Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
wszystko do amigi w jednym miejscu - www.eFUNZINe.com
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer
  Nadesłane przez: Rafa? Sa?da, 2003-02-23, godz. 00:05:05
Jaki? czas temu rozpocz?li?my seri? wywiadów ze znanymi i lubianymi postaciami ze ?wiata amigowego. Mamy ju? za sob? wywiad z Miss ACP. Tym razem postanowili?my opublikowa? wywiad z szefem firmy Elbox - Panem Maciejem Binkiem.

UaktualnienieMin??o ju? prawie pó? roku od momentu przeprowadzenia przez nas wywiadu. Za spraw? Pana Jacka Szczurka temat powróci?. Na li?cie dysusyjnej Amiga-Mediator pojawi?o si? t?umaczenie wywiadu. Wywo?a?o to dyskusj? na forum ANN.


Aachen, 8.12.2002
Rozmowa z Maciejem Binkiem prezesem firmy Elbox Computer.


Rafa? przeprowadza wywiad

Rafa? Sa?da (amiga.com.pl): Dlaczego w tym roku nie by?o Was na Amiga Meeting w ?odzi?

Maciej Binek (Elbox): Nie czuli?my si? zaproszeni przez firmy, które organizowa?y Amiga Meeting. To jest chyba najkrótsza i najprostsza odpowied?.

RS: Ale przecie? zostali?cie zaproszeni przez firm? X-SOFT.

MB: Tak, X-Soft przys?a? nam faks z zaproszeniem. By?o to pod koniec wrze?nia, kilka dni po wspólnym o?wiadczeniu organizatorów tego spotkania, ?e szans? na dalszy rozwój Amigi upatruj? jedynie w platformie Pegasos. By?o jasne, ?e spotkanie w ?odzi by?o przygotowywane jako Pegasos Show - my si? w tej formule nie mie?cimy.

RS: Co dzisiaj ciekawego macie do zaprezentowania?

MB: Oprócz prezentacji 8 modeli Mediatorów do wszystkich g?ównych modeli komputerów Amiga, pokazujemy w akcji Mediatora 1200 SX z kart? graficzn? Voodoo3 3000, kart? sieciow? Fast Ethernet 100Mb/s, kart? kontrolera USB 2.0 - Spider, kart? muzyczn? Sound Blaster 128 oraz kart? tunera TV.

Dysk twardy pod??czony do Amigi przez USB

Tutaj, w Aachen, ma miejsce pierwsza publiczna prezentacja karty Spider USB 2.0 pracuj?cej w trybie Hi-Speed (czyli USB 2.0). Do Spidera pod??czone s? nast?puj?ce urz?dzenia USB: klawiatura Logitech, mysz, nap?d ZIP, dysk twardy standardu USB 2.0 i czytnik kart Flash do odczytu/zapisu dowolnych kart pami?ci Flash stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych, kamerach, odtwarzaczach MP-3 i niektórych telefonach komórkowych. Dysk twardy pracuje w trybie Hi-Speed (USB 2.0).

Dzisiejsza prezentacja oznacza, ?e klasyczna Amiga, wyposa?ona w p?yt? Mediator, jest obecnie jedynym komputerem pracuj?cym pod amigowskim systemem operacyjnym, który obs?uguje standard USB 2.0.

RS: Co jeszcze mo?e Pan powiedzie? o Spiderze?

MB: Standard USB 2.0 staje si? w tej chwili najcz??ciej stosowanym standardem do pod??czania urz?dze? peryferyjnych. Standard ten zast?pi? w aktualnie produkowanym osprz?cie komputerowym porty szeregowe i równoleg?e.

Spider to karta PCI, wyposa?ona w pi?? portów USB, które s? obs?ugiwane przez trzy niezale?ne kontrolery standardu USB: dwa z nich to kontrolery USB 1.1 (OHCI); jeden jest kontrolerem standardu USB 2.0 (EHCI). Ka?dy z tych kontrolerów pracuje niezale?nie od pozosta?ych. Oznacza to, ?e urz?dzenia USB, pod??czone do portów obs?ugiwanych przez poszczególne kontrolery, nie musz? dzieli? si? wspólnym pasmem USB w czasie równoczesnej transmisji.

Spider

Karta Spider USB 2.0 wspó?pracuje ze stosem Poseidon. Wszystkie urz?dzenia obs?ugiwane przez ten stos automatycznie dzia?aj? z kart? Spider. Karta ta b?dzie równie? supportowana przez stos wchodz?cy w sk?ad systemu AmigaOS4.

RS: Czemu informacje, które od Was otrzymujemy, nadsy?acie nam w j?zyku angielskim?

MB: Nasze newsy powstaj? w j?zyku angielskim i w takiej postaci s? przekazywane serwisom newsowym.

Oczywi?cie ka?dy portal czy magazyn internetowy, w ka?dym z krajów, w których publikowane s? nasze informacje prasowe, ma swoich t?umaczy. Decyzj? o tym, czy informacja od nas zostanie opublikowana w j?zyku angielskim czy w narodowym j?zyku danego serwisu, pozostawiamy redaktorom serwisów.

Kiedy? wysy?ali?my nasze newsy do polskich serwisów w dwóch wersjach j?zykowych: oryginalny tekst po angielsku i polskie t?umaczenie. Wówczas niektóre nasze newsy nie by?y w ogóle publikowane ze wzgl?du na kwalifikowanie ich przez niektóre serwisy jako informacji reklamowych (oczywi?cie analogiczne newsy firm zagranicznych nie by?y tak traktowane).

Do dyspozycji dla naszych polskich klientów oddamy na pocz?tku nowego roku witryn? internetow? www.sklep.elbox.com. B?dzie tam mo?na znale?? pe?ne na bie??co aktualizowane informacje o naszej ofercie do komputerów Amiga.

RS: Czy to prawda, ?e Wasze sterowniki zawiera?y kod kasuj?cy RDB?

MB: Nie, nasze sterowniki nigdy nie zawiera?y kodu, którego zadaniem by?oby kasowanie RDB.

Skasowanie sobie RDB przez jakiego? crackera (o ile w ogóle co? takiego mia?o miejsce - nikt nigdy nie skontaktowa? si? z nasz? firm? z tego typu problemem), mog?o nast?pi? jedynie przez kod utworzony przez tego crakera w wyniku modyfikacji kodu naszego programu.

Jest chyba oczywiste, ?e nie jeste?my w stanie bra? odpowiedzialno?ci za dzia?anie programów powsta?ych w skutek nieuprawnionych modyfikacji kodu naszych programów.

Mediatory

RS: Czy zapowiadana przez Was karta Shark w ogóle wejdzie do sprzeda?y?

MB: Jeszcze przed podj?ciem decyzji o produkcji p?yt Mediator przyj?li?my za?o?enie, ?e Mediatory b?d? umo?liwia?y instalacj? karty procesorowej, która b?dzie stanowi? now? p?yt? g?ówn? komputera. We wszystkich modelach p?yt Mediator zosta?y zaimplementowane mechanizmy, które umo?liwiaj? funkcjonowanie w nich kart procesorowych o formacie kart PCI.

Jeste?my przygotowani do podj?cia produkcji kart SharkPPC. Podstawowymi komponentami, na bazie których b?d? produkowane te karty, s? uk?ady produkowane przez firm? IBM. Centralnym elementem jest northbridge CPC710-133. Konstrukcja kart Shark umo?liwia instalacj? procesorów PowerPC zarówno firmy IBM jak i firmy Motorola.

Dwa lata temu rozwa?ali?my zastosowanie uk?adu Articia S (tego, który jest teraz stosowany w p?ytach Pegasos i Teron/AmigaOne) jako mostka pó?nocnego kart SharkPPC. Opinie na temat tego uk?adu, jakie uzyskali?my od przedstawicieli Motoroli, sprawi?y jednak, ?e zrezygnowali?my z tego zamiaru, wybieraj?c dro?szy, ale zapewniaj?cy wi?ksz? kompatybilno?? uk?ad firmy IBM.

RS: Dlaczego jeszcze nie zaprezentowali?cie karty Shark w dzia?aniu? Czy uda?o Wam si? chocia? uruchomi? na Sharku Linuxa?

MB: Nas rynek Linuxa nie interesuje. U?ytkownicy Linuxa maj? znacznie ta?sz? i równie efektywn? platform? do u?ywania tego systemu - platform? x86. Uwa?am, ?e nie by?oby wi?kszego zainteresowania tego typu kartami procesorowymi w?ród u?ytkowników Linuxa. Nam zale?y na tym, ?eby koncentrowa? si? na tych rynkach, które zapewniaj? realny zbyt dla naszych produktów. St?d decyzja, ?e nie rozpoczniemy produkcji kart SharkPPC do czasu, kiedy nie b?dzie gotowy system AmigaOS4 do p?yt bazuj?cych na procesorach G3/G4. Z prywatnych rozmów z osobami zwi?zanymi z firm? Hyperion wynika, ?e adaptacja systemu AOS4 do AmigaOne na potrzeby kart SharkPPC nie powinna im zaj?? wi?cej ni? kilka dni.

Informacje o cenach poszczególnych modeli kart SharkPPC og?osimy w momencie rozpocz?cia seryjnej produkcji.

RS: A jednak na Waszej stronie mo?na znale?? cen? Sharka...

MB: Informacje o cenach kart SharkPPC w naszym sklepie internetowym maj? charakter czysto informacyjny. Praktycznie co miesi?c zmieniaj? si? oferty cenowe producentów procesorów, wi?c ceny w momencie rozpocz?cia produkcji mog? by? jeszcze atrakcyjniejsze.

RS: Czy uchyli?by Pan r?bka tajemnicy i powiedzia? nam, jakie nowe produkty dla Amigi przygotowywuje Elbox?

MB: Ca?y czas pracujemy nad nowymi produktami. Mamy jednak tak? polityk?, ?e staramy si? informowa? o nowych produktach dopiero w chwili, kiedy s? ju? gotowe do produkcji.

Reklamowanie przez ró?ne firmy urz?dze?, których firmy te nie by?y jeszcze w stanie sprzedawa?, by?o i jest do?? nagminn? praktyk? na rynku Amigi. Taka polityka przynosi temu rynkowi znacznie wi?cej szkód ni? po?ytku, poniewa? sprawia, ?e wiele osób zamiast korzysta? z rozwi?za? sprz?towych do Amigi, które s? w danej chwili dost?pne, wiecznie czeka na te zapowiedziane rozwi?zania.

Nawiasem mówi?c, aktualnie oferowane rozwi?zania sprz?towe i software'owe do Amigi pozwalaj? na korzystanie z wielu multimedialnych akcesoriów dost?pnych poprzednio jedynie dla innych platform. Amiga wyposa?ona w p?yt? Mediator obs?uguje ju? nie tylko szybkie i tanie karty graficzne, ale równie? karty muzyczne, karty telewizyjne, karty sieciowe Ethernet i Fast Ethernet oraz akcesoria wyposa?one w z??cza standardu USB 1.1 i USB 2.0.

Stanowisko Elboksu

W naszych najbli?szych planach jest karta PCI do Mediatora umo?liwiaj?ca sprz?tow? dekompresj? filmów zapisanych w formatach MPEG-2 i MPEG-4.

RS: Czy nie boicie si? konkurencji w postaci Pegasosa?

MB: Z naszych obserwacji rynku wynika, ?e u?ytkownicy komputerów Amiga s? zdecydowanie bardziej zainteresowani rozbudow? swoich komputerów ani?eli zakupem zupe?nie nowego sprz?tu. Jest to zreszt? zgodne z obecn? tendencj? na rynku komputerów. Sko?czy? si? okres cz?stej wymiany g?ównych komponentów systemu w celu posiadania mo?liwie najszybszego procesora. U?ytkownicy zdali sobie spraw?, ?e stale zwi?kszaj?ca si? szybko?? taktowania nowych procesorów nie przek?ada si? na proporcjonalny wzrost wydajno?ci ich systemów. Dzisiaj, bardziej ni? kiedy?, ceni si? jako?? software'u, na którym si? pracuje oraz wzrost efektywno?ci komputera wynikaj?cy z rozbudowy o nowe, coraz to lepsze i szybsze akcesoria dodatkowe takie jak: nowe karty graficzne, karty muzyczne, karty TV, drukarki, skanery, nagrywarki itp.

Je?li chodzi o Pegasosa, to moim zdaniem nie ma on du?ych szans na stanie si? komputerem popularnym. Na jego zakup decyduj? si? praktycznie wy??cznie osoby od lat zafascynowane systemem MorphOS. Dotarcie do szerszej rzeszy klientów b?dzie dla producenta tego sprz?tu bardzo trudne.

RS: Co jeszcze chcia?by Pan przekaza? czytelnikom ACP?

MB: Chcia?em t? drog? pozdrowi? wszystkich czytelników i dyskutantów forum ACP i ?yczy? im wiele satysfakcji z u?ytkowania ich ulubionych komputerów w nowym 2003 roku.

RS: Dzi?kuj? za rozmow?.


Zdj?cia: Jacek Piszczek, Rafa? Sa?da.

Lista komentarzy  Wszystko bez wątków  Wszystko z wątkami   Dodaj
 [19924] Mo?na i tak
  2003-02-25 o godz. 09:11:23 Jacek Rzeuski odpowiada na 19911
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
A wiesz jak si? procek dusi przy odtwarzaniu MPG czy DivX? Mo?e te? si? nad nim zlitujesz? ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas