na osobach nie
maj?cych kontaktów z t? platform?.

Aaaaaaaaaaa....., to ja si? nie ?api?! Nie by?em u?ytkownikiem Ma?ka
i do tego mia?em kontakt. Ale fajnie. Pozna?em osobi?cie pana Shapeshiftera.


Mo?na mie? nadziej?, ?e przesiadka
software'owa przebiegnie równie g?adko, zw?aszcza
?e jest to pierwsza próba wprowadzenia pod
strzechy komercyjnego systemu opartego na tak
zaawansowanych technologiach...

Ju? to kiedy? przerabia?em. Fajnie by?o... ;). Zaraz, zaraz, jak to pierwsza?
Co? mi tu ?mierdzi...


Test jak widac testy robili Blacharze i zrobil na
nich wrazenie (a to byla wer. Beta najbardziej
syfiasta i wolna ze wszystkich Wer)

Ciekawi mnie czy by?y jakie? wer. Beta mniej syfiaste, bo mo?naby ich u?y?
i by?oby du?o przyjemniej. T?umacz dalej Amigowcom, co to jest wersja beta,
oni o tym nigdy nie s?yszeli. Ciekawe jak wygl?da?by ?wiat, gdyby Amiga
nigdy nie powsta?a, ale nie s?dz?, ?eby? wtedy mia? taki fajny system
i inne programiki.


Tak ze wydaje mi sie,
tu wyj?tkowo masz racj?, wydaje ci si?
ze Wszyscy ktorzy krytykuja macka po prostu
na oczy go nie widzieli albo robia to z niewiedzy :)

Starzy Amigowcy widzieli tyle cudów, ile ty do ko?ca ?ycia nie zobaczysz.
Chleba naszego powszedniego... na dzisiaj wystarczy.
A teraz mam dla ciebie ciekaw? propozycj?: od??cz kabalek od sieci i mo?esz si? bawi?
swoim Maciusiem (albo Wacusiem) ile dusza zapragnie.
Weso?ego ALLELUJA!


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas