Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 T?umaczenie konferencji z PR bplanu.
  Nadesłane przez: ravek, 2002-01-22, godz. 18:33:58
IRCowa konferencja z przedstawicielem bplanu trwa?a do?? d?ugo i podobne pytania pada?y wielokrotnie (czasem tylko w innej wersji j?zykowej), dlatego postanowi?em zmodyfikowa? nieco t?umaczenie i upro?ci? ca?y zapis do formy pytanie - odpowied?. Oczywi?cie nie oby?o si? bez prób zak?ócenia spokoju rozmowy.


bPlan: Serdecznie witam uczestników spotkania!

Czy s? ju? dost?pne p?yty dla programistów?
Za dwa tygodnie rozpoczniemy wysy?k? p?yt PEGASOS.

Kiedy rozpocznie si? sprzeda? dla ko?cowych u?ytkowników?
Sprzeda? Pegasosów dla zwyk?ych klientów rozpocznie si? w marcu.

Potrzebuj? wiedzie?, ile b?dzie kosztowa? p?yta Pegasos.
Cena p?yty g?ównej b?dzie wynosi? oko?o 650 Euro.

W jaki procesor b?d? wyposa?one te pierwsze maszyny?
Pocz?tkowo b?d? dost?pne konfiguracje z procesorami PPC G3 400MHz.

W jaki sposób zamierzacie sprzedawa? Pegasosy?
Przez lokalnych dystrybutorów.

Jakich kart graficznych na pocz?tku b?dzie mo?na u?ywa? w Pegasosie?
Wszystkie karty graficzne zgodne z OpenFirmware b?d? obs?ugiwane. Natomiast akceleracja grafiki b?dzie mo?liwa poprzez sterowniki CybergraphX.

Czy tak jak w pecetach b?dzie dost?pny standardowy tryb graficzny (640x480 16 kolorów) dla ka?dej karty?
OpenFirmware daje tak? mo?liwo??.

Jaki jest wasz g?ówny cel?
Naszym g?ównym celem jest sprzeda? silnego sprz?tu po rozs?dnych cenach.

Czy mo?esz powiedzie? nam co? o uk?adach d?wi?kowych Pegasosa?
AC97 Sigmatel ST9766. B?dzie zawiera? wyj?cie SPDIF.

Czy u?ytkownik b?dzie mia? dost?p do FlashROMu? Jak to b?dzie zabezpieczone przed wirusami?
Nie ma dost?pu do zawarto?ci Flash ROMu. Rozszerzenia mog? by? dodawane zgodnie ze specyfikacjami OpenFirmware.

Czy jeste?cie zaskoczeni zainteresowaniem jakie budzi Pegasos? Czy zamierzacie uczestniczy? z Karmitem Woodallem w AmigaExpo (w USA) w marcu?
Nie, jeste?my przekonani, ?e oferujemy dobry produkt. Jeszcze nie podj?li?my decyzji, czy b?dziemy uczestniczy? w Amiga Expo.

Czy b?d? móg? u?y? mojej klawiatury od A4000 z Pegasosem? Bardzo j? lubi?.
Standardowo Pegasos nie daje mo?liwo?ci pod??czenia klawiatury od Amigi 4000, ale mo?liwe jaka? firma zaoferuje odpowiedni? przej?ciówk?.

Czy MorphOS posiada wsparcie dla kart ATI Radeon2 (albo innych kart AGP)?
B?d? dost?pne sterowniki dla kart AGP (w tym dla ATI).

Czy na Pegasosie b?d? móg? gra? we wszystkie moje warpowe gry?
Warp3D dzia?a pod MorphOSem.

Czy wasz komputer wymaga partycji w formacie FAT16, ?eby wczyta? system?
Obecna wersja OpenFirmware wymaga partycji startowej w formacie FAT16 lub ISO (CDROM). Ko?cowa wersja b?dzie zawiera? tak?e wsparcie dla FFS.

Jak mo?na zosta? dystrybutorem Pegasosów? Mój kolega (sprzedawca sprz?tu pecetowego i makowego) jest tym zainteresowany.
Sprzedawcy mog? si? z nami kontaktowa? za pomoc? poczty elektronicznej - pisz?c na adres info@bplan-gmbh.de.

Jaki najszybszy procesor G4 b?dzie mo?na kupi?, kiedy i ile b?dzie kosztowa??
Najszybsze G4 obecne na rynku to G4 867MHz. Cena nie jest jeszcze ustalona. Prosz? odwiedza? nasz? stron? WWW.

Jak daleko posuni?te s? prace nad wsparciem dla Linuxa? Czy USB, UW-SCSI i 3d-Xfree ju? dzia?aj??
Jest pe?ne wsparcie dla USB, UW-SCSI i 3d-XFree.

Czy uwa?asz, ?e sprzeda? Pegasosów przyniesie wam dochód? Przecie? firma Apple zapowiedzia?a Maca ze znacznie silniejszym procesorem po podobnej cenie. Czy rozwa?acie mo?liwo?? obni?enia waszych cen?
Nasze ceny zale?? od cen procesorów. To oznacza, ?e z czasem b?d? spada?.

Czy mo?esz poda? nam jakie? informacje dotycz?ce d?ugo oczekiwanego wsparcia dla kart Matrox lub mo?liwo?ci u?ycia nVidii? Czy zamierzanie wspó?pracowa? z Billem Tonerem, który twierdzi, ?e posiada dokumentacje do Radeona?
Wkrótce umie?cimy szczegó?ow? list? sterowników na naszej stronie WWW.

Czy jeste?cie zainteresowani tym, ?eby OS4 dzia?a? na Pegasosie i czy dopilnujecie, aby twórcy systemu dostali wszystkie potrzebne materia?y?
Pegasosy b?dziemy sprzedawa? razem z systemem MorphOS. U?ytkownicy b?d? mieli mo?liwo?? instalacji innych systemów. [Dalej Salvador wspomina, ?e obecnie Pegasos jest obs?ugiwany przez FreeBSD i wymienia te? inne systemy: NetBSD, Linux.]

Czy LinuxPPC jest porównywalny z Linuxem dla x86, czy ma jakie? wady? Przeczyta?em co? o "nieco gorszym wsparciu" w magazynie c't. Czy jest gotowa dystrybucja LinuxaPPC?
LinuxPPC jest dost?pny w najnowszej wersji. Yellow Dog oferuje dystrybucj? Linuxa dla PPC.

Czy procesor w Pegasosie b?dzie wymaga? ch?odzenia?
Podstawowe konfiguracje nie b?d? wymaga?y ch?odzenia.

Czy zamierzacie oferowa? mo?liwo?? wymiany kart procesorowych, czy te? zostawicie klientów z bezu?ytecznymi (i wolnymi) modu?ami G3-400?
bPlan nie zamierza oferowa? mo?liwo?ci wymiany procesorów.

Mówisz o tym, ?e zamierzacie rozpocz?? wysy?k? p?yt Pegasos [dla programistów] ju? za dwa tygodnie.. W amigowym ?wiatku okre?lenie "za dwa tygodnie" sta?o si? ju? synonimem "nigdy". Czy w tym przypadku b?dzie inaczej?
"Dwa tygodnie" oznaczaj? dla nas 14 dni :-)

Powiedzia?e?, ?e waszym celem jest sprzeda? mocnego sprz?tu po rozs?dnych cenach. Jak to si? ma do przewidywanej ceny 635 Euro?
650 Euro to przyst?pna cena.

Czy b?d? jakie? sterowniki dla kart muzycznych, dla ludzi, którzy potrzebuj? wej?cia SP/Dif?
Inne firmy dostarcz? specjalne sterowniki dla nowych kart d?wi?kowych.

Czy kolejne wersje systemu MorphOS b?d? nadal dzia?a? tak?e na kartach CyberStorm i Blizzardach? Je?li tak, to kiedy b?dzie dost?pna kolejna wersja?
Tak, system MorphOS posiada wsparcie dla kart PowerUP.

Jak wygl?da sytuacja ze starymi programami - tymi, które odwo?ywa?y si? bezpo?rednio do sprz?tu?
Tego typu programy mo?na uruchomia? pod UAE.

Ile mocy konsumuje Pegasos wyposa?ony w najs?abszy procesor?
Oko?o 12 W.

Co musz? zrobi?, ?eby uzyska? mo?liwo?? zakupu u was waszych p?yt?
Zarejestrowa? si?.

Jak daleko jeste?cie je?li chodzi o USB? Czy wspó?pracujecie z VMC?
USB dzia?a, obecnie nie prowadzimy rozmów z VMC.

Podaj trzy najwa?niejsze powody, dla których powinienem wybra? system MorphOS.
Wystarczy, ?e podam tylko jeden. DZIA?A.

Czy planujecie wersje dla pami?ci DDR? To da?oby du?ego kopa.
W tym roku nie planujemy wersji z DDR.

Czy b?dzie istnia?a mo?liwo?? u?ycia procesorów G5?
Niestety jeszcze nie mamy procesorów G5. Teoretycznie powinny dzia?a?.

Znowu mam pytanie odno?nie mo?liwo?ci d?wi?kowych Pegasosa. "Klasyczna" Amiga jest dobrze znana tak?e ze wzgl?du na jej mo?liwo?ci muzyczne. Czy jeste?cie zainteresowani oprogramowaniem muzycznym?
Zapytania szczególnie od twórców programów muzycznych s? mi?o widziane.

Czy podj?li?cie wysi?ki w kierunku ustandaryzowania amigowych systemów PCI, aby by?a mo?liwo?? ?atwego przeportowania lub nawet u?ycia tych samych sterowników?
Jednolity system obs?ugi PCI oferuje biblioteka cybppc.library. Dzi?ki niej sterowniki dla kart CyberStorm i Blizzardów b?d? zgodne z Pegasosem.

W jak du?y Flashrom jest wyposa?ony Pegasos? Ile MB?
512 KB.

Czy nadal wymagany jest Workbench? A mo?e MophOS ju? oferuje nowe ?rodowisko graficzne? Jak przebiega instalacja?
MorphOS zawiera Shella. Graficznym interface u?ytkownika jest w tej chwili nadal Workbench. Instalacj? mo?na przeprowadzi? z amigowej p?yty CD, je?li jest taka potrzeba.

Czy MorphOS umo?liwia uruchamianie PowerUPowych programów? Je?li tak, to czy istnieje mo?liwo?? korzystania z programów dla PUP, WOSa i 68k jednocze?nie?
Tak. Tak.

Z kim mog? si? skontaktowa?, je?li mam takich pyta? wi?cej?
Pytania prosz? kierowa? na adres sf@bplan-gmbh.de.

Jak zamierzacie sprzedawa? swój produkt, skoro w ci?gu kilku miesi?cy pami?ci SDRAM znikn? z rynku?
Pami?ci SDRAM b?d? jeszcze d?ugo dost?pne.

Jaki jest wasz stosunek do firmy Amiga? Czy uwa?acie ich za konkurencje?
Traktujemy produkty Amigi jako uzupe?nienie naszego sprz?tu.

Jak wygl?da sprawa z programami pecetowymi (mam na my?li Windows)?
Programy pecetowe mo?na emulowa? programem Bochs.

Czy p?yta Pegasos posiada jekie? gniazda, dla których brakuje otworów w standardowej obudowie ATX?
Pegasosa mo?na zamontowa? w obudowie ATX.

Czy to prawda, ?e trwaj? prace nad portem OpenGLa dla MorphOSa? Je?li tak, to kiedy mo?emy si? tego OpenGLa spodziewa??
Trwaj? prace nad OpenGLem dla Pegasosa. B?dzie dost?pny z ko?cow? wersj? pod koniec kwarta?u.

Co z Prometeuszem?
Prometeusz wymaga Zorro 3, wi?c nie ma mo?liwo?? u?ycia go w Pegasosie.

Czy w kolejnych wersjach p?yt zamierzacie zastosowa? 64-bitowe sloty PCI?
Wersja z 64-bitowymi slotami PCI nie b?dzie dost?pna przed Cebitem2003.

Czy istniej? jakie? SDK dla MorphOSa?
Aby uzyska? SDK, prosz?, skontaktuj si? ze mn? bezpo?rednio pisz?c na adres sf@bplan-gmbh.de.

W jaki sposób mo?na napisa? lub przenie?? jaki? system operacyjny na Pegasosa? Czy dokumentacja jest publicznie dost?pna, czy trzeba podpisa? NDA? Czy zawiera przyk?adowy kod ?ród?owy?
Potrzebne informacje s? osi?galne od OpenFirmware.org.

Czy istnieje wspó?praca mi?dzy Hyperionem, Amiga Inc. i bplanem?
Hyperion i Amiga to dla nas firmy trzecie.

W jaki sposób zamierzacie si? reklamowa?? W jakich komputerowych magazynach?
W prasie. IX, Linux Magazin.

Ile p?yt spodziewacie si? sprzeda? w ci?gu pó? roku?
Liczb? klientów - by?ych amigowców szacujemy na oko?o 1500 do 2000.

Ile p?yt wyprodukujecie w pierwszej partii?
Tyle ile mo?esz kupi? :-) Partiami po tysi?c egzemplarzy.

Ile ju? zosta?o wyprodukowanych?
30 egzemplarzy sprz?tu o rewizji 0.1B.

Czy przy u?yciu uk?adów d?wi?kowych Pegasosa mo?na emulowa? Paul??
W tej chwili nie ma emulacji Pauli.

Ile b?dzie kosztowa? MorphOS dla kart CyberStorm i Blizzardów?
Decyzja w tej sprawie nie zosta?a jeszcze podj?ta.

Czy MorphOS b?dzie oferowa? obs?ug? kart Mediator i SharkPPC?
Nie.

Czy Dietrich Wolf jest jako? zwi?zany z bplanem?
Nie, nigdy.


Dzi?kuj? za Wasze zainteresowanie naszym produktem.

T?umaczenie: Rafa? Sa?da


Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [10175] 650 euro should be enough for everybody!
  2002-01-23 o godz. 01:18:20 Grzegorz Juraszek odpowiada na njusa
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
650 Euro to przyst?pna cena

S?yszycie, amigowce? Sprzedawa? butelki!
Odpowiedz na ten komentarz
 [10176] Promocja WFMH
  2002-01-23 o godz. 03:44:52 Michal Durys odpowiada na #10175
  Wysłany z *.dhcp.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Teraz tylko czekac, az WFMH wprowadzi promocje na miare tej softem z Vaporware: 1 euro = 1 zl. ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10177] Grubasy
  2002-01-23 o godz. 03:46:08 Carlos odpowiada na #10175
  Wysłany z *.geek-stuff.com via telnet/80
Ile p?yt spodziewacie si? sprzeda? w ci?gu pó? roku?
Liczb? klientów - by?ych amigowców szacujemy na oko?o 1500 do 2000.

Jakos ten big deal zrobic musza przeciez ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10178] 2000 should be enough, too!
  2002-01-23 o godz. 04:47:45 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10177
  Wysłany z 217.98.105.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Teraz tylko patrze? akcji mailowych P-gazOwiec do firm w stylu Scala czy Adobe o napisanie programów pod jak?e t?umn? platform?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10179] coz....
  2002-01-23 o godz. 04:52:55 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10178
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Zawsze mozna sie przesiasc na peceta lub , jesli komus nie odpowiada Pegasos (bo innej alternatywy nie widze...)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10183] Scala
  2002-01-23 o godz. 06:54:59 Carlos odpowiada na #10178
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122
AFAIK to im sie zdechnac zdazylo...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10278] Czyzby?
  2002-01-25 o godz. 06:19:31 Marcin 'Cooler' Kulinski odpowiada na #10183
  Wysłany z *.ioz.pwr.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
http://www.scala.com
Odpowiedz na ten komentarz
 [10286] ...
  2002-01-25 o godz. 07:11:48 Carlos odpowiada na #10278
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122
Panie madrala, to ze sie sajt pokazuje to nie znaczy ze realizuja zamowienia (i to od jakiegos czasu i calkiem spore). A poniewaz widzisz tylko sajt, wiec po cholere sie odzywasz...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10306] Re
  2002-01-25 o godz. 08:49:24 Marcin 'Cooler' Kulinski odpowiada na #10286
  Wysłany z *.ioz.pwr.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Panie madrala, to ze nie zrealizowali jakiegos tam zamowienia z Europy Wschodniej nie oznacza, ze zwineli interes.Naprawde nie musisz po raz 1024 udowadniac, ze jestes niekwestionowanym miszczem podworka w chamskich i niczego nie wnoszacych komentarzach. I nie musisz nawet odpisywac, gdyz w czasie sesji mam duzo wazniejsze sprawy na glowie niz czytanie twoich wynurzen.

Odpowiedz na ten komentarz
 [10309] ROTFL
  2002-01-25 o godz. 09:12:28 Carlos odpowiada na #10306
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122
Panie madrala, to ze nie zrealizowali jakiegos tam zamowienia z Europy Wschodniej nie oznacza, ze zwineli interes.


"jakies tam zamowienie z Europy Wschodniej". Rotfl. To nie istotne ze nic nie mowilem skad byly zamowienia i na jaka kwote. Sajt przeciez dziala, wiec nasza madrala wie juz o Scali wszystko i to lepiej niz oni sami.

I nie musisz nawet odpisywac, gdyz w czasie sesji mam duzo wazniejsze sprawy na glowie niz czytanie twoich wynurzen.


A co studiujesz? "Wrozenie z serwisow WWW"?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10576] JOTNCL
  2002-02-05 o godz. 11:33:49 Marcin 'Cooler' Kulinski odpowiada na #10309
  Wysłany z *.ioz.pwr.wroc.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Galeon; 0.12.1; 590848)
Sajt przeciez dziala, wiec nasza madrala wie juz o Scali wszystko i to lepiej niz oni sami.Nie osmieszaj sie. Spojrz w tyl i ocen, kto tak naprawde probuje tu za wszelka cene uchodzic za niekwestionowane zrodlo informacji, nie podajac przy tym zadnych weryfikowalnych konkretow...A co studiujesz? "Wrozenie z serwisow WWW"?Ze szlanej kuli wyczytales, ze studiuje? W takim razie lepiej odnies ja do serwisu. Ta awaria wiele wyjasnia...

Odpowiedz na ten komentarz
 [10185] Bior? to na siebie
  2002-01-23 o godz. 07:02:26 Zbyszek odpowiada na #10178
  Wysłany z *.vii.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Ja im mog? napisa? te programy. Ale... musz? si? najpierw nauczy? jak to si? robi. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10186] Wcale nie musisz!
  2002-01-23 o godz. 07:51:02 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10185
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Dawno temu przeczyta?em w jednym magazynie dyskowym ?wietnie ironiczny artyku?, w którym kto? udowadnia?, ?e mo?na napisa? ?wietne demo wcale nie b?d?c koderem. Potrzebny jest edytor dyskowy (wtedy dema=trackma i to najcz??ciej na jednej dyskietce) i kilka(set/tysi?cy/milionów) lat cierpliwo?ci.
Otó? bior?c pod uwag? obj?to?? dyskietki i to, ?e bit mo?e by? albo zerem albo jedynk?, istnieje przecie? sko?czona kombinacja ró?nych mo?liwo?ci u?o?enia takiego ci?gu.
Tak wi?c edytor tekstu w d?o? i dzia?aj! Niech to b?dzie 200 kB miast 800. Jestem pewien, ?e w tylu bajtach mo?na zmie?ci? par?na?cie tysi?cy u?ytecznych programów, gier i innego cuda ;>>>
Odpowiedz na ten komentarz
 [10189] True
  2002-01-23 o godz. 09:06:41 Carlos odpowiada na #10186
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122
...byl kiedys taki tekst (nie w diskmagu ;) ze mozna dowolne zwierze posadzic przed klawiatura i tylko kwestia czasu kiedy z jego pacaniny wyjdzie cos sensownego. To chyba w kontekscie windowszuf bylo, ale tez termin odlegly podawali :-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10192] Mozna tez takze...
  2002-01-23 o godz. 09:51:27 LiSU odpowiada na #10189
  Wysłany z *.przemysl.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Mozna tez napisac prosty generator losowy, ktory zapelni losowymi bajtami zadany obszar pamieci. I to zadziala. Nie mowie z jakim prawdopodobienstwem i kiedy, ale zadziala.
A w tym czasie mozna sie pouczuc programowania. Zapewniam, ze czasu wystarczy :]
Odpowiedz na ten komentarz
 [10197] hmm
  2002-01-23 o godz. 12:03:29 paplo odpowiada na #10192
  Wysłany z *.slupsk.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS V45)
to troche dziwne, bo aby napisac generator losowy trzebaby chyba umiec cos zaprogramowac? To po co ta nauka w czasie generacji?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10212] No tak...
  2002-01-23 o godz. 22:06:45 LiSU odpowiada na #10197
  Wysłany z *.przemysl.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Ech... Zlapales mnie, ale nie sadzilem, ze ktos zwroci na to uwage, liczylem raczej na to, ze bezsens takiego rozwiazania przysloni reszte :]
A jak ktos by sie uparl, to Carlos, albo MisterQ moglby napisac taki program i wtedy oprocz zawodow w RC5 itp mozna by tez bylo robic zawody na to komu pierwszemy cos wyjdzie.
Dobra ide spac a Wy nie probujcie doszukac sie tu sensu...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10217] Dla OS4.0 jak w sam raz.
  2002-01-24 o godz. 03:30:52 Marcin Ciosek (qdlaty) odpowiada na #10192
  Wysłany z *.routers.pw.edu.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
To teraz wiecie przynajmniej, jak pisany jest OS4.0!
Programisci Hyperionu siedza i optymalizuja generator losowy, by dotrzymac terminu!
A ze P4 nie daje sie az tak podkrecic, to stad te opoznienia!
Odpowiedz na ten komentarz
 [10266] programowanie
  2002-01-25 o godz. 03:56:56 rzookol odpowiada na #10192
  Wysłany z *.umcs.lublin.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
drobna podpowied? - nie caly program musi byc generowany
losowo przecie? nag?ówek programów morphosa to ELF
zawsze to ?atwiej ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10180] fiuczur wi?yn
  2002-01-23 o godz. 05:57:42 Zbyszek odpowiada na #10175
  Wysłany z *.vii.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
650 Euro to wed?ug dzisiejszego kursu 2340 z? za p?yt? g?ówn? nowej Amigi. Przyjmuj?c ?e jedna butelka kosztuje 30 groszy, trzeba by tych butelek uzbiera? 7800. Gdyby kto? chcia? si? wyrobi? do ko?ca marca, czyli do zapowiadanego momentu rozpocz?cia sprzeda?y Pegasosa, musia?by dziennie oddawa? do skupu 130 butelek. Ja id? dzisiaj sprzeda? dwie, jutro by? mo?e te? uda mi si? znale?? dwie butelki (zapytam s?siada czy co? ma). Co prawda w takim tempie zajmie mi to 3900 dni, czyli prawie jedena?cie lat, ale jak? b?d? mia? satysfakcj? w 2013 roku! Si?d? z dorastaj?cym synem przy kominku i powiem: s?uchaj, Krzysiu/Grzesiu/Piotrusiu, tatu? od 11 lat sprzedawa? dziennie po dwie butelki. Dzi?ki systematyczno?ci i cierpliwo?ci tatu? wykupi? dzieki temu Pegasosa z Muzeum Techniki.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10184] ROTFL
  2002-01-23 o godz. 06:59:34 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10180
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
To Ci si? uda?o ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10187] :)
  2002-01-23 o godz. 09:01:24 adam odpowiada na #10180
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
?wietne:))))
Odpowiedz na ten komentarz
 [10361] Jest nadzieja
  2002-01-27 o godz. 15:20:44 Stefan odpowiada na #10180
  Wysłany z *.chello.pl via Mozilla/4.72 [en] (Windows NT 5.0; I)
Patrzac na ceny Amigi 1200, ktore od momentu jej pojawienia sie a do tej chwili (jakies 10-11 lat) spadly 3-5 krotnie, jest szanse ze Pegasosa kupisz nie zaz 11 lat ale za 3.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10188] Przyst?pne ceny...
  2002-01-23 o godz. 09:03:49 adam odpowiada na njusa
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
"650 Euro to przyst?pna cena"
Niektórzy to maj? poczucie humoru:))
Odpowiedz na ten komentarz
 [10190] ...
  2002-01-23 o godz. 09:17:00 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #10188
  Wysłany z 172.16.2.* via Amiga-AWeb/3.4
Niektorzy tez potrafia kojarzyc proste fakty, i nie klapac jadaczka bez celu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10191] hmm...
  2002-01-23 o godz. 09:49:29 adam odpowiada na #10190
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
Je?li jest mo?liwo?? komentowania to si? komentuje....
Chyba, ?e czego? tutaj nie rozumiem.Mnie ?mieszy ta "przyst?pna" cena.A ?e twojej "jadaczki" nie rozja?nia u?miech gdy to czytasz...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10199] Porownanie
  2002-01-23 o godz. 13:43:17 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10191
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Dla wszystkich, ktorzy mowia o "nieprzystepnej" cenie plyty Pegasos - prosze porownac ponizsze oferty. Ceny poszczegolnych elementow (rzecz jasna oprocz plyty Pegasos) zostaly zaczerpniete z jednej z lodzkich firm zajmujacych sie komputerami PC (oferta z dnia 23.01.2002).

PC:
- Intel Pentium III 1 GHz - 826,00
- obudowa ATX - 100,00
- pamiec 128 MB SDRAM - 140,00
- karta graficzna RivaTNT 32 MB - 154,00
- karta dzwiekowa zintegrowana
- dysk twardy 20 GB Seagate - 415,00
- naped CDRW 16x Samsung - 459,00
- stacja dyskietek 1,44 MB - 60,00
- mysz + podkladka - 15,00
- klawiatura - 30,00
- system operacyjny Windows Me - 449,00

CENA: 2648,00 zl.

PEGASOS:
- plyta glowna + CPU G3/400 MHz - 2340,00
- obudowa ATX - 100,00
- pamiec 128 MB SDRAM - 140,00
- karta graficzna RivaTNT 32 MB - 154,00
- karta dzwiekowa zintegrowana
- dysk twardy 20 GB Seagate - 415,00
- CDRW 16x Samsung - 459,00
- stacja dyskow 1,44 MB - 60,00
- mysz + podkladka - 15,00
- klawiatura - 30,00
- karta sieciowa zintegrowana
- system operacyjny MorphOS

CENA: 3713,00.

Roznica w cenie wynosi 1065,00 zl (ok. 28%), co jest do przyjecia biorac pod uwage nastepujace czynniki:

- produkcja plyty Pegasos nie jest masowa
- czas pracy komputera opartego o plyte Pegasos bedzie dluzszy (jego elementow nie bedzie trzeba wymieniac tak czesto, jak to ma miejsce wsrod komputerow PC, gdzie w duzej mierze jest to wymuszane przez producentow oprogramowania)
- konfiguracja komputera Amiga Classic przy zastosowaniu plyty Mediator i karty SharkPPC jest o wiele drozsza, a jednoczesnie duzo mniej wydajna.

Dlatego tez uwazamy, ze nabycie komputera opartego o plyte Pegasos jest najrozsadniejszym wyjsciem dla uzytkownikow dzisiejszych konfiguracji Amigi Classic. Rozwiazanie to daje najkorzystniejszy stosunek mozliwosci sprzetu do jego ceny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10202] Jedno mnie zaciekawi?o...
  2002-01-23 o godz. 17:51:45 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10199
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
plyta glowna + CPU G3/400 MHz - 2340,00

Sk?d si? wzi??a ta cena?

BTW: za 800 z? mo?na mie? procesor 1.6 GHz, nie 1 GHz (cena w sklepie, nie na gie?dzie). Co do drogi rozwoju obecnych amigowców, to si? zgadzam w zupe?no?ci. Kupuj?c Pegasosa b?dziemy mieli pewno??, ?e b?dzie tak samo swojsko nieoprogramowany, jak nasze obecne Amigi. I za tak samo swojsko "korzystne" pieni?dze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10204] cena
  2002-01-23 o godz. 19:12:47 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #10202
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Sk?d si? wzi??a ta cena?

650 * 3.6 pln = 2340 pln.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10205] Odpowiedz
  2002-01-23 o godz. 19:14:11 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10202
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Ceny zaczerpniete sa z oferty jednej z lodzkich firm zajmujacych sie sprzedaza podzespolow dla komputerow PC. Byc moze w podanej cenie kupi Pan procesor 1,6 GHz, ale podany przyklad zawiera cene oryginalnego procesora Pentium III, a nie tanszego odpowiednika typu Celeron czy Duron.

Cena ok. 650 Euro za plyte Pegasos wraz z procesorem G3/400 MHz zostala podana przez firme bPlan w internetowej konferencji, ktora stanowi temat niniejszego watku.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10216] piec
  2002-01-24 o godz. 03:17:46 Carlos odpowiada na #10205
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122

ale podany przyklad zawiera cene oryginalnego procesora Pentium III, a nie tanszego odpowiednika typu Celeron czy Duron.

Jasne. Po co wybrac tansze i lepsze. Pientum 3 damy, to wtedy kalkulacje pegasosa beda sensowniejsze..

PS: Zmien PC-sklep. za 800 zl to masz Athlona 1.8 obecnie jesli mnie pamiec nie zawodzi. Poza tym do 400MHz PPC to jakis wolniejszy proc by trzeba bylo przyrownac (tyle ze takich juz nie kupisz).
Odpowiedz na ten komentarz
 [10221] Zle to chyba odczytales...
  2002-01-24 o godz. 04:12:10 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10216
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Sadze ze kolega Adam nie tyle chcial powiedziec, ze pecety tyle kosztuja, ile, ze pc-ty za ta kwote tez mozna kupic, co wiecej niektorzy kupuja...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10228] O co mi chodzi?o:)
  2002-01-24 o godz. 09:20:19 adam odpowiada na #10221
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
Otó? w mojej wypowiedzi nie chodzi?o mi o odniesienie ceny Pegasosa z tanim pEcE. Ja naprawd? uwa?am, ?e 650 euro za p?yt? g?ówn? z g3/400 to du?o, nawet jak na warunki amigowe.
Bo odnosz?c to do rynku pecetowego to ju? po prostu... ech...pomijaj?c fakt oczywistej bezcelowo?ci takich porówna?.
Panowie sprzedajacy Pegasosa napisali, ?e ich celem jest sprzeda? silnego sprz?tu po rozs?dnych cenach.
Ja si? pytam gdzie ten mocny sprz?t i gdzie ta rozs?dna cena?????
Odpowiedz na ten komentarz
 [10231] Wzglednosci
  2002-01-24 o godz. 10:22:08 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10228
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Zalezy wzgledem czego porownujesz, jesli tego co wychodzilo na AMige, to jest to chyba sprzet o najwyzszej mocy obliczeniowej na tym rynku, jesli chodzi o cene, to porownujac do cen poprzednich wyrobow do Amigi, jak rowniez obecnie dostepnych, to jest to rozsadna cena... Bynajmniej rozsadniejsza od tych proponowanych przez inne firmu na swoje wyroby, co inni piszacy dowiedli w innych komentarzach...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10211] Re: Jedno mnie zaciekawi?o...
  2002-01-23 o godz. 21:55:48 ravek odpowiada na #10202
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)
Sklepów pecetowych jest tyle, ?e zawsze uda Ci si? znale?? jeszcze lepsz? cen? w cenniku konkurencji. Co z tego? W wypowiedzi Adama chodzi?o o to, ?e zapowiadana cena Pegasosa nie odbiega znacz?co od cen tanich sk?adaków PC. Mo?e si? myl?, ale wydaje mi si?, ?e ceny markowych komputerów za nasz? granic? s? nieco wy?sze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10214] Re: Jedno mnie zaciekawi?o...
  2002-01-24 o godz. 00:47:17 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10211
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Chcia?em po prostu zwróci? uwag? na to, ?e cena jest fikcyjna, bo wzi??a si? z prostego przelicznika z euro. Zapominacie o cle, wacie, mar?y producenta... Mo?e si? z tego zrobi? ponad 3000 z?. A je?li nawet kto? przewiezie pod pod?og? baga?nika (tylko wtedy ?egnajcie "sklepy za rogiem" i gwarancjo), to wci?? daleko temu do normalno?ci. Skoro jednak uwa?asz, ?e 28% (bez podatków j/w) to niewielka ró?nica, to ja nie mam pyta?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10223] Cena
  2002-01-24 o godz. 05:22:47 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10214
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Prosze wziac pod uwage fakt, ze cena ok. 650 Euro jest cena detaliczna. Dystrybutorzy z pewnoscia otrzymaja inna oferte cenowa, dlatego tez koncowa cena detaliczna nie musi znaczaco roznic sie od podanej przez bPlan.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10235] Cena
  2002-01-24 o godz. 10:41:30 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10223
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Tylko czy belki na granicy uwzgl?dnili ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10206] hmmmm
  2002-01-23 o godz. 19:32:41 valwit odpowiada na #10199
  Wysłany z *.psh.uni-hamburg.de via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-DE; rv:0.9.4) Gecko/20011019 Netscape6/6.2
zamiast intela daj amd - taniej i na ogol szybciej, wywal winde - linux jest free (ew. koszty nosnika) i oprogramowany tak jak amigaos czy morphos a nawet (lub raczej) lepiej. i teraz powownaj cene. troche kombinujac ta reszta starczy na 2go pieca. albo niezly monitor. o porownaniu g3@400 - p3@1ghz nie wspominam bo to dosc kontrowersyjny temat. btw: ja i tak kupie pegasosa, ale jak juz porownywac to normalnie. bez naciagania.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10215] Obfitosc softu...
  2002-01-24 o godz. 02:06:43 Hrw odpowiada na #10206
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)
linux jest free (ew. koszty nosnika) i oprogramowany tak jak amigaos czy morphos a nawet (lub raczej) lepiej.


Oby tylko GNU/Linux nie spadl nigdy do poziomu AmigaOS pod wzgledem oprogramowania...

Odpowiedz na ten komentarz
 [10224] Porownanie i poziom cen
  2002-01-24 o godz. 05:51:38 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10206
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
W przedstawionych ofertach zwracam uwage na prosty fakt, ze cena calosci odu zestawow konputerowych nie rozni sie az tak znaczaco, jak przedstawia to wielu uzytkownikow.

Zdaje sobie sprawe, ze podane przeze mnie ceny nie sa najmniejszymi z mozliwych, jednak wystarczy porownac je z typowymi ofertami sklepow PC, aby przekonac sie, ze stanowia one sredni poziom w stosunku do calego rynku. Nie sa to ceny najwysze, jakie mozna spotkac, dlatego tez opinia o "naciaganiu" porownania jest nieuzasadniona.

Przy porownaniu musimy jednak trzymac sie pewnych faktow. Nie mozna tu stosowac porownania z procesorami innymi niz oryginalne Pentium, gdyz zastosowane procesory G3 w plycie Pegasos sa rowniez oryginalnymi procesorami, a nie tanszymi odpowiednikami, jak produkty typu Duron czy Athlon. Dlatego tez dokonywanie porownania z procesorami firmy AMD byloby nieuczciwe.

Tak samo sprawa wyglada jesli chodzi o porowanie procesorow G3/400 MHz i Pentium III/1 GHz. Nalezy stosowac pewne standardy - obie wymienione szybkosci procesorow stanowia odpowiedniki w swoich klasach, tzn. sa to produkty o srednich szybkosciach (czyli nie sa to ani najwolniejsze ani najszybsze wersje) w porownaniu z maksymalnym taktowaniem procesorow. Porownywanie najszybszego G3 ze sredniej szybkosci Pentium (lub na odwrot) byloby rowniez nieporozumieniem.

Zdumiewa mnie fakt, ze wiele osob oczekuje, iz plyta glowna Pegasos bedzie konkurowac cenowo z plytami glownymi komputerow PC. Nalezy wziac pod uwage, ze Pegasos produkowana bedzie w partiach po 1000 sztuk (docelowo w pierwszym okresie sprzedazy - wg zalozen producenta - sprzedac sie ma kilka tysiecy sztuk), natomiast plyty komputerow PC sprzedaja sie na calym swiecie w milionach sztuk. Byc moze wielu uzytkownikow nie zdaje sobie sprawy z praw rynku i wynikajacych z nich ograniczen, jednak dla mnie jako ekonomisty sa to oczywiste fakty, ktore nalezy brac pod uwage przy ocenie oferty firmy bPlan, aby dopelnic rzetelnosci porownania.

Na koniec pragne zwrocic uwage, ze plyta Pegasos, biorac pod uwage jej wszystkie parametry, jest najtanszym rozwiazaniem sprzetowym dla uzytkownikow komputerow Amiga, jakie pojawilo sie od lat. Wystarczy porownac cene samych plyt PCI dostepnych dla Amigi Classic oraz zapowiadanych kart G3 i zestawic je z cena plyty Pegasos. Dlatego tez uwazam, ze opinie wielu osob sa nieuzasadnione i czesto wynikaja z nieznajomosci praw rynku.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10226] Oryginalne....
  2002-01-24 o godz. 08:46:15 Darek odpowiada na #10224
  Wysłany z *.jeleniag.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Sugerujesz ze Athlon nie jest oryginalny?Co krasnoludki skladaja go w garazu?:))))))))Ten argument jest po prostu zalosny!!!!!Ale przeciez kazdy wie o co biega o cene.Dobrze jest powiedziec ze AMD nie jest orygianlny wedzac jednoczesnie ze jest i tanszy i wydajniejszy przy tym samym taktowaniu od rzekomo oryginalnego PIETUMA 3 , 4.
To nic przeciez ze niczym w nie ustepuje pod wzgledem zgodnosci i stabilnoci od owego PIETUMA 3 lub 4.
Najwazniejsze ze po takim zalosnym porownaniu cena pegazosa jest juz mniej wysrubowana prawda?:))))))
Nie licza sie fakty tylko propaganda......
Jak czytam takie i podobne bzdury to mam ochote kogos zabic... :))))))
Odpowiedz na ten komentarz
 [10227] mspanc ;)
  2002-01-24 o godz. 09:17:44 valwit odpowiada na #10224
  Wysłany z *.psh.uni-hamburg.de via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-DE; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
wystarczy porownac je z typowymi ofertami sklepow PC, aby przekonac sie, ze stanowia one sredni poziom w stosunku


pegasos tez nie jest "typowa oferta". kazdy kto go bedzie kupowal bedzie kombinowal jak go kupc naj taniej. nie widze powodu zeby nie robic tego dla PC


spotkac, dlatego tez opinia o "naciaganiu" porownania jest nieuzasadniona.jesli porownuje do siebie cpu o roznej mocy obliczeniowj (g3@400 w zyciu nie podskoczy do p3@1GHz) to dla mnie jest to naciaganie.


Przy porownaniu musimy jednak trzymac sie pewnych faktow. Nie mozna tu stosowac porownania z procesorami innymi niz oryginalne Pentium, gdyz zastosowane procesory G3 w plycie Pegasos sa rowniez oryginalnymi procesorami, a nie tanszymi odpowiednikami, jak produkty typu Duron czy Athlon.

pracujesz dla intela? porownaj benchmarki i cene AMD i Intela. nikt o zdrowych zmyslach chcacy zlozyc mozliwie szybki komputer za niska cene nie wezmie intela. produkty AMD sa rowniez oryginalne. to ze sa kompatybilne nie znaczy ze jeden drugiego podrabia.


Dlatego tez dokonywanie porownania z procesorami firmy AMD byloby nieuczciwe.

bo bylo by bardziej naniekoryzsc pegasosa


...
byloby rowniez nieporozumieniem.porownanie g3 do p3 jest nieporozumieniem. porownaj go do celerona. moze byc cel 1ghz (nizszych w marcu pewnie juz i tak nie kupisz)


Zdumiewa mnie fakt, ze wiele osob oczekuje, iz plyta glowna Pegasos bedzie konkurowac cenowo z plytami glownymi komputerow PC.

to ty zaczales porownywac ceny pieca i pegasosa zeby wykazac ze pegasosa wcale nie jest az tak drogi. ja sobie doskonale zdaje sprawe ile on kosztuje i co za ta kase moge oczekiwac. i go sobie kupie.

btw: dzisiejsze ceny ze sklepu za rogiem (tez nie najtansze produkty)

AMD Athlon XP 2000+(1,667 GHz) 389,90 euro

ASUS A7V-266-E (inkl. Sound & Raid) 212,89 euro

za reszte mozna se kupic piwo i niezle pochlac.

jak slusznie zauwazyles pegasos ma byc nastepca amigi i nie jest pomyslany jako cos tak powszechnego jak kiedys a500. kazdy to wie ale i tak jest lament ze drogo i gowno i sux. life is brutal, za luksus sie placi.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10230] Ke?
  2002-01-24 o godz. 09:49:50 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10227
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
za luksus sie placi

Tylko gdzie ten luksus? ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10236] ech...
  2002-01-24 o godz. 10:54:48 valwit odpowiada na #10230
  Wysłany z *.psh.uni-hamburg.de via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-DE; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
w porownaniu z 68k jest to luksus :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10249] Luksus
  2002-01-24 o godz. 16:04:53 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10236
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Od lat mam PPC 233 MHz. Teraz b?dzie 300 MHz, dzi?ki G3 mo?e ze dwa razy szybsze, niech i trzy razy b?dzie. I wci?? pytam - gdzie ten luksus?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10254] luksusowo...
  2002-01-24 o godz. 17:30:55 Arturo odpowiada na #10249
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Mozilla/6.0; (Spoofed by Amiga-AWeb/3.4)
Chyba nie 300 MHz tylko 400... A luksusem moze tu byc natywny system i dobre oprogramowanie, ktore (mam nadzieje) powstanie. Sila Amigi tkwila raczej w optymalizacji niz w ilosci RAM-u, czy MHz procesora i dlatego dzisiaj na 040/25 MHz moge uzywac prawie kazdego rodzaju softu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10264] hmm
  2002-01-25 o godz. 03:41:49 adam odpowiada na #10254
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
Na intelu/amd 200mhz tak?e uruchomisz ka?dy rodzaj softu...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10285] .
  2002-01-25 o godz. 07:03:15 Gary Bliter odpowiada na #10264
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
dzisiaj na 040/25 MHz moge uzywac prawie kazdego rodzaju softu.

Na intelu/amd 200mhz tak?e uruchomisz ka?dy rodzaj softu...


Zauwa? tylko, ?e Intel/AMD 200MHz to procesory jednak "odrobine" wydajniejsze, ni? 040/25...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10289] :)
  2002-01-25 o godz. 07:57:58 adam odpowiada na #10285
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
"Zauwa? tylko, ?e Intel/AMD 200MHz to procesory jednak "odrobine" wydajniejsze, ni? 040/25..."

Nie o wydajno?? mi chodzi?o ale o mo?liwo?? uruchamiania softu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10322] ...
  2002-01-25 o godz. 12:16:16 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #10289
  Wysłany z 172.16.2.* via Amiga-AWeb/3.4
A tu wlasnie o wydajnosc sie ogolnie rozchodzi...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10268] Mo?e "Luksusowa"?
  2002-01-25 o godz. 04:06:49 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10254
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
A luksusem moze tu byc natywny system

Do tego nie musz? zmienia? sprz?tu. Kupi? system (OS4.0 za 200 z? lub MorphOS za ???) i te? b?d? u?ywa?. Nieco wolniej, ale to ?adna tragedia.
i dobre oprogramowanie, ktore (mam nadzieje) powstanie.

Miej nadziej?. Podobnie jak kupuj?cy PPC swego czasu (w tym ja te?) mieli nadziej?. A wtedy sytuacja na rynku by?a jeszcze o niebo lepsza.
Sila Amigi tkwila raczej w optymalizacji niz w ilosci RAM-u, czy MHz procesora

Dobrze napisa?e?: tkwi?a. Obecnie ma?o kto optymalizuje soft. Wszystko sprowadza si? do portowania programów z Linuxa...
i dlatego dzisiaj na 040/25 MHz moge uzywac prawie kazdego rodzaju softu.

Chcia?e? napisa?: "prawie ka?dego, który jest"? Bo nie ma prawie ?adnego.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10323] ...
  2002-01-25 o godz. 12:20:36 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #10249
  Wysłany z 172.16.2.* via Amiga-AWeb/3.4
Oczywiscie zdajesz tez sobie sprawe z tego, ze to dwa-trzy-cztery razy szybsze G3 od PPC604 nie bedzie uzywane w roli koprocesora, a system nie bedzie chodzil "obok", na ociezalym m68k?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10366] ....
  2002-01-27 o godz. 16:43:29 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10323
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Tak samo jak moja 604, gdy zainstaluj? system natywny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10241] Odpowiedz
  2002-01-24 o godz. 12:17:30 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10227
  Wysłany z *.toya.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Nie bede ustosunkowywal sie do tego typu komentarzy. Prosze dokladnie przeczytac moj komentarz, a nie tylko "po lebkach". Byc moze to pozwoli zrozumiec sens mojej wypowiedzi. Tym samym jest to moj ostatni komentarz w tym watku.

Mala uwaga: zwroty grzecznosciowe nalezy pisac wielka litera. Poza tym nie przypominam sobie, zebysmy przechodzili "na Ty".
Odpowiedz na ten komentarz
 [10255] Sorry
  2002-01-24 o godz. 20:17:54 valwit odpowiada na #10241
  Wysłany z *.psh.uni-hamburg.de via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-DE; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
ma byc "Pan" bedzie Pan. sorry za "ty".
Szkoda ze nie ma pan zamiaru juz komentowac w tym watku. Moze pomoglo by mi to zrozumiec to czego wedlug Pana nie rozumiem.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10263] re
  2002-01-25 o godz. 03:35:15 adam odpowiada na #10224
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
1. Nie wiem dlaczego AMD jest mniej oryginalne ni? intel. Bo jest ta?sze, szybsze ostatnio bardziej popularne????
Naprawde nie wiem...Prosz? mi to wyt?umaczy?
2. W innym komentarzu porównuj?c ceny zestawu pecetowego z Pegasosem umie?ci? pan w Pegasosie Riv?... Jako gad?et???
Bo przecierz sterowników do niej nie ma.... Ba okazuje si?, ?e nie ma nawet wszystkich obiecanych (Matrox). Do tego dochodzi nie doko?czony OpenGL...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10267] ech.....
  2002-01-25 o godz. 04:03:35 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10263
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)

W innym komentarzu porównuj?c ceny zestawu pecetowego z Pegasosem umie?ci? pan w Pegasosie Riv?... Jako gad?et???
Bo przecierz sterowników do niej nie ma.... Ba okazuje si?, ?e nie ma nawet wszystkich obiecanych (Matrox). Do tego dochodzi nie doko?czony OpenGL...


Pewnie jakby bylo wiecej driverow i OpenGL ukonczony toby juz sprzedawano dawno pegasosa....
Odpowiedz na ten komentarz
 [10271] Jaki ja jestem naiwny;)
  2002-01-25 o godz. 04:20:53 adam odpowiada na #10267
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
Zapomnia?em, ?e dla niektórych osób miar? warto?ci Pegasosa jest w?a?nie brak jak najwi?kszej ilo?ci sterowników do ró?nych niepotrzebnych urz?dze? takich jak np. karta graficzna, muzyczna...
Nast?pnym wa?nym atutem Pegasosa ma by? twoim zdaniem mo?e brak oprogramowania...
Wtedy przy za?o?eniu, ?e b?dzie ma?o sterowników i oprogramowania sukces Pegasosa jest jasny i ?atwy do przewidzenia.

Bo przecie? to g?upie i naiwne stwierdzenie, ?e sprz?t bez oprogramowania i sterowników jest ma?o atrakcyjny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10275] Juz Ci mowilem, ze czytanie to nie wszystko....
  2002-01-25 o godz. 05:09:01 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10271
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Wlasnie - powinienes najpierw zrozumiec co napisalem... A napisalem, ze ciezko jest ocenic to jakie sterowniki beda dosrepne, gdy Pegasos bedzie sprzedawany... I wtedy jesli nie bedzie jakis podstawowych rzeczy - bedziez mogl narzekac...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10280] oj
  2002-01-25 o godz. 06:26:38 adam odpowiada na #10275
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
"Wlasnie - powinienes najpierw zrozumiec co napisalem..."

Zrozumie? to zrozumia?em ale nie ka?dy takie krótkie zdanie mo?e w?a?ciwie zinterpretowa?. A mój komentarz jest po prostu sarkastyczny. Bo chyba to zauwa?y?e?....

"A napisalem, ze ciezko jest ocenic to jakie sterowniki beda dosrepne, gdy Pegasos bedzie sprzedawany... I wtedy jesli nie bedzie jakis podstawowych rzeczy - bedziez mogl narzekac..."

Problem polega na tym, ?e podstawowa baza sterowników powinna by? dost?pna w dniu premiery. A tu nawet te , które mia?y by? s? niedoko?czone. A na pytania dotycz?ce kart graficznych na komentowanej konferencji odpowiadano wymijaj?co.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10282] ech.....
  2002-01-25 o godz. 06:37:57 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10280
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
wlasnie w dniu premiery - a czy juz sprzedaja? Jak na razie dostepny sprzet ma byc jedynie dla developerow - dla zrozumienia - tych co pisza oprogramowanie w tym i sterowniki...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10293] echochach...
  2002-01-25 o godz. 08:15:40 adam odpowiada na #10282
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
"wlasnie w dniu premiery - a czy juz sprzedaja? Jak na razie dostepny sprzet ma byc jedynie dla developerow - dla zrozumienia - tych co pisza oprogramowanie w tym i sterowniki... "

Na pocz?tku dzi?kuj? bardzo za wyt?umaczenie mi kto to jest developer. Bardzo dzi?kuje...Tyle lat ?ycia w niewiedzy...
Ale wreszcie kto? mnie o?wieci?.........

To wszystko jest oczywiste tylko ?e:
Ilo?? sterowników b?dzie zale?a?a od tego ilu developerów chc?cych pisa? sterowniki do Pegasosa sta? b?dzie na mocny sprz?t o przyst?pnej cenie... A co? mi si? zdaj?, ?e wielu ich nie b?dzie. Ale tak jak sam napisa?e? dzie? premiery zweryfikuje w?tpliwo?ci.
Przykre jest tylko to, ?e w trakcie konferencji osoby o to pytajace otrzyma?y takie "wyczerpujace" odpowiedzi...
I takie odpowiedzi mog? rodzi? pewne obawy... Ty ich nie masz, ja je mam.
Mam wra?enie, ?e niektórzy krzycz?cy Amiga Rules, b?d? teraz krzycze? Pegasos Rules... Nie zastanawiaj?c si? przy wydawaniu okrzyków dlaczego niby rules...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10365] Procesory
  2002-01-27 o godz. 16:30:40 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10206
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Procesory firmy AMD sa licencyjnymi odpowiednikami procesorow Pentium i nie mozna ich w zadnych razie (niezaleznie od ich budowy, dzialania etc.) uznac za oryginalne z punktu widzenia produktow firmy Intel. Podobnie klony komputerow PC nie sa oryginalnymi komputerami IBM PC, choc sa z nimi zgodne. Z kolei procesory Celeron sa tanszymi odpowiednikami Pentium, co nie pozostaje bez wplywu na ich zawodnosc, choc w wiekszosci przypadkow pracuja prawidlowo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10367] Big rotfl
  2002-01-27 o godz. 16:50:52 Carlos odpowiada na #10365
  Wysłany z *.geek-stuff.com via telnet/80
Licencyjnymi? Uh. A Celerony sa tansze bo sa robione z tandetniejszych elementow (papier makulaturowy, te sprawy ;), tak? Ojoj...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10375] nie wiem jak obecnie...
  2002-01-28 o godz. 07:47:22 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10367
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Wczesniej celerony byly zubozone o jakies szpargaly - stad nizsza cena tychze....
Odpowiedz na ten komentarz
 [10397] Odpowiedz
  2002-01-28 o godz. 18:41:41 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10367
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Jesli ktos nie rozumie czym rozni sie procesor Celeron od Pentium to proponuje przeczytac dokumentacje techniczna.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10405] Ciekawe
  2002-01-28 o godz. 22:05:16 Robin odpowiada na #10397
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.; Q312461)
A Pan czyta?? I zrozumia? cokolwiek? Bo je?eli
Z kolei procesory Celeron sa tanszymi odpowiednikami Pentium, co nie pozostaje bez wplywu na ich zawodnosc
mniejszy cache L2 i szyna 100Mhz ma powodowac ich zawodnosc, to raczej nie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10374] no có?...
  2002-01-28 o godz. 05:24:33 Valwit odpowiada na #10365
  Wysłany z *.psh.uni-hamburg.de via Amiga-AWeb/3.4
Procki PPC produkowane przez IBM te? sa na licencji motoroli.
Dla mnie jest Pan intel0wca ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10376] nie do konca...
  2002-01-28 o godz. 07:49:48 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10374
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Procki PPC powstaly przy wspolpracy Motoroli i IBM-a, wiec tak motorola jak i IBM sa wlascicielami licencji....
Odpowiedz na ten komentarz
 [10415] tere fere
  2002-01-29 o godz. 11:28:07 davyjohn odpowiada na #10365
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
EEEtam... Wsrod moich znajomych nie spotkalem jeszcze takiego co by mu Baleron padl z powodu normalnego uzytkowania. A co do porownania, to prosze sobie wziasc PIV np 1.5 i przeanalizowac jego benchmarki... w porowaniu do czegokolwiek... zenada Panowie... a wystarczy np kupic za pare ladnych setek tanszego Balerona 1.2, dolozyc mocny cooler, podkrecic na 1.6 i wtedy wyjdzie niezla roznica cena/wydajnosc. Sam widzialem cos takiego w dzialaniu. No i co ciekawe nie padlo, a niby powinno, bo to nie ?oryginalna Pentrumna... ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10207] ceny sklepowe
  2002-01-23 o godz. 19:57:53 Krzysztof Ka??basiak odpowiada na #10199
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Zestaw, ktory opisales mozna kupic teniej, z szybszym procesorem, z lepsza katrta graficzna i z SBlive5.1.
Ja w zeszlym roku za lepszy sprzet dalem ok. 2800.
Windowso kupoac nie trzeba. Widzialem w sklepach gotowce z zainstalowanym linuksem. Byly o kilkaset zlotych tansze od tych z "darmowo" dolaczanym wyrobem MS.
Jest jednak pewna roznica. Kupujac windowsy masz mozliwosc korzystania z ogromnej ilosci programow. Linuks tez jest niezle (chyba) oprogramowany. A morphos? No chyba, ze na pegasosie bedziesz instalowal jakiegos linuksa. Tylko powiedz mi ilu bedzieszmial rocznie klientow na taki komputer? Sprzedasz pewnie trzy. W ciagu trzech lat.
DDRy juz w przyszlym roku? Znowu za pozno, bo sa juz szybsze pamieci i pewnie w przyszlym roku beda juz plyty z tymi pamieciami. Pewnie, 400Mhz dla kogos kto ma 30/050 to duzo, ale zadnemu pececiarzowi ani makowcowi nie zaimponuje. Gdyby chociaz MacOS na tym poszedl.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10209] Pegasos a Linux i inne BSD
  2002-01-23 o godz. 21:32:35 ravek odpowiada na #10207
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)


No chyba, ze na pegasosie bedziesz instalowal jakiegos linuksa. Tylko powiedz mi ilu bedzieszmial rocznie klientow na taki komputer? Sprzedasz pewnie trzy. W ciagu trzech lat.Mo?liwe, ?e u?ytkowników Linuxa (i systemów z BSD w nazwie) zainteresowanych zakupem Pegasosa b?dzie wi?cej ni? amigowiec.
Ceny Macintoshy u dystrybutorów Apple s? wysokie, wi?c oni z ogromn? rado?ci? przyjm? mo?liwo?? kupna tanich p?yt z PPC.

Amigowce potrafi? tylko narzeka?. bPlan powinien szybko zapomnie? o "rynku amigowym" :-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10270] T?umy linuksowców
  2002-01-25 o godz. 04:17:48 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10209
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Ceny 3 modeli nowego iMaca w Polsce ustalono na 1699, 1869 i 2299 euro.

1699 euro za ca?y komputer, z flat-panelem, nagrywark?, kart? graficzn?, dyskiem, bardzo ?mia?? obudow?, systemem MacOS, itp. Wprawdzie mo?liwo?ci rozbudowy to ma mizerne, ale podejrzewam, ?e je?li ju? kto? b?dzie chcia? postawi? Linuxa na czym? dro?szym ni? standardowy pecet, to wybierze taki "bajer", zamiast Pegasosa.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10240] DDR i inne g?upoty
  2002-01-24 o godz. 12:14:14 MDW odpowiada na #10207
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
No i co z tego, ?e DDR'ów nie ma??? A kogo to wali? Cz?owieku tu nie chodzi o pieprzenie si? w jaki? szczegó?ach. Ty nie widzisz, ?e tu chodzi przekroczenie pewnej granicy? Wej?cie w now? (dla Amigi) epok?? Przecie? to niespotykany i nareszcie bardzo realny krok naprzód. Jak Amiga przeistoczy si? z Pegasosa to potem rozwój b?dzie ju? p?ynny. To jest oczywiste, ?e zawsze Amiga/Pegasos b?dzie krok do ty?u. Ty my?la?e?, ?e b?dzie inaczej? Mam w g??bokim powa?aniu DDR'y - nast?pny Pegasos pewnie je bedzie ?yka?. W piecu, którego niedawno naby?em (niech kto? mi powie po co, bo ja nie wiem) nie mam obs?ugi DDR'ów. Podniecacie si?, ?e tanio mo?na kupi? p?yt?, która takie pami?ci ?yknie. I co z tego? Mam polecie? do sklepu i j? kupi?? Phhhhhhhiiiii! Chyba ?mieszny jeste?. A co mi to da? Zwisa mi to zupe?nie czy predko?? b?dzie 5% w t? w t? stron?. I tak winda zwasze b?dzie wind?. To czy tam mam 750 MHz czy 1.5GHz i tak mi lata ko?o nogi. To co mam zrobi? robi? na tym z powodzeniem. Chodzi o to, ?e komputer ma by? DZISIEJSZY. Ja si? tam jaram tym, ?e wreszcie nie b?d? musia? przypomina? kloniarzom co to s? SIMM'y i wyposa?? swojego Pegasosa w tani piecowy sprz?t uzyskuj?c w ten sposób naprawd? NOW? Amig?. A jak rozbroj? swoj? Amig?ClassicPPC060+BV i cz??? bebechów wsadz? do Pegasosa (monitor17, dysk, CD-ROM), reszt? sprzedam za bezcen to wcale ta nowa maszyna nie wyniesie mnie tak drogo jak p?aczenie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10242] Zabi?o
  2002-01-24 o godz. 13:13:09 Robin odpowiada na #10240
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.; Q312461)
A kogo to wali?

Czy na wschodzie Polski zwrot "wali?" ma jakie? inne znaczenie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10243] walenie
  2002-01-24 o godz. 13:23:40 MDW odpowiada na #10242
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
U nas (poludniowy zachód) ma w?a?nie dwojakie znaczenie. Wszystko zale?y od kontekstu:). Te? kiedy? si? dziwi?em ale w ko?cu to przyj??em (tak jak na przyk?ad istnienie pieców) i u?ywam jak si? nie?le wkurz?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10248] S?ownik polsko-wi?zienny prof. Robina
  2002-01-24 o godz. 15:57:09 Robin odpowiada na #10243
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.; Q312461)
"wali mnie to" - nie obchodzi mnie to.
"A kogo to obchodzi" - wyra?a przypuszczenie granicz?ce z pewno?ci?, ?e nikogo co? tam nie interesuje.
"A kogo to wali" - ??cz?c dwa powy?sze zdania, sens by?by taki: nie ma kogo? kogo by to nie obchodzi?o.
No, ale je?eli u Was mówi si? "wali mnie to" w sensie, ?e bardzo mnie to interesuje, to ok. Tyle, ?e ma?o kto pojmie o co Ci chodzi?o.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10251] walenia ci?g dalszy
  2002-01-24 o godz. 16:08:56 MDW odpowiada na #10248
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Amiga-AWeb/3.4
Hehehe,ale si? gadka zrobi?a:). Wi?c jest tak: "wali mnie to" to faktycznie u?ywamy jak chcemy powiedzie?, ?e nas to nie obchodzi. Z drugiej jednak strony jako? tak przylgn??o do mnie "a kogo to wali" w przypadku gdy chc? powiedzie? "a kogo to interesuje". Tak zgadzam si? - jest to bez sensu i poza swoim podwórkiem raczej si? z tym nie powinienem wy?ania?:).
Odpowiedz na ten komentarz
 [10244] czepianie si?
  2002-01-24 o godz. 13:30:03 MDW odpowiada na #10242
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
Ale chyba mój komentarz by? sensowny skoro przyczepi?e? si? tylko do "walenia" co? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10246] Jeszcze tylko jedno
  2002-01-24 o godz. 15:43:34 Robin odpowiada na #10244
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.; Q312461)
Ja si? tam jaram tym, ?e wreszcie nie b?d? musia? przypomina? kloniarzom co to s? SIMM'y
oraz
Mam w g??bokim powa?aniu DDR'y
Logicznie rozumuj?c, DIMMY dla ciebie rzadza, a DDR suxx. Poza tym za par? miesi?cy b?d? tylko DDR produkowane i sytuacja sie powtórzy. Je?eli chodzi o zysk pr?dko?ci na lepszych pami?ciach, wszystko zale?y jak jest taktowana szyna procka. Do PIII te? ?adowali DDR i nie by?o ?adnego przyspieszenia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10247] no
  2002-01-24 o godz. 15:55:08 MDW odpowiada na #10246
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Amiga-AWeb/3.4
No w?a?nie:) Widz?, ?e kumasz istot? rzeczy. Nie chodzi o drobiazgi tylko ogólne podejscie do sprawy, przejscie do nowej epoki, odciecie si? od staroci...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10269] simmy
  2002-01-25 o godz. 04:07:29 rzookol odpowiada na #10246
  Wysłany z *.umcs.lublin.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Jak moim kolegom z roku (informatyka) pokaza?em 64mb simma w jednej ko?ci to teraz im mog? mówi? wszystko o Amidze i uwierz? (oczywi?cie nie wszyscy)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10274] Simmy
  2002-01-25 o godz. 05:05:28 Carlos odpowiada na #10269
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122
To jakis kurs korespondencyjny, czy jak? :)

PS: mam gdzies tasmy perforowane i dyskietki 3" i 8". Chlopaki pewnie tez nie slyszeli o takich. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10279] Na rogu...
  2002-01-25 o godz. 06:23:30 Emil 'opi' Oppeln Bronikowski odpowiada na #10274
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
A ja znam sklep w ktorym mozna kupic gierki na 3" do Amstrada i Trumienki. Nie wspominajac o orginalnych grach i programach na Trumne. Z sentymentu zakupilem tam sterowniki do RS232 Gumiaka. Piekna kaseta. :-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10292] trumienka
  2002-01-25 o godz. 08:08:21 uriel odpowiada na #10279
  Wysłany z *.rodan.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
... i mo?e wychodz? na swoje ?! :))
Odpowiedz na ten komentarz
 [10307] Z ostatniej chwili
  2002-01-25 o godz. 08:51:34 Robin odpowiada na #10292
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.; Q312461)
Jak to ostatnio si? okaza?o, trumienki to dochodowy biznes ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10588] slyszeli
  2002-02-06 o godz. 17:39:03 rzookol odpowiada na #10274
  Wysłany z *.umcs.lublin.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
slyszeli , u nas na korytarzach sa porozstawiane komputery
wielkosci lodowek i czytniki kart i inne badziewia - dysk 6GB o przekatnej z 15"
Odpowiedz na ten komentarz
 [10245] Re:
  2002-01-24 o godz. 14:04:12 Rafal Kaczmarczyk odpowiada na #10242
  Wysłany z 192.168.2.* via Opera/6.0 (Windows 98; U) [pl]
Czy w Szczecinie zwrot "wschod Polski" ma jakies inne znaczenie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10250] Geografia
  2002-01-24 o godz. 16:06:13 Robin odpowiada na #10245
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.; Q312461)
?lepym na staro?? i por?ba? mi si? Lubin z Lublinem. Poza tym Lubinów te? jest par? sztuk.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10262] lubin, legnica i inne...
  2002-01-25 o godz. 03:29:51 MDW odpowiada na #10250
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} (Macintosh; U; PPC)
A to i tak nie o Lubin chodzi, bo jestem z Legnicy. Czasem mi napisze lubin czasem legnica - sam nie wiem od czego to zelezy. Ostatnio to wlasciwie juz tylko lubin. Na ten komentarz nie patrz, bo pisze go z roboty:).
Odpowiedz na ten komentarz
 [10414] Lubinów c.d.
  2002-01-29 o godz. 11:18:31 davyjohn odpowiada na #10250
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Jakby nie patrzec chlopie najwiekszy Lubin jest 300 km na poludnie, a np jadac ze Szczecina nad morze, jakies 100km na polnoc znajdziesz kolejny Lubin... z pewnoscia nie jest to jednak kierunek wschodni ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10265] DDR
  2002-01-25 o godz. 03:55:55 adam odpowiada na #10240
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
No wiesz je?li te ddr-y pracuj? na porz?dnej p?ycie g?ównej z Athlonem XP to ró?nica w u?ywaniu takiego lightwave7 jest zasadnicza:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10332] komentarz n.t.
  2002-01-25 o godz. 14:05:39 Krzysztof Ka??basiak odpowiada na #10240
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Ty nie widzisz, ?e tu chodzi przekroczenie pewnej granicy? Wej?cie w now? (dla Amigi) epok?? Przecie? to niespotykany i nareszcie bardzo realny krok naprzód.,/p>

Masz racje, jest to wielki krok naprzod. I dlatego najpierw powinni te plyty kupic developerzy. Bplan wlasnie to proponuje. Niech developerzy zmajstruja, jako nawiedzeni Amigowcy, mase dobrych programow do systemu. W miedzyczasie niech bplan przygotuje niewiarygodnie szybki, tanszy od makow sprzet na PPC i wtedy ja zglosze sie do blpanu po komputer, eeee... najchetniej plyte glowna, reszte flakow kupie chyba taniej w Polsce. Chyba, ze obudowa bedzie powalajaca, np. taka jaka miala byc w tej Amidze z Gatewaya.
Czy jest tu ktos kto zamierza kupic Pegasosa i pisac programy?

Odpowiedz na ten komentarz
 [10335] kto pisze programy
  2002-01-25 o godz. 14:41:02 porneL odpowiada na #10332
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
ja.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10342] Re: komentarz n.t.
  2002-01-25 o godz. 17:42:44 ravek odpowiada na #10332
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)
Tak, kilka osób. Teraz czekamy na odpowied? z bplanu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10208] Porównanie cen
  2002-01-23 o godz. 21:01:45 ravek odpowiada na #10199
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)
826 z? to cena samego Pentiuma!!!. (Inna sprawa, ?e ja bym porównywa? raczej z Celeronem.)
Nale?y jeszcze doliczy? cen? p?yty g?ównej i paru dodatków (modem lub karta sieciowa, itd.) do ceny PC. I jeszcze monitora do obu zestawów. Zatem ró?nica jest jeszcze mniejsza!
Odpowiedz na ten komentarz
 [10239] dobre
  2002-01-24 o godz. 11:59:29 MDW odpowiada na #10199
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
I bardzo dobrze, ze kto? to wreszcie tak konkretnie napisa?. Oczywi?cie niektórzy czepiaj? si? szczegó?ów tych specyfikacji. ?eby zatka? im "mordy" przyjmijmy, ?e taki Pegasos jest dwa razy dro?szy od normalnego pieca. I co z tego? Mo?e lepiej ?ata? star? ledwo trzymaj?c? si? p?yt? g?ówn? jakimi? mediatorami, prometetuszami, grexami, sharkami, fastatami, delfinami itp za wy?sz? cen? ni? kupi? od razu naprawd? co? nowego?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10193] cena
  2002-01-23 o godz. 10:09:38 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #10188
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Alez ona jest przystepna. A ze Ciebie nie stac akurat - pech.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10194] a ja i tak...
  2002-01-23 o godz. 11:20:55 nelson odpowiada na #10193
  Wysłany z *.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl via AmigaVoyager/3.3.120 (AmigaOS/PPC)
A ja i tak kupie Pegasosa :) i mysle, ze nie bede sam...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10195] No tak... pech...
  2002-01-23 o godz. 11:44:15 Miramar odpowiada na #10193
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Drogi Pani Sebastianie. Mo?e jest Pan w stanie wylozyc na te maszynke 650 euro, ale prosze myslec globalnie. Pan da rade, ja tez, dziesieciu innych amigowcow rowniez, jednak czy to wystarczy? Potem pojawia sie pytanie: co bedzie, jesli Pegazos okaze sie jedna wielka wtopa? Czy zdola on podbic serca ludzi na calym swiecie? Prosze zauwazyc, komputer to nie tylko sprzet, ale rowniez oprogramowanie. Jezeli takowego Pegazosa kupi 4000 osob, to czy inne firmy beda chcialy pisac oprogramowanie dla tych 1000 (bo watpie ze wiecej osob kupi legal znajac zycie, szczegolnie gdy wybula sie na Pegazosa)? Jest tutaj sporo niedociagniec. Fakt, sprzet jest fantastyczny, ale cena jest za duza! Z tego co widze, to tam chyba nie bedzie karty graficznej (albo mi okulary zaparowaly w tym miejcu). Wiec dochodzi kolejny wydatek.
Jezeli dla Pana, Panie Sebastianie, cena 2300 zl jest przystepna, to coz... albo naprawde Pan sporo zarabia, albo tez wygral Pan w totka i nie ma co robic z pieniedzmi - nie ceniac zarazem ich wartosci. Przy przecietnym wynagrodzeniu w III kwartale 2001 - 2,047,29 (M.P. nr 41, poz. 670) a najniszym wynagrodzeniem zagwarantowanym w Polsce - 760 zl (brutto!), jest niemala roznica. Tym bardziej, ze te 'srednie' zarabia w naszym kraju naprawde mala ilosc osob. Mimo wszystko, przyjmujac, ze wszyscy zarabiamy te 2000 zl. Miesieczne utrzymanie domu w Jeleniej Gorze (stosunkowo male miasto na poludniu Polski, gdzie utrzymanie miesieczne jest o wiele mniejsze niz na przyklad w Stolicy) kosztuje - minimalnie, 800 zl. Czyli juz mamy 1200 zl do dyspozycji. Ale zyc z czegos trzeba. Przecietnie dziennie wyzywienie kosztuje - dajmy na to, 30 zl - w zalozeniu, ze bedziemy jedli non stop to samo, w niedziel i swieta. Zero urozmaicen. Latwo mozna wymnozyc, ze 30 zl razy 30 dni rowna sie 900. Zostaje nam 300 zl do dyspozycji. Sporo... a robi sie coraz ciasniej. Srodki czystosci, prasa, jakiekolwiek 'wystrzalowe' odbicia od rzeczywistosci w postaci owocow albo puszki CocaColi... i ile nam zostaje? Niech bedzie w zaokragleniu 100 zl miesiecznie. W bardzo wielkim zaokragleniu, gdyz moim zdaniem, zycie za 2000 miesiecznie 3 osobowej rodziny nie bylo by za wesole.

Sadze, ze nie ma czego podsumowywac. Amigowe ceny zawsze byly i beda wieksze. Jednak nie nalezy ich bagatelizowac i smiac sie z ludzi, ktorych nie stac na kupno takiego sprzetu. Moim zdaniem trzeba sie targowac. Czasami rzadza pieniadza jak i praca, ktora wlozylismy w projekt przycmiewa nam racjonalne myslenie. Sadze, ze takim BPlanom potrzebny bylby analityk rynkowy, badZ tez ktos, kto im nakresli strukture rynku... albo tez taki BPlan skonczy jak wiekszosc dawnych dobrych amigowych firm.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10196] Pewna zaleznosc...
  2002-01-23 o godz. 11:56:28 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10195
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Troche racji jest w tym co piszesz, ale tak na prawde zazwyczaj ci, ktorzy i tak by nie kupili...
Oczywiscie ucieszylbym sie gdyby cena byla nizsza, ale nie o tym chcialem napisac, otoz zauwazylem pewna prawidlowosc...
Ci ktorzy narzekaja na ceny Amigowego sprzetu, zaraz po pozegnaniu sie z Amiga (ew zostawieniu jakiegos biednego konfigu "na otarcie lez")
kupuja PC-ta za ok 3-4 tys zl...
Ci ktozy narzekaja na szybkosc dzialania Amigi, kupuja zazwyczaj PC-ta ze zlomu (z drugiego obiegu) i podniecaja sie jaki on jest szybki...
Nie przeszkadza im, ze word uruchamia sie wieki, a dysk zarzynany jest niemilosiernie przez zrzucana na niego pamiec...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10229] re
  2002-01-24 o godz. 09:37:43 adam odpowiada na #10196
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
"Ci ktozy narzekaja na szybkosc dzialania Amigi, kupuja zazwyczaj PC-ta ze zlomu (z drugiego obiegu) i podniecaja sie jaki on jest szybki..."

Nie s?dze, ?e jest to jaka? regu??. Zanim sprzeda?em Amig?
to kilka lat u?ywa?em peceta stoj?cego obok niej. Tak wiec mimo tego, ?e by? zawsze szybszy ni? 040 potem 060 + ppc w Amidze to nie przeszkadza?o mi to zupe?nie w u?ywaniu Amisi
(bez kompleksów).
Uprzedz? teraz pytanie: To dlaczego Amig? sprzeda?em?
Ano dlatego, ?e jasnym si? sta?o zgromadzenie gotówki pozwalajacej na zakup nowej Amigi (Pegasos, AmigaONE).
Po sprzedaniu Amisi 1/3 sumy ok 1000 z? przeznaczy?em na dostosowanie peceta na potrzeby amithlona (wymiana p?yty g?ownej, zakup athlona, karty gfx)

"Nie przeszkadza im, ze word uruchamia sie wieki, a dysk zarzynany jest niemilosiernie przez zrzucana na niego pamiec..."

Bosz... jakiego oni pieca u?ywaj?, ?e im to tak dzia?a.
P166+32mb ram??????????
Nie przesadzaj.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10233] Czytac ze zrozumieniem to nie uczyli?
  2002-01-24 o godz. 10:28:58 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10229
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
1) Napisalem, ze tak sie dzieje zazwyczaj, a nie zawsze...
2) wlasnie tak - napisalem za 500-1000zl caly komputer z monitorem prawda???
Odpowiedz na ten komentarz
 [10281] czytanie i rozumienie
  2002-01-25 o godz. 06:35:39 adam odpowiada na #10233
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
"1) Napisalem, ze tak sie dzieje zazwyczaj, a nie zawsze..."

A gdzie ja napisa?em, ?e dzieje si? tak zawsze?

"2) wlasnie tak - napisalem za 500-1000zl caly komputer z monitorem prawda???"

??????????????????????
Odpowiedz na ten komentarz
 [10283] Otoz
  2002-01-25 o godz. 06:56:30 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10281
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Podajac kontrprzyklad jako swoja osobe, chciales powiedziec, "tak nie jest bo ja..." a jesli nie to sie zastanawiam czemu mial sluzyc ten przyklad...

Komputer ze zlomu to wlasnie za 500-1000zl... coz drozej mozna kupic nowy...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10273] ?eby jako? obiektywnie by?o
  2002-01-25 o godz. 04:34:21 Gary Bliter odpowiada na #10229
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
"Nie przeszkadza im, ze word uruchamia sie wieki, a dysk zarzynany jest niemilosiernie przez zrzucana na niego pamiec..."

Bosz... jakiego oni pieca u?ywaj?, ?e im to tak dzia?a.
P166+32mb ram??????????
Nie przesadzaj.

P166+32MB? Po co a? taka rakieta do Worda? Word'97 (IMHO najlepsza wersja tego programu) pod Wind?95 chodzi bez zgrzytów na 486DX4 z 16MB pami?ci.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10288] uhhh
  2002-01-25 o godz. 07:57:52 porneL odpowiada na #10229
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
Bosz... jakiego oni pieca u?ywaj?, ?e im to tak dzia?a.
P166+32mb ram??????????

Poczuwam sie programista i mnie to poprostu wkurza jak widze ze byle okienko na P166+32MB ram otwiera sie 20sek,
gdy na amidze, nazwijmy to P25+16MB ram takie najprostrze rzeczy potrafia dzialac 10x szybciej.
Oczywiscie obrobka wideo, czy quake ktorys z kolei na piecu bedzie dzialal o niebo szybciej, ale wolno dzialajace drobiazgi w windowsie sa poprostu dobijajace (zeby czekac choc milisekunde na zrobienie 'nowego folderu'?? przy dysku z gigantycznym buforem, transferem wiekszym niz RAM na amidze itp...?)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10315] okienko otwierajace sie 20 sekund...
  2002-01-25 o godz. 11:13:39 Miramar odpowiada na #10288
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Sadze, ze powinienes odinstalowac swojego WinXP z tego P166 bo on ma wieksze wymagania. Zaraz. Mowisz przeciez o XP prawda?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10317] nie xp
  2002-01-25 o godz. 11:21:01 porneL odpowiada na #10315
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
w moim przypadku to jest ME pod duron700.

przez te gigaherce ludzie juz nie zdaja sobie sprawy jak mocne sa te wszystkie procesory, bo reklama ustawila ze
zawsze "za malo".
windows musi miec 512MB RAM do odpalenia, a ja partycje !HDD! linuxowa mam 200MB...
ale utar?o sie juz ze to normalne, ze nowa technologia WYMAGA.
'95 na 486 byl wolny...
'98 na P166 byl wolny...
w2k na P400 byl wolny...
i ME na na amd700 mam wolny...

jak to mozliwe? dodali troszke bardziej kolorowe ikonki,
kilka bajerkow, "multimedia" (cokolwiek by sie za tym sloganem mialo kryc)
ale czy to moze zjadac 200MB ram wiecej i wymagac 50x szybszego proca???
Odpowiedz na ten komentarz
 [10319] WinME
  2002-01-25 o godz. 11:43:16 Miramar odpowiada na #10317
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
"ME na na amd700 mam wolny..." Pierwsza rada, to odistaluj WinME. A na powaznie. Windows ME jest fe i bu, ale nie slyszalem, aby chodzil wolno na takim, badz co badz, szybkim sprzecie. Moze masz mniej niz 128 mb pamieci albo dysk uszkodzony, a moze inaczej postrzegamy slowo: "wolno". Nie wiem, nie mam racjonalnego wytlumaczenia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10328] Me+700
  2002-01-25 o godz. 13:00:33 porneL odpowiada na #10319
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
mam dysk segate 7600 obr/min, ultra ata 100, 128MB ram pc/133 i wszystkie te 'najnowsze technologie'.
i ukochane, dopieszczone dziecko M$, windows robiony 5 lat i wiecej... dupa. kaszani sie i jest pierunsko wolny. no i nadal brudna plyta w CD robi BSOD lub wiesza kompa...
z windowsem zyc sie nie da i watpie zeby nastepne byly lepsze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10347] nastepnych windowsow nie bedzie
  2002-01-25 o godz. 19:44:55 szuko odpowiada na #10328
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
>mam dysk segate 7600 obr/min

jak juz to 7200

>128MB ram pc/133

przydaloby sie 256

>i wszystkie te 'najnowsze technologie'.

to nie sa najnowsze technologie. najnowsze technologie to nie ATA100, tylko SCSI-320, dysk nie 7200 obr/min tylko 15000 i nie SDRAM PC133, tylko RDRAM 1200 albo DDR 333.

>i ukochane, dopieszczone dziecko M$

ME nie jest dopieszczony. jest najgorszym systemem z rodziny Windows od czasow 2.x (moim zdaniem) -- chcesz stabilnosci to zainstaluj Windows 2000 (plus Service Pack 2), na XP to raczej troszke za malo pamieci masz.

>z windowsem zyc sie nie da i watpie zeby nastepne byly lepsze

Owszem, z Windowsami zyc sie nie da. Zreszta nowych juz Windowsow nie bedzie. Microsoft przerzucil sie na technologie Windows NT. Nie masz NT - jestes w tyle. Tak wiec nie czekaj, tylko instaluj Windows 2000 lub XP.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10355] to pedze do sklepu
  2002-01-26 o godz. 06:06:55 porneL odpowiada na #10347
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
heh, 128 na odpalenie okienek nie wystarczy, dobra, ram tani jest, to pedze do sklepu i kupie wiecej ramu niz windows na dysku zajmuje.
kurcze, hardware - przynajmniej w/g reklam - rozwija sie w cudownym tempie, po gazylionie wszystkiego w kompie siedzi, a software? w tyle. NowaTechnologia powinna juz juz smigac i chodzic na sprzecie sprzed 2ch lat, a tu.. nadal "wymaga" :(
W moim (jakze blednym) mniemaniu, taki "profesjonalny" system powinien zamiast alpha-blendowanych bajerow miec przyzwoity shell, a to co widzialem, windows 2000 shell, ms-dosem (ktorego tam nie ma, hue hue) mi pachnie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10386] Masz za
  2002-01-28 o godz. 15:00:06 Poke odpowiada na #10355
  Wysłany z *.4c.pl via Opera/6.0 (Windows 98; U) [en]
malo ramu, widzisz win 2000 pieknie dziala przy p200, natomiast fatalnie przy 64 mega. Windowsy nie potrzebuja wielkich mocy przerobowych ze strony procesora, one potrzebuja RAM'u. Przy dzisiejszych jego cenach ludzie ktorzy maja po 256 to normalka, a 512 zaczyna byc coraz bardziej popularne. Ja wiem ze dla swiata Amigi te ilosci sa wrecz kosmiczne (pisze to bez obrazy i bez podtekstow) ale wierzcie mi ze 256 to nie jest duzo to jest... przecietnie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10290] hmm...
  2002-01-25 o godz. 08:02:05 Jaszczur odpowiada na #10229
  Wysłany z *.univ.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
P166+32mb ram??????????

Akurat siedze na UG przy PIII 600MHz 128Mb ramu i to cholerstwo chodzi okropnie wolno(WindaNT4.0). Moze "wieki" to przesada ,ale wszelkie borlandy i inne wordy wlaczaja sie bardzo dlugo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10298] musi z?? r?czk? klikasz.
  2002-01-25 o godz. 08:28:16 Laubzega odpowiada na #10290
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020123
Na moim P166/32MB/W95 Word 97 odpala si? ok. 3 sekund.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10304] websphere
  2002-01-25 o godz. 08:37:01 uriel odpowiada na #10298
  Wysłany z *.rodan.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
... o ludziska, szkoda ?e nie wiecie jak si? odpala visual age 4.0 oraz webspehere studio developer 4.0 na tych z?omach (pc jakies pentium III + 384 MB + winda 4.0 NT), szkoda gada?, a przekompilowa? co? ... miodzio, takiego oprogramowania dawno nie widzia?em ...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10305] Visual Age
  2002-01-25 o godz. 08:42:46 Laubzega odpowiada na #10304
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020123
Uwierz, ?e wiemy. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10313] prawda
  2002-01-25 o godz. 11:10:03 Miramar odpowiada na #10298
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Dokladnie... Na sprzecie znajomego jest podobnie, ale nie chcialem tego pisac, bo by mnie lokalni specjalisci posadzili o herezje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10312] tak, tak..
  2002-01-25 o godz. 11:07:05 Miramar odpowiada na #10290
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
... moge tylko powiedziec, ze zawsze mialem dystans do uczelnianych komputerow. A winNT, imho, jest jednym z najszybszych windowsow (nie mowiac o stabilnosci). Fakt, uruchamia sie dlugo, jednak praca z nim to przyjemnosc (tylko przez kilka programow graficznych - Lightwave 3D [seven] na przyklad - uzywam win2k).
Odpowiedz na ten komentarz
 [10314] winnt
  2002-01-25 o godz. 11:12:35 porneL odpowiada na #10312
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
wybor miedzy win9x a nt to jak miedzy ziemniakiem a kartoflem...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10320] kartofle, ziemniaki, pyry i inne
  2002-01-25 o godz. 11:49:07 Miramar odpowiada na #10314
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Osmieszasz sie... albo ja juz jestem zmeczony i nie potrafie zrozumiec o co Ci chodzi. Moze to byla ironia a jej nie skumalem? Zycie jest bez sensu ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10329] chodzi o to...
  2002-01-25 o godz. 13:08:20 porneL odpowiada na #10320
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
windows to windows, zawsze microsoftu, oni maja jeden sposob na robienie systemow - pisane sa (delikatnie mowiac) niedbale.
nawet jesli byl by 100% stabilny, wydajny i wogole super, to czy musza mi sie podobac ich, we wszystkich wersjach prawie takie same, ikonki i okienka i styl pracy jaki win wymusza? - nie. wole co innego, wole amigaos, wole x-windows, wole shell.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10336] windows source
  2002-01-25 o godz. 14:57:21 Miramar odpowiada na #10329
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Nie wiem jak programisci z M$ pisza Windowsy, bo szczerze Ci powiem, kodu zrodlowego nie widzialem. Co do podobania sie okienek to sie zgodze. Windows jest brzydki. Amen.
PS.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10338] kod zrodlowy win
  2002-01-25 o godz. 16:42:26 porneL odpowiada na #10336
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
kodu zrodlowego windowsow za wiele osob nie widzialo, do tego tez mozna by miec zal, ale jaki jest to poprostu widac na codzien, na niebiesko :)
ale to jest niedopuszczalne, np. zeby sie klawisze zacinaly! (tak, w kazdym, "nawet" nt zdarza mi sie ze windows twierdzi ze alt, czy winkey jest wcisniety...)
i to na oko mi wyglada na ewidetny blad programistyczny, albo przynajmniej chybione zalozenie, jak obsluga klawiatury jest realizowana.
moze to wina bios-u? tego biosu, ktorego nie potrafia zastapic od 20 lat..
Odpowiedz na ten komentarz
 [10339] klawisze
  2002-01-25 o godz. 16:44:58 Carlos odpowiada na #10338
  Wysłany z *.geek-stuff.com via telnet/80
To moze zmien klawiature na mniej uwalona?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10341] ktos tu mnie nie rozumie...
  2002-01-25 o godz. 17:25:17 porneL odpowiada na #10339
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
ja nie mowie o samej klawiaturze :)
nie to ze alt mi sie wbija i go srubokretem wydlubuje,
tylko tak:
wciskam alt, puszczam alt.
windows twierdzi ze nadal trzymam alt i gdy normalnie zaczynam cos pisac nagle otwieraja mi sie menusy i uaktywniaja skroty klawiszowe...
ale mam fe windowsy, same wadliwe windowsy (i klawiatury:) trafiam...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10344] owszem, ktos nie rozumie.
  2002-01-25 o godz. 18:17:07 Laubzega odpowiada na #10341
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020123
To co opisujesz te? mo?e by? objawem fizycznego uwalenia klawiery.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10345] byc nie moze
  2002-01-25 o godz. 18:20:47 porneL odpowiada na #10344
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
nowa superklawiaturka, chodzi lekko i sprawnie. mam nawet bajerancki przycisk "power" toz obok delete - i wiesz co jest najgorsze - on dziala :) krzywy paluch i puff i mam komputer wylaczony.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10348] nt4
  2002-01-25 o godz. 19:50:16 szuko odpowiada na #10345
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
>nowa superklawiaturka, chodzi lekko i sprawnie. mam nawet bajerancki przycisk "power" toz obok delete - i wiesz co jest najgorsze - on dziala :) krzywy paluch i puff i mam komputer wylaczony.

to dziwne, bo pod NT4, ktore nie obsluguje nawet APM, ze o ACPI nie wspomne, NIE MA PRAWA dzialac guzik power na klawiaturze.

druga sprawa, ze PRZENIGDY nie mialem takiego problemu pod NT4, sadze, ze klawiatura jest skopana i juz. myslisz, ze nowe = dobre? raz kupilem nowa A1200 i nie dzialala, bo zasilacz byl zwalony. i czy w zwiazku z tym mowie, ze gniazdko z pradem w moim domu to gowno?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10359] gniazdko z gowna a temat newsa :)
  2002-01-27 o godz. 05:35:30 Radek Kimak odpowiada na #10348
  Wysłany z * via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Mysle ze twoje gniazdko jest zle skonfigurowane i ma podlaczona faze na bolec uziemienia (zera ochronnego).
Przepraszam ze moja wypowiedz nie trzyma sie watka newsa. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10352] to jest wlasnie to
  2002-01-26 o godz. 05:29:21 Miramar odpowiada na #10345
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
"Wymysle sobie jakies fajne smieszne opowiadanko o tym jaki to PC z Winblows jest zly, bo to potem fajnie sie bedzie mozna posmiac. Widze, ze oni cos dobrego mowia o jakims tam Winblows NT, wiec ja sobie po nim porysuje. Wykombinuje cos takiego, ze wszyscy amigowcy beda sie smiac. Wiem! Przycisk POWER na Multimedialnej Klawiaturze kusi wrecz, aby wystawic go na tapete. Hihi, Multimedia - takie fajne slowo, amigowcy sie czesto z niego smieja, wiec jak je powiem, bedzie cool. Widzialem w jakims pismie dla kloniarzy zdjecia windowsow. Ten NT to gowno! Wyglada identycznie jak reszta tego cholerstwa! Ech. Czemu ci amigowcy co pisza na liste staja sie tacy sklonowani? Jak mozna powiedziec cos dobrego o windowsach, jak to takie okropienstwo? I te ochydne ikonki. Normalnie horror! Na mojej Amidze jest tyle fajnych ikonek, tak fajnie sie zmieniaja jak klikne na jakas. Windows jest niebieski. Tylko debile go uzywaja, bo tak! Programy odpalane na windowsie sa wolne i maja same bledy. Kazdy haker moze sie przez nie wlamac i narobic duzo szkod. Zaloze sie, ze jakby te programy byly na amidze, byly by lepiej zrobione. Szkoda tylko ze ich nie ma, ale co tam? To co mamy jest takie zajebiste. Pamietajcie bracia: Amiga rules, a PC SUX!"
Odpowiedz na ten komentarz
 [10354] jasne
  2002-01-26 o godz. 05:58:44 porneL odpowiada na #10352
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
a zebys wiedzial! dokladnie tak.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10210] Fatalna sytuacja finansowa polskich rodzin.
  2002-01-23 o godz. 21:40:42 ravek odpowiada na #10195
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)
Przepi?kny komentarz, Drogi Panie Miramar. Zapomnia? Pan jeszcze napisa? o biedakach umieraj?cych na polskich ulicach z g?odu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10294] Sytuacja polskich rodzin...
  2002-01-25 o godz. 08:20:57 Miramar odpowiada na #10210
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
.. yup, jest tragiczna. A tak swoja droga, co ma piernik do wiatraka? Przeciez napisales to w ogole bez sensu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10318] Polskie Rodziny (w Lidze i poza nia)
  2002-01-25 o godz. 11:37:34 sodar odpowiada na #10210
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
nooo, to tylko efekt rzadow Twoich pupilkow...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10357] LRP, SAMOOBRONA, SLD, PiS, PSL, UP
  2002-01-26 o godz. 11:42:56 Emil 'opi' Oppeln Bronikowski odpowiada na #10318
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)


LRP, SAMOOBRONA, SLD, PiS, PSL, UP


Tutaj wypisalem partie socjalistyczno-narodowe. Partie "opekuncze". Zwolennicy
  • wysokich podatkow

  • burd

  • religijnego wizerunku panstwa

  • kary smierci
PO, ktora miala byc partia(a nie jest) wolnorynkowa. Narazie jest wolnomyslaca. Oczy mi zachodza mgla jak slucham panow p.oslow w programach publicystycznych. Jezeli ktos chce do czegos dojsc nie moze liczyc na komune, socjalistyczne panstwo, opieke spoleczna, syndykat czy cos innego. Liczcie tylko na siebie, politycy nic dla was nie zalatwia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10358] Re: LRP, SAMOOBRONA, SLD, PiS, PSL, UP
  2002-01-26 o godz. 16:51:31 ravek odpowiada na #10357
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)
Szkoda, ?e brakuje w Polsce Partii Liberalnej. Tylko, ?e takie ugrupowanie mog?oby liczy? na poparcie na poziomie mo?e 5%.

PO te? nie ma. AFAIK, jaka? banda oszo?omów z KPN (tylko nie wiem którego ;-) z?o?y?a wniosek o powo?anie partii o takiej nazwie..Jezeli ktos chce do czegos dojsc nie moze liczyc na komune, socjalistyczne panstwo, opieke spoleczna, syndykat czy cos innego. Liczcie tylko na siebie, politycy nic dla was nie zalatwia.To prawda.

Na dop?aty do Pegasosów te? nie liczcie! :-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10371] Jest
  2002-01-28 o godz. 02:49:31 paplo odpowiada na #10358
  Wysłany z *.slupsk.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS V45)
Szkoda, ?e brakuje w Polsce Partii Liberalnej.


Toz UPR juz zamkneli?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10372] UPR
  2002-01-28 o godz. 04:11:22 ravek odpowiada na #10371
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)
To raczej liberalni konserwaty?ci. Nie libera?owie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10218] u?wiadamianie uswiadomionych?
  2002-01-24 o godz. 03:32:57 [d2] odpowiada na #10195
  Wysłany z 157.25.125.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Drogi kolego, nie musisz nas uswiadamiac. To co dzieje sie w naszym kraju kazdy widzi i slyszy a nawet odczuwa na wlasnej skorze. Chcialbym zwrocic uwage na to ze cena jest podana w euro co sugeruje iz jest dla europejczykow pelna geba, a nie jakis zachciankowych przydupasow z europy wschodniej. Nikt na zachodzie nie patrzy na nasz rynek, nie analizuje, bo praktycznie nie ma tu rynku zbytu. Wiec nie ma sensu narzekanie. Robienie specjalnych znizek dla biednych przyjaciol zza odry nie ma sensu jak pokazalo doswiadczenie z AIRI. Wiec nie narzekajmy juz bo to sie robi nudne.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10295] Znizki dla Polski
  2002-01-25 o godz. 08:23:29 Miramar odpowiada na #10218
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wiem, to nie ma sensu. Zobaczymy tylko, co powie bPlan za 2 lata... Nie mysl, ze zycze im zle, gdzie tam. Po prostu cos po kosciach czuje, ze ten produkt, oczekiwany, wysniany przez lata ;), bedzie ciezko sie sprzedawal. A jeszcze raz podkreslam, sprzet nie bedzie zyc bez oprogramowania. Kupia go tylko zapalency, tudziez Ci, ktorzy beda chceli sprobowac czegos nowego - a takich ludzi to juz coraz mniej. "Pojdzie na tym Quake IV? Nie? To po cholere mi taki komputer.: - standard.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10219] 650 EUR
  2002-01-24 o godz. 04:03:18 Jacek Rzeuski odpowiada na #10195
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
A mo?e by? tak spojrza? troch? szerzej ni? na polskie podwórko? Nikt nie powiedzia?, ?e Pegasos b?dzie adresowany wy??cznie dla Polaków. Z drugiej strony bPlan nie ma ?adnych powodów, aby ul?y? doli biednych Polaków i robi? im prezenty w postaci dop?acania do swoich wyrobów sprzedawanych u nas. Kogo nie sta?, nie kupuje. Proste. Peceta te? nie kupisz patrz?c na Twoj? kalkulacj?. Komputer wcale nie jest potrzebny do ?ycia.

PS. Rozumiem, ?e skar?ysz si? nie tylko na bPlan, ale tak?e na producentów ?ywno?ci i wszystkiego innego co mo?na dosta? w naszym kraju.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10297] Zycie w polsce.
  2002-01-25 o godz. 08:28:08 Miramar odpowiada na #10219
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Napisalem juz z przymruzeniem oka jak tanie jest zycie w polsce. A co do cen zywnosci. Wszyscy winduja ceny ja moga, dlatego mamy tyle upadkow malych/srednich firm. Poza tym nikt nie probuje sie uczyc na bledach. Widzisz, jak padnie warzywniak na rogu, to zmienie rog. Zas jezeli padnie bPlan, to jakie mam alternatywy?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10408] Ano w?a?nie
  2002-01-29 o godz. 09:19:27 Jacek Rzeuski odpowiada na #10297
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
I dlatego nie mo?na dopu?ci?, ?eby ta inicjatywa upad?a. Nawet za cen? wi?kszego drena?u portfela.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10442] bez alternatywy
  2002-01-29 o godz. 20:11:34 Laubzega odpowiada na #10297
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020123
Kiedy bPlan upadnie zapewne nast?pi Koniec ?wiata. Albo jeszcze gorzej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10225] .
  2002-01-24 o godz. 06:12:51 Gary Bliter odpowiada na #10195
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Jezeli dla Pana, Panie Sebastianie, cena 2300 zl jest przystepna, to coz... albo naprawde Pan sporo zarabia, albo tez wygral Pan w totka i nie ma co robic z pieniedzmi - nie ceniac zarazem ich wartosci.


Przejd? si? po okolicznych sklepach z komputerami i popatrz na ceny zestawów pecetowych. Mi si? nie uda?o znale?? ?adnego nowego zestawu pecetowego (z monitorem) w cenie poni?ej 2200-2500 z?. A jednak komputery te s? kupowane (i to masowo np. w okresach przedswi?tecznym i przedkomunijnym). To co? Tylu ludzi w totka wygrywa, czy jak?

Zreszta... samochody tez podobno nie sa na polska kiesze? a mimo to trudno przejechac przez polskie miasta w tzw. godzinach szczytu i znale?? miejsce na parkingu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10238] poparcie
  2002-01-24 o godz. 11:40:36 MDW odpowiada na #10225
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
Jak zwykle popieram.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10301] a jak!
  2002-01-25 o godz. 08:34:03 Miramar odpowiada na #10238
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Klub Wzajemnej Adoracji :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [10291] hmm...
  2002-01-25 o godz. 08:04:37 Jaszczur odpowiada na #10225
  Wysłany z *.univ.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
Od biedy to mozesz kupic zdezolowanego malucha za 2000 PLN (lub nawet mniej) ;)
Jakby nie bylo Gary ma racje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10300] jasne...
  2002-01-25 o godz. 08:33:28 Miramar odpowiada na #10225
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
... tylko ze porownaj rynki. Poza tym, przeczytaj uwaznie o co mi chodzilo (akurat w tym cytacie): mowic, ze 2300 zl to przestepna cena, to moim zdaniem utrata szacunku dla pieniadza. Poza tym, nie przypominam sobie, abym napisal, ze PC jest tanszy czy cos... whatever, zle interpretujecie moj tekst.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10378] 2300 zl
  2002-01-28 o godz. 09:25:17 Gary Bliter odpowiada na #10300
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
mowic, ze 2300 zl to przestepna cena, to moim zdaniem utrata szacunku dla pieniadza.

Za 2300 z? naby? mo?esz:

- ?redniej wielko?ci stó? i kilka krzese?
- jedn? kanap?
- przeci?tny telewizor
- bardzo mocno przechodzony samochód
- jedn? par? kozaków bardzo dobrej marki
- najta?szego peceta z monitorem w MediaMarkecie

...wi?c rzeczy, które s? powszechnie kupowane, tak?e w Polsce. Czy wi?c kupno nowej kanapy, sto?u lub troche lepszego telewizora za tak? kwot? jest dowodem braku szacunku dla pieni?dza?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10391] wrong!
  2002-01-28 o godz. 16:53:59 Miramar odpowiada na #10378
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
"Alez ona jest przystepna. A ze Ciebie nie stac akurat - pech." - to jest brak szacunku dla pieniadza. Nie czepiaj sie za slowka...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10392] Zart?
  2002-01-28 o godz. 17:04:53 Carlos odpowiada na #10391
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122
Jest sporo osob ktore stac bez mrugniecia na rzeczy na ktore mnie nie stac. Ale do glowy by mi nie przyszlo, zeby z tego powodu naciagac naciagac na sile ideologie w stylu "brak szacunku dla pieniadza". Takie tlumaczenie przeciez mocno naiwne. Jego pieniadze? Wolno mu. Co innego, gdyby zakupionego Pegasosa rozwalil od reki (i to jeszcze na oczach sapiacych amigowcow? ;)). Wtedy, owszem, mozna by sie o taka ocene pokusic.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10432] khem...
  2002-01-29 o godz. 14:46:10 Miramar odpowiada na #10392
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Nie, nie zart, raczej zly dzien :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10429] Bez przesady...
  2002-01-29 o godz. 13:30:17 ciekawy odpowiada na #10378
  Wysłany z *.icpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Wybacz, ale telewizor, kanapa czy stó? to "inwestycja" na wiele lat, a taki komputer jest starociem ju? po dwóch latach u?ywania...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10430] no tak....
  2002-01-29 o godz. 14:24:03 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10429
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
A zdezolowany samochod za 2000 kupuje juz jako staroc... wiec co to ma do rzeczy? Chcesz kupujesz, nie chcesz nie kupujesz, twoja rzecz co robisz z zarobionymi przez siebie pieniedzmi...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10434] .
  2002-01-29 o godz. 17:07:58 Gary Bliter odpowiada na #10429
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Wybacz, ale telewizor, kanapa czy stó? to "inwestycja" na wiele lat, a taki komputer jest starociem ju? po dwóch latach u?ywania...


To akurat jest sposób my?lenia komputerowców wy??cznie. Dla szarego u?ytkownika, kupuj?cego komputer w konkretnym celu, mo?e on by? inwestycj? na wiele lat, podobnie jak telewizor.

Przyk?ad: moja w?asna narzeczona. Ona od trzech lat posiada 486DX/100, którego kupi?a z drugiej r?ki za grosze i ani jej w g?owie rozbudowywa? go lub wymienia?. Ona ma nast?puj?ce potrzeby: napisa? pismo procesowe (prawniczka), przejrze? baz? danych z ustawami, wymieni? korespondencj? przez maila. Mog?a to robi? na swoim komputerze 3 lata temu i b?dzie to mog?a, z równym powodzeniem, robi? i za trzy nast?pne lata.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10443] Niby racja, ale...
  2002-01-29 o godz. 20:55:53 ciekawy odpowiada na #10434
  Wysłany z *.icpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
... jak sam zauwa?y?e? jest to podej?cie "komputerowców". Jednak pami?taj do kogo skierowany jest Pegasos - nie kupi go kto?, kto robi "pierwsze kroki" w dziedzinie komputerów.
Dlaczego? Poniewa? kto? taki najpierw pomy?li do czego ta maszyna jest mu potrzebna (jak u Ciebie - ?eby odpali? "Lex-a" trzeba mie? komp z jedynie s?usznym systemem), popyta znajomych. I co? Poczatkuj?cy kupi ?miesznie tani? maszyn? z Duronem, zintegrowan? z p?yt? gfx i msx, ramu 128MB (chociaz podro?a?) i dysk 20GB, s?aby monitor 17" ma?o znanej firmy (pó?niej kupi okulary..) i zmie?ci si? w kwocie 2300 z? za CA?Y komputer (OS-u nie licz?, uczynni panowie z FP zapewne co? zainstaluj? gratis). I "ustrojstwo" to dla poczatkuj?cego b?dzie si? wydawa? wystarczaj?ce - w ko?cu nie wie on ?e "mielenie" dyskiem spowodowane jest niewielk? ilo?ci? pami?ci, ?e w innych systemach ka?dy "Alt" s?u?y do tego samego, ?e wiatraki na wszystkich mo?liwych elementach nie musz? powodowa? huku przypominaj?cego l?duj?cy samolot... itp.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10518] Jedzenie
  2002-02-01 o godz. 12:50:09 Mjetek odpowiada na #10195
  Wysłany z *.gdynia.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; brip1)
Przecietnie dziennie wyzywienie kosztuje - dajmy na to, 30 zl - w zalozeniu, ze bedziemy jedli non stop to samo, w niedziel i swieta. Zero urozmaicen.


Bez przesady, nikt nie jest w stanie zjesc dziennie 50 kg ziemniakow (-;
Odpowiedz na ten komentarz
 [10198] a ja mam pytnie
  2002-01-23 o godz. 12:12:53 paplo odpowiada na njusa
  Wysłany z *.slupsk.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS V45)
Te 650 euro to za plyte z procesorem czy bez? Z tekstu wywnioskowalem, ze CPU bedzie wlutowany, wiec chyba CPU tez jest w tym 650? A dla zbierajacych butelki... za (22+ilosc lat na roznice w cenie CPU) lata bedzie mozna wykupic z muzeum nowszego pegasosa z lepszym CPU.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10203] cpu
  2002-01-23 o godz. 19:08:14 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #10198
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Z procesorem. G3/400 na poczatek. proc na karcie osobnej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10213] Czy nikt nie ma innych w?tpliwo?ci?
  2002-01-23 o godz. 22:14:39 ravek odpowiada na njusa
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)
Czemu wszystkie wasze komentarze dotycz? ceny? Nikogo nie niepokoi np. brak CGXowych sterowników do Matroxa czy nVidii czy zaskakuje po?piech (te w?tpliwe "14 dni")?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10220] Jak to czemu?
  2002-01-24 o godz. 04:06:35 Jacek Rzeuski odpowiada na #10213
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Bo jeste?my w Polsce. Tu si? albo na rz?d albo na ceny narzeka. To taki sposób na ?ycie ogromnej wi?kszo?ci tego narodu :(
Odpowiedz na ten komentarz
 [10222] A amigOwce tylko o pieni?dzach...
  2002-01-24 o godz. 05:07:09 Gary Bliter odpowiada na njusa
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wygl?da na to, ?e wi?kszo?? tu si? wypowiadaj?cych zak?ada?a, ?e unikalny, produkowany przez jednego producenta, w seriach po 1000 sztuk sprzet b?dzie ta?szy od pecetowej masówki? W takim uk?adzie gratuluj? bujnej wyobra?ni.

Ja za CSPPC + CVPPC + 128MB fast-u dalem 3050zl. Jesli teraz, za porownywalna kwote, bede mogl naby? ca?y komputer o znacznie nowocze?niejszej architekturze, ze znacznie szybszym procesorem, mo?liwo?ci? dalszej rozbudowy np. pami?ci i chodz?cym natywnie systemem to to jest IMHO bajka po prostu.

Czas w ko?cu zrozumie?, ?e Amiga to obecnie sprz?t dla hobbystów (o czym doskonale wie bplan, zak?adaj?c wielko?? sprzeda?y) a za hobby trzeba p?aci?, niestety.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10253] Pegasos
  2002-01-24 o godz. 17:03:49 Ivan odpowiada na #10222
  Wysłany z *.rzeszow.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.6) Gecko/20011120
Nareszcie co? rozsadnego i w?a?ciwa nazwa: sprz?t dla hobbystów! Moim skromnym zdaniem, to sprz?t, który jest drozszy ,powinien mie? wi?cej do zaoferowania. Dla tego zap?acilem za Maca G4 450 du?o. Ponad dwa lata temu! A tu ktos oferuje G3 - 400 w marcu 2002!?! Trudno traktowa? to inaczej, jak sprz?t dla ludzi, ktorych glównym wymaganiem jest hobby polegajace na individualno?ci do bólu. Znam takich, co tuninguj? za straszne pi?ni?dze Golfa I i nie staraja sie nikogo przekona?, i? jest lepszy od nowoczesnego samochodu - ale maja co? wyjatkowego! Ka?demu, na co ma ochot?. ?ycz? Pegasosowi sukcesu, ale individualista za cene masochizmu w postaci oczekiwania na cud i masowe pisanie programów pod ten sprz?t nie jestem. A propo porówna?: cho? nale?a?em do zagorza?ych kritików Windows, to ostatnio oprócz Maca i Amigi(z Mediatorem...) posiadam PC z Athlonem 1,4GHz Win2000 i jestem przyjemnie zaskoczony jego wydajno?ci? i stabilno?ci? pracy przy monta?u wideo na EDIT DV. Oblicza wi?c mniej 2,5 razy szybczej od Maca (G4 450MHz) z tym samym EditDV. Wi?c mam liczy? na to, ?e jak kupie Pegasosa, to b?de na nim montowa? wideo dwa razy szybczej od PC? Czy jescze co? innego (pozitiwnego!!!)sie mog? spodziewa??
Odpowiedz na ten komentarz
 [10272] racja
  2002-01-25 o godz. 04:27:05 rzookol odpowiada na #10253
  Wysłany z *.umcs.lublin.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Jestem hobbyst?, amigi mam od 1990 roku (a500 z 1.2, CDTV 1200) Dwa lata temu przesta?o mi dzia?ac apollo , fastata, a potem ca?a amiga. W mi?dzyczasie zosta?em oszukany przy kupnie ppc na jakie? 1000z?(g?upota boli). Matka mi chcia?? do?o?y? na peceta ale ja by?em zdo?owany strat? wszystkiego co mia?em wcze?niej. a1200 pad?a przed matur? to mia?em wiele wolnego czasu na nauk? (i picie). w tym roku kupi?em now? plyt?, a przez wakacje pracowa?em na budowie a we wrze?niu przed studiami jako listonosz na poczcie (mia?em wtedy 18lat)Z?o?y?em pieni?dze i kupi?em powerpieca
(to si? nazywa przywi?zanie)
dlatego
-ze windowsów mam a? nadto na uczelni
-amiga to jedyny komputer na ktorym uruchomi? gry w które gra?em na pocz?tku lat 90tych w oryginalnych wersjach
Odpowiedz na ten komentarz
 [10433] Pocz?tek dobry
  2002-01-29 o godz. 14:57:03 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10272
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Teraz to doszlifuj i mo?esz startowa? do "Urzek?a mnie Twoja historia". Mo?e wreszcie by by?o w TV co? o Amidze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10440] Va Banque 2 czyli riposta...
  2002-01-29 o godz. 19:55:25 ciekawy odpowiada na #10433
  Wysłany z *.icpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Twoje komntarze s? coraz bardziej zgry?liwe...
M?skie klimakterium, czy objawy wiosennego przesilenia?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10445] Va Banque 3, czyli Zurich
  2002-01-29 o godz. 22:22:37 Grzegorz Juraszek odpowiada na #10440
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Pe?nia jest. No i ?wicz? du?o, to i rezultaty s?. Za rok b?d? zabija? pojedynczymi s?owami.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10519] Amiga jako jedna z uczestniczek BigBrother
  2002-02-01 o godz. 13:10:32 rzookol odpowiada na #10433
  Wysłany z *.umcs.lublin.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
czepiasz sie, mi chodzilo o pewien sentyment do amigi, przeciez s? inne komputery takie jak bebox a nikt z niezbyt lubiacych wintela i nie chc?cych grzeba? w linuxie ich raczej w polsce nie kupuje (polska celowo z malej litery)
Klony trumny (Pentagon, Scorpion) przed?u?y?y o kilka lat tej platformie
A Amiga (celowo z duzej) w telewizji by?a w Tenbicie
(oprócz tego ?e tylko kilkana?cie sekund)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10237] Ich www
  2002-01-24 o godz. 11:32:03 Xms odpowiada na njusa
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; IDG.pl)
A ja mam nadzieje, ze tuz po (albo nawet lepiej - tuz przed) znalezieniem sie Pegasosa w sprzedazy uruchomia na swojej www pelne info o produkcie: jak oprogramowane, na czym pojdzie, co obsluguje, co obsluzy, a co nie, co moze + jakies FAQ...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10252] przystepna cena
  2002-01-24 o godz. 16:52:24 porneL odpowiada na njusa
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
luuudzie, w portalu z amiga w nazwie, szkoda ze ktos sie czepia przystepnosci ceny...
to tak jak by na stronie dla filatelistow padl komentarz ze
za stary skancerowany znaczek $$$ to malo przystepna cena, bo na poczcie nowy znaczek mam za 0.10!!!
jest nowy produkt, ktory ja uwazam za "wystarczajaco amigowy" zeby go kupic, i jak mnie bedzie stac na ta przystepna cene [:)] to go kupie!
moze mam pecha i wszystkie windowsy jakie mi wpadly w rece sie wieszaly, a naprawde to jest super system na absolutnie rewelacyjnym procesorze, ktory jest w pelni 32bit, ale ja sie tego w pececie nie dopatrzylem.
i tak jak utopilem kase w PPC i inne wielokrotnie drozsze od peceta duperele - tak zamierzam utopic w to.
dla spokoju, dla tego zeby przy 128Mb ram nie dostawac komunikatu 'calc.exe: za malo zasobow systemowych by uruchomic program'.
tak ja wiem, ja mam zle windowsy i kazde inne sa lepsze, kazde nowe beda stabilniejsze, nt jest super, amd tani...
ale amiga to amiga. tak poprostu. dla zwariowanych excentrykow lubiacych wolny ram. ja od simmow i dimmow bardziej gardze swap-filem...
pozdruffka
Odpowiedz na ten komentarz
 [10284] swap
  2002-01-25 o godz. 06:58:23 szuko odpowiada na #10252
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
To wloz se 512 MB RAM do peceta a swapfile straci seks... Przepraszam, chcialem powiedziec: sens.

Pozdrawiam.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10287] raczej nie...
  2002-01-25 o godz. 07:33:32 porneL odpowiada na #10284
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
to se predzej wsadze 64mb do pegasosa i odpale 200 kalkulatorow naraz, albo i wiecej...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10296] tia
  2002-01-25 o godz. 08:26:14 adam odpowiada na #10287
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
"to se predzej wsadze 64mb do pegasosa i odpale 200 kalkulatorow naraz, albo i wiecej..."

Oby tylko nie okaza?o si?, ?e oprócz kalkulatora przegl?darek i playerów nie b?dziesz móg? nic otworzy?:)
A nie przeszkadza Ci, ?e niktóre zapowiadane na Pegsosa programy b?d? wymaga? 128mb???
Czyli trzeba b?dzie jednak w p?yte glowna wsadzic? min 128 ramu i dpala? np 400 kalkulatorów naraz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10441] nie przeszkadza
  2002-01-29 o godz. 20:10:37 pornel odpowiada na #10296
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Opera/5.12 (Windows ME; U) [en]
jak na pegasosie bedzie chodzil soft ze wszystkiego do tej pory nazywanego amiga, to kalkulatorow nawet 400 roznych sie znajdzie. a jak nie to jak zwykle - napisze sobie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10418] SWAP
  2002-01-29 o godz. 12:07:57 davyjohn odpowiada na #10284
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
hehehe... no coz... moze masz racje, 512MB i wylaczone swapfile faktycznie moze wystarczyc do odpalenia calc.exe ;-) A tak na serio, kolega zajmuje sie projektowaniem stron WWW i robieniem prezentacji i animacji, ma w kompie 1GB RAMu i do tego 2GB swapfila. Bo inaczej nie da sie pracowac. Acha, calosc chodzi na XP.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10256] Porównanie
  2002-01-24 o godz. 21:02:22 Darek Smietana / Elbox odpowiada na njusa
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; en-US; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
X-SOFT napisa?:

- konfiguracja komputera Amiga Classic przy zastosowaniu plyty Mediator i karty SharkPPC jest o wiele drozsza, a jednoczesnie duzo mniej wydajna.

Mniej wydajna? Sk?d Pan bierze takie rewelacje?

Amiga Classic (1200/3000/4000) z Mediatorem i kart? SharkPPC+, na tym samym procesorze co Pegasos, pod ?adnym wzgl?dem NIE ust?puje Pegasosowi, je?li chodzi o wydajno??.Co do ceny:

Poniewa? Amig?, to ka?dy z zainteresowanych ju? z regu?y ma, to cena ca?o?ci z pewno?ci? nie przekroczy ceny analogicznej konfiguracji Pegasosa.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10257] Tylko....
  2002-01-25 o godz. 01:43:20 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #10256
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
Tylko po co ta stara wysluzona plyta... Oczywiscie mam plyte do Ami, z tym ze niedlugo jej stuknie 10 latek... Juz zaczynaja sie male problemy a z czasem bedzie ich wiecej...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10324] Z czasem...
  2002-01-25 o godz. 12:43:31 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #10257
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.7 [pl] (WinNT; I)
Z czasem, kiedy nowy AmigaOS b?dzie to ju? umo?liwia?, p?yt? Amigi b?dzie mo?na od??czy?, pozostawij?c jedynie Mediatora z Sharkiem.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10330] taak...
  2002-01-25 o godz. 13:29:19 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #10324
  Wysłany z 172.16.2.* via Amiga-AWeb/3.4
A calosc bedzie przypominac calkiem zwykly komputer, tylko wywroony na lewa strone, nie wspominajac o arcystabilnej konstrukcji mechanicznej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10258] Tu mialo cos byc
  2002-01-25 o godz. 02:05:03 Hrw odpowiada na #10256
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)
Niestety poniewaz konsolka do komentarzy skrzyczala mnie, ze zle zamknalem tagi nie bedzie mego komentarza na ten temat..


Ogolnie nie lubie wizji komputera kanapkowego (A1200 + Mediator + Shark)

ps. czy po informacji o zlych tagach nacisniecie "Back" musi przenosic mnie do pustego komentarza?

Odpowiedz na ten komentarz
 [10259]
  2002-01-25 o godz. 02:30:02 Carlos odpowiada na #10258
  Wysłany z *.geek-stuff.com via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020118
Nie musi. To zalezy od przegladarki. MSIE i Moza nie gubia tresci.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10261]
  2002-01-25 o godz. 03:20:51 Hrw odpowiada na #10259
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)
Wys?any z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)

Nie musi. To zalezy od przegladarki. MSIE i Moza nie gubia tresci.

hm...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10276] MS racjonalizuje.
  2002-01-25 o godz. 05:15:31 Laubzega odpowiada na #10261
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020123
Mo?e w IE6 co? usprawnili...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10277] ie6
  2002-01-25 o godz. 05:28:10 Carlos odpowiada na #10276
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020122
Sadzac z watkow na Bugtraq to nie tylko to "usprawnili". Swoja droga nie podejrzewalem ze HRW lubi byc exploitable z wlasnej woli...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10299]
  2002-01-25 o godz. 08:33:00 Hrw odpowiada na #10277
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)
Sadzac z watkow na Bugtraq to nie tylko to "usprawnili". Swoja droga nie podejrzewalem ze HRW lubi byc exploitable z wlasnej woli...

Kwestia paru blokad na wejsciu i wyjsciu z firmy? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10308] o?
  2002-01-25 o godz. 09:01:43 Laubzega odpowiada na #10299
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.7+) Gecko/20020123
HTML filtruja? JavaScript wycinaj?? Bo tam tego typu dziury s?...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10310]
  2002-01-25 o godz. 09:44:32 Hrw odpowiada na #10308
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)
IE6 potrafi takze wyslac neico danych do M$ nie informujac o tym uzytkownika. A co do exploitowalnosci... to komp firmowy a nie moj prywatny i nie mam na nim nic waznego ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10395] A reszta?
  2002-01-28 o godz. 17:45:43 Robin odpowiada na #10310
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.; Q312461)
Nie tylko Mikrosyf jest taki mily. Trojany umieszcza na windzianych pecetach sporo sharewarowych shitow (patrz AudioGalaxy, etc.)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10303] Polecam
  2002-01-25 o godz. 08:36:02 Poke odpowiada na #10277
  Wysłany z *.4c.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Opere. Co prawda teraz pisze z IE ale to dlatego ze to nie mogj komp.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10260] B??dy w komentarzu
  2002-01-25 o godz. 02:36:04 Jacek Rzeuski odpowiada na #10258
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Ja ju? si? nauczy?em wciska? CTRL-C przed klikni?ciem w "Wy?lij" ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10326] Re: Tu mia?o co? by?
  2002-01-25 o godz. 12:51:19 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #10258
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.7 [pl] (WinNT; I)
Ogolnie nie lubie wizji komputera kanapkowego (A1200 + Mediator + Shark)

Lepszy komputer "kanapkowy" ni? komputer "kanapowy" :-)

BTW. Pegasos + modu? CPU G3/G4 + karty PCI + karta AGP + k?towy expander PCI, to podobna "kanapka" jak Amiga + Mediator + SharkPPC G3/G4 + karty PCI + karta AGP.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10331] ? ciekawe czy...
  2002-01-25 o godz. 13:36:33 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #10326
  Wysłany z 172.16.2.* via Amiga-AWeb/3.4
Ciekawe czy Pan Smietana czyta co sam pisze.
Policzmy obie "kanapki":
Podstawa: Pegasos, w niâ wtykamy CPU, KartyPCI, AGP, EWENTUALNIE expander PCI.
z drugiej strony:
Podstawa: A1200. W nâ wtykamy Mediatora. W Mediatora wtykamy Sharka, i karty PCI. W Sharka wtykamy cala reszte - karte AGP i peryferia (ponoc ma wszystko zawarte w swojej konstrukcji).

To ja wole kanape.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10333] gdzie kanapka?
  2002-01-25 o godz. 14:30:26 porneL odpowiada na #10326
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
pegasos bedzie wygladal jak normalny komputer i (mam nadzieje) nie bedize takich glupotek ze przy fast-ata + bvision cos sie nie miesci i trzeba pilowac...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10316] hmm
  2002-01-25 o godz. 11:15:16 nelson odpowiada na #10256
  Wysłany z *.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
A jakos w Mediatorze nie moge doszukac sie zlacza AGP, czyli mam rozumiec ze predkosc karty GFX na AGP i PCI jest taka sama ? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10327] Re: hmm
  2002-01-25 o godz. 12:54:07 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #10316
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.7 [pl] (WinNT; I)
Z??cze AGP znajduje si? na karcie SharkPPC+.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10334] brak informacji
  2002-01-25 o godz. 14:37:21 nelson odpowiada na #10327
  Wysłany z *.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
no prosze nie wiedziaîem, ile to sie czlowiek moze jeszcze w zyciu nauczyc :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10340] hmm
  2002-01-25 o godz. 17:24:52 valwit odpowiada na #10256
  Wysłany z *.psh.uni-hamburg.de via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de-DE; rv:0.9.4) Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1
je?li chodzi o wydajno??.


ano wlasnie. bo takiego linuxa to juz sobie na sharku i mediatorze nie odpale :((((
Odpowiedz na ten komentarz
 [10377] Odpalisz ;)
  2002-01-28 o godz. 08:35:07 Hrw odpowiada na #10340
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)
ano wlasnie. bo takiego linuxa to juz sobie na sharku i mediatorze nie odpale :((((

Odpalic odpalisz - a ze nic nie bedzie widac, nie bedzie obslugi peryferiow, PCI itp.. to juz inna sprawa - ale raczej odpalisz (bo podejrzewam, ze jakos na Crescendo ludzie Linuksa uzywaja po wlozeniu tego do kompa).
Odpowiedz na ten komentarz
 [10396] Odpowiedz
  2002-01-28 o godz. 18:38:22 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10256
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Uwazam, ze rozwiazanie Mediator + SharkPPC jest godne polecenia, jednak swoje informacje opieram na publicznie podawanych danych technicznych, np. magistrala 33/66 MHz (Mediator) w stosunku do 133 MHz (Pegasos). Poza tym przeciez nalezy liczyc sie z ograniczeniami starej plyty Amigi 1200, ktorych nie ma Pegasos.

Dlatego wlasnie napisalem o "mniejszej wydajnosci" Waszego rozwiazania. Jesli sie myle to prosze wyprowadzic mnie z bledu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10399] Re: Odpwiedz
  2002-01-28 o godz. 19:11:25 Darek Smietana odpowiada na #10396
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Uwazam, ze rozwiazanie Mediator + SharkPPC jest godne polecenia, jednak swoje informacje opieram na publicznie podawanych danych technicznych, np. magistrala 33/66 MHz (Mediator) w stosunku do 133 MHz Pegasos).

Taktowanie 33/66 MHz w Mediatorze, to taktowanie magistrali PCI. W Pegasosie ta magistrala pracuje z taktowaniem 33 MHz.
Magistrala procesora PowerPC, tak w przypadku Pegasosa, jak i karty SharkPPC, pracuje z taktowaniem 133 MHz. Ta magistrala (Front Side Bus) odpowiada za wydajno?? transmisji pomi?dzy procesorem a northbridgem steruj?cym m.in. pami?ci? SDRAM.
Poza tym przeciez nalezy liczyc sie z ograniczeniami starej plyty Amigi 1200, ktorych nie ma Pegasos.

Mo?liwo?? korzystania z p?yty Amigi to zaleta a nie ograniczenie. P?yta Amigi w ?aden sposób nie ogranicza transferów pomi?dzy procesorem PowerPC, pami?ciami SDRAM na karcie SharkPPC, kart? AGP ani kartami PCI w Mediatorze. Obecno?? p?yty Amigi daje po prostu dodatkow? mo?liwo?? uruchamiania takich aplikacji, które wymagaj? hardware'u Amigi Classic.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10401] Odpowiedz
  2002-01-28 o godz. 20:44:10 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10399
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Dziekuje za wyczerpujace wyjasnienie. To stawia zestaw Mediator + SharkPPC w jeszcze bardziej korzystnym swietle.

Mam jeszcze jedno pytanie: wg Panstwa informacji gniazdo AGP ma znajdowac sie na jednej z wersji karty SharkPPC, ktora - jak wiadomo - wpinana jest w slot PCI. Czy zatem PCI nie stanowi tutaj "waskiego gardla" dla AGP? Z jaka szybkoscia pracuje AGP na karcie SharkPPC?
Odpowiedz na ten komentarz
 [10404] Re: Odpowiedz
  2002-01-28 o godz. 21:50:10 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #10401
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Czy zatem PCI nie stanowi tutaj "waskiego gardla" dla AGP?
Nie. AGP jest sterowane bezpo?rednio poprzez uk?ad northbridge karty SharkPPC+.
Z jaka szybkoscia pracuje AGP na karcie SharkPPC
AGP 2x.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10406] Odpowiedz
  2002-01-28 o godz. 23:36:22 Adam Zalepa (X-SOFT) odpowiada na #10404
  Wysłany z 10.0.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
Rozumiem. Jeszcze raz dziekuje za informacje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10409] P?yta g?ówna + Mediator + AGP
  2002-01-29 o godz. 09:23:11 Jacek Rzeuski odpowiada na #10404
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Ja bym tylko chcia? wiedzie? jak w takim razie uda si? spasowa? ?ledzia od karty AGP z odpowiednimi otworami w obudowie. Czekam na zdj?cia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10420]
  2002-01-29 o godz. 12:12:53 Hrw odpowiada na #10409
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B1)
Ja bym tylko chcia? wiedzie? jak w takim razie uda si? spasowa? ?ledzia od karty AGP z odpowiednimi otworami w obudowie. Czekam na zdj?cia.


Tak jak Mediator ZorroIV - na tasmach ;)

Odpowiedz na ten komentarz
 [10446] Re: P?yta g?ówna + Mediator + AGP
  2002-01-29 o godz. 23:43:06 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #10409
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.7 [pl] (WinNT; I)
Ja bym tylko chcia? wiedzie? jak w takim razie uda si? spasowa? ?ledzia od karty AGP z odpowiednimi otworami w obudowie.
?ledzia od karty AGP umieszcza si? w koszyku z ty?u obudowy, tam gdzie ?ledzie od kart PCI. Gniazdko SVGA na karcie GFX ??czy si? kabelkiem z gniazdkiem SVGA na ?ledziu.
Czekam na zdj?cia.
Zdj?cia to by?yby chyba bardziej potrzebne, aby zobaczy? jak si? umieszcza w Pegasosie kilka kart PCI w k?towym expanderze PCI ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10452] I wszystko jasne
  2002-01-30 o godz. 09:42:14 Jacek Rzeuski odpowiada na #10446
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Mam ju? ?ledzia od BVision na kabelku oraz Voodoo3 w Mediatorze bez ?adnych kabelków. Ró?nica w ostro?ci otrzymanego obrazu przy tych samych parametrach odchylania i rozdzielczo?ci jest powalaj?ca. Oczywi?cie na korzy?? Voodoo3. Powód jest prozaiczny: ów kabelek od BVision. Wprowadza zak?ócenia sygna?u.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10470] Re: I wszystko jasne
  2002-01-30 o godz. 18:58:04 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #10452
  Wysłany z *.krakow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Mam ju? ?ledzia od BVision na kabelku oraz Voodoo3 w Mediatorze bez ?adnych kabelków. Ró?nica w ostro?ci otrzymanego obrazu przy tych samych parametrach odchylania i rozdzielczo?ci jest powalaj?ca. Oczywi?cie na korzy?? Voodoo3. Powód jest prozaiczny: ów kabelek od BVision. Wprowadza zak?ócenia sygna?u.
Problem nie le?y w tym, ?e nie mo?na pod??cza? monitora kabelkiem do karty GFX, tylko w tym, ?e kabelek ten musi by? odpowiedniej jako?ci.
Mam nadziej?, ?e z powodu tego ?le zrobionego kabelka od BVision, nie zniech?ci? si? Pan do pod??czania monitora kabelkiem w ogóle. Nie ma Pan chyba monitora zwróconego ty?em do ty?u obudowy komputera i po??czonego gniazdko-gniazdko? :-)
A ?e Voodoo3 generuje znacznie lepszy obraz od Permedii2, to ju? inna sprawa.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10478] Jak si? pod??cza monitor
  2002-01-31 o godz. 09:49:54 Jacek Rzeuski odpowiada na #10470
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Mój monitor pod??czony jest poprzez BNC, ale zgadzam si?, ?e jako?? kabli ma tu zasadnicze znaczenie. Nie bez powodu dobrej klasy monitory maj? gniazda BNC i odpowiednio skonstruowane kable do pod??czenia do karty GFX. Przeci?tne monitory u?ywaj? gniazd VGA, ale kabel jest równie? odpowiednio skonstruowany (st?d m.in. jego grubo?? i sztywno??). I zgadza si?, ?e kabelek od BV jest po prostu spartaczony. Pytanie tylko jak bardzo Elbox przy?o?y si? do konstrukcji kabelka do karty AGP w SharkPPC. Natomiast nie zgodz? si?, ?e jako?? obrazu generowanego przez Voodoo3 jest a? na tyle lepsza, ?eby usprawiedliwi? tym ró?nic?, któr? wida? w porónaniu z BV.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10453] A co do Pegasosa...
  2002-01-30 o godz. 09:44:30 Jacek Rzeuski odpowiada na #10446
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
...to k?tóka jest potrzebna w wypadku posiadania obudowy ATX gdzie w?a?nie otwory na ?ledzie s? równoleg?e do p?yty. Co prawda od ?adnych paru lat nie widzia?em takiej obudowy, ale mo?e kto?jeszcze buduje tzw. obudowy SlimLine, gdzie to by?a regu?a.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10464] Ja tego ju? nie rozumiem...
  2002-01-30 o godz. 15:25:43 Hrw odpowiada na #10446
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.0.2 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20011224
?ledzia od karty AGP umieszcza si? w koszyku z ty?u obudowy, tam gdzie ?ledzie od kart PCI. Gniazdko SVGA na karcie GFX ??czy si? kabelkiem z gniazdkiem SVGA na ?ledziu.


Po kolei:


  1. ?led? od karty AGP jest z ty?u w koszyku.

  2. Gniazdko SVGA na karcie GFX (tej AGP) ??cz? kabelkiem z gniazdkiem SVGA na ?ledziu (który to ?led? jest w koszyku z ty?u).


Czyli aby wsadzi? kart? GFX AGP musz? z niej wyj?? sledzia, zamontowa? go z ty?u w koszyku i po??czy? kar
Odpowiedz na ten komentarz
 [10465] ARghhhh - powtórka wi?c
  2002-01-30 o godz. 15:39:58 Hrw odpowiada na #10464
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.0.2 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20011224
?ledzia od karty AGP umieszcza si? w koszyku z ty?u obudowy, tam gdzie ?ledzie od kart PCI. Gniazdko SVGA na karcie GFX ??czy si? kabelkiem z gniazdkiem SVGA na ?ledziu.


Po kolei:


  1. ?led? od karty AGP jest z ty?u w koszyku.

  2. Gniazdko SVGA na karcie GFX (tej AGP) ??cz? kabelkiem z gniazdkiem SVGA na ?ledziu (który to ?led? jest w koszyku z ty?u).


Czyli aby wsadzi? kart? GFX AGP musz? z niej wyj?? sledzia, zamontowa? go z ty?u w koszyku i po??czy? kar
Odpowiedz na ten komentarz
 [10466] Szit!
  2002-01-30 o godz. 16:05:30 Hrw odpowiada na #10465
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.0.2 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20011224
drugi raz uci??o ;(
Odpowiedz na ten komentarz
 [10467] ciecie giecie
  2002-01-30 o godz. 16:14:14 Carlos odpowiada na #10466
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Moze to Twoje e1-proxy tak syfi? Macie tam IE6, to bym sie nie zdziwil jakby jakies inne cudo stalo transparentnie na wyjsciu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10469] bogu dzi?ki nie
  2002-01-30 o godz. 17:04:48 Hrw odpowiada na #10467
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.0.2 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20011224
Moze to Twoje e1-proxy tak syfi? Macie tam IE6, to bym sie nie zdziwil jakby jakies inne cudo stalo transparentnie na wyjsciu.

Na szcz??cie admin to normalny cz?owiek i NT/2000/etc. nie stawia ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10353] Hi Hi Hi
  2002-01-26 o godz. 05:50:19 Rupreht odpowiada na njusa
  Wysłany z *.mapster-net.com.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.7) Gecko/20011221
PLE PLE PLE
Odpowiedz na ten komentarz
 [10356] napiecie
  2002-01-26 o godz. 06:21:44 porneL odpowiada na #10353
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; NetCaptor 6.5.0B6)
eeee, widze ze nie wytrzymujesz juz napiecia, co? :)))

(BTW: tajniacki masz email)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10431] Szampanem go!
  2002-01-29 o godz. 14:43:52 Grzegorz Juraszek odpowiada na njusa
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Chcia?em jedynie zaanektowa? jubileuszowy komentarz w tym w?tku ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [10510] Moze by sie tak zajac czyms konkretnym?
  2002-02-01 o godz. 08:19:47 Norbi1200 odpowiada na #10431
  Wysłany z 213.186.92.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
Po co sie tak wszyscy kloca o byle glupote chyba ze ktos naprawde nie mam z kim pogadac. Kupcie se motocykl np. MZ250
Jawa 350TS albo nawet WSK125 naprawde i zapomniec o tych komputerach.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10536] irc do lamusa?
  2002-02-02 o godz. 19:43:56 essential/terror13 odpowiada na njusa
  Wysłany z *.elblag.dialog.net.pl via Amiga-AWeb/3.4
coraz to wiecej tych komentarzy. niedlugo irc pójdzie do lamus'a
Odpowiedz na ten komentarz
 [10554] Ehhh...
  2002-02-04 o godz. 09:30:16 Stefkos odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wsa.edu.pl via Dillo/0.6.1
Po co wy sie klocicie , jak ktos ma kase i bedzie chcial kupi se pegasosa a jak ktos jej nie ma a chce go miec to bedzie na niego zbieral az go kupi.
Ja np . zaczalem juz w tamtym roku kase zbierac.
Mam nadzieje ze znajde polskiego dystrybutora.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10558] Ch?ech?ech?e!
  2002-02-04 o godz. 13:16:19 Krzysztof Ka??basiak odpowiada na #10554
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
I tak moglbym zostawic ten komentarz. Tylko z tytulem. Jednak, jesli mozna, proponuje zakup w Niemczech.
Przypuszczam, ze kupisz taniej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10562] Kupno w .pl
  2002-02-04 o godz. 16:48:12 Hrw odpowiada na #10558
  Wysłany z *.polnet.wroc.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.0.2 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20011224
Jednak, jesli mozna, proponuje zakup w Niemczech.
Przypuszczam, ze kupisz taniej.


Bior?c pod uwag? tzw. polski rynek s?dz?, ?e w Polsce mo?e by? raczej problem z zakupieniem - kto sprowadzi potrzebne egzemplarze?..

Odpowiedz na ten komentarz
 [10567] PL
  2002-02-04 o godz. 21:41:57 ciekawy odpowiada na #10562
  Wysłany z *.icpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Bior?c pod uwag? tzw. polski rynek s?dz?, ?e w Polsce mo?e by? raczej problem z zakupieniem - kto sprowadzi potrzebne egzemplarze?..


Proponuj? zajrze? tu:

http://www.quedex.com/amiga/AmigaOSXL.htm

Inna sprawa, ?e 649z? brutto, to troch? za drogo - w ko?cu dzwi?k si? "chrzani", a pieca konkretnego te? trzeba mie?...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10570] sprostowanie
  2002-02-04 o godz. 22:35:06 ciekawy odpowiada na #10567
  Wysłany z *.icpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Zanim dostan? zj***?: Quedex sprowadza Amithlona który rewelacyjny/tani nie jest, to mo?e na zamówienie Pegasosa sprowadzi? Kto wie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10573] ???
  2002-02-05 o godz. 09:25:04 adam odpowiada na #10567
  Wysłany z *.gazeta.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; ADAX PERSONAL COMPUTER)
D?wi?k si? chrzani?????? Na pewno nie na amithlonie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [10663] pewnie eFUNZINe.com
  2002-02-08 o godz. 14:09:41 ravek odpowiada na #10562
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.2; Linux)


kto sprowadzi potrzebne egzemplarze?Oczywi?cie eFUNZINe.com:-)
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas