Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie
  Nadesłane przez: Grzegorz Juraszek, 2002-11-18, godz. 05:57:16
Grzegorz Juraszek nades?a? nam swoj? relacj? z Amiga Meetingu.

Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie

Do ?odzi dotarli?my oko?o godziny 10. w sile dziewi?ciu ch?opa w dwóch wozach bojowych. Miejsce imprezy znajdowa?o si? w centrum, a to oznacza?o przejechanie dziesi?tkami jednokierunkowych ulic i uliczek. W pewnym momencie znale?li?my si? nawet oko w oko z karetk? s?ynnego ?ódzkiego pogotowia, ale poniewa? nie dotyczy to imprezy, przejd?my do rzeczy.

Targi odbywa?y si? w niezwykle przestronnej sali miescowego liceum. Marmury (pseudo, ale jednak ;), obrazy, pos?gi - to wszystko dodawa?o imprezie ciekawego klimatu. Dooko?a sali roz?o?y?y si? amifirmy, które przedstawi? w kolejno?ci jak? zaj??y.

Thendic France - to stoisko by?o oczywi?cie najbardziej oblegane, poniewa? firma prezentowa?a hit targów, komputer Pegasos. Do dyspozycji przyby?ych amigowiec by?o kilka stanowisk z uruchomionymi komputerami. Prezentowa?y si? ?wietnie w oryginalnych, aluminiowych obudowach desktop, z du?ymi ekranami LCD i reszt? dobranych dodatków. Gdy jednak uda?o mi si? dopcha? do klawiatury i myszy, pierwsze wra?enie troch? przygas?o, bo na ?adnym blacie Ambienta (zamiennika Workbencha pod MorphOSem) nie znalaz?em wiele programów do odpalenia, a gdy ju? co? uruchomi?em, system cz?sto si? wiesza?. Podczas oko?o dziesi?ciominutowej zabawy Pegasosem uda?o mi si? go zawiesi? kilka razy, chocia? nie stara?em si? specjalnie.

Dziwi wi?c zatem, ?e Thendic zdecydowa? si? pokazywa? interfejs graficzny b?d?cy wci?? w fazie testów, zamiast pokaza? po prostu Workbencha (lub na przyk?ad Magellana) pod emulacj?. Pewnie chcieli podkre?li?, ?e na ich sprz?cie jest ju? nowy system, ale - niestety - nie za bardzo im to wysz?o. Dost?pne na dysku programy by?y ?rednio ciekawe. Po próbie obróbki obrazka pod ImageFXem 4, program zawiesi? si? na requesterze wyboru plików. CandyFactory dzia?a?o szybko, ale na Amidze PPC zachowuje si? tak samo. Brak?o programów pokazuj?cych mo?liwo?ci sprz?tu. Widzia?em jedynie kilka GLowych demek w okienku. ?adne gad?ety, ale ma?o przydatne.

Amigowcy byli na to jednak przygotowani - niektórzy przywie?li ze sob? programy do przetestowania. Prezentuj?cy - o dziwo - nie sprzeciwiali si?. Niestety, cz?sto okazywa?o si?, ?e dany program nie dzia?a na tej konfiguracji. Nie zobaczyli?my zatem wyników SysSpeeda na Pegasosie (pewnie i tak by?yby b??dne), za to mo?na by?o podziwia? odtwarzanie DVD pod nowym FroggeremNG. Filmy chodzi?y ?adnie, chocia? czasami lekko si? zacina?y. Najwyra?niej jednak nie by? to problem braku mocy obliczeniowej, ale niedopracowanego jeszcze pod ten sprz?t programu.

Otwieranie pi?ciu programów na stoisku Thendic mog?o si? szybko znudzi?, wi?c zwiedzaj?cy ruszali na inne stoiska. Tu? obok Francuzów roz?o?y?o si? eFunzine, które przygotowa?o szerok? ofert? u?ywanego sprz?tu do Amigi (równie? po promocyjnych, targowych cenach) oraz swoje w?asne dzie?o - interfejs myszy Tuptu?.

Na prawo od eFunzine roz?o?y? si? z wielk? ilo?ci? amidobra X-Soft. Królowa?y ksi??ki na ró?ne amigowe tematy oraz liczne akcesoria amigowe. Nieco dalej swoje fanty wy?o?y?a firma Matay, której jednak nie mo?na by?o rozpozna? po ?adnym szyldzie. Oferowa?a ona amigowe oprogramowanie oraz mostek PCI Prometeusz. Tam te? sta? Pegasos w ?adnej, niebieskiej obudowie, na którym puszczano animacje. W tych okolicach mo?na by?o te? dorwa? autora Froggera i dokona? rejestracji programu. Widzia?em co najmniej kilku ch?tnych.

To ju? niestety koniec listy wystawców. Nie mo?na równie? pomin?? ludzi, którzy przyjechali z w?asnym sprz?tem i roz?o?yli si? zaraz przy drzwiach. Amigi Classic, szczególnie bez karty graficznej, raczej nie budzi?y zainteresowania zwiedzaj?cych, chocia? sporo osób zerka?o z ciekawo?ci na puszczane tam programy. Po drugiej stronie drzwi, na podium, sta?a jeszcze jedna Amiga, na której zorganizowano turniej SlamTilta. Niestety nie wiem kto wygra? i kiedy turniej si? sko?czy?. Nagroda by?a podobno symboliczna (nowe Shifty? ;).

Odby?o si? za to losowanie nagród rzeczowych na bilety wst?pu, które przeprowadzi? przedstawiciel X-Softu, jednego z fundatorów. Nagrody by?y trzy i szybko znalaz?y nowych w?a?cicieli. Jednym ze szcz??liwców okaza? si? amigowiec, którego podwozi?em na meeting. Mnie los omin?? o trzy numery biletu. Có? ;).

Niestety, wspomniane losowanie i SlamTilt to - poza "konferencj? developerów", o której za chwil? i pokazach sprz?tu - to jedyne atrakcje targów. Z pewno?ci? zabrak?o innych mo?liwo?ci sp?dzenia wolnego czasu, który musieli?my zape?ni? sobie sami, organizuj?c wypady na miasto (co wida? na wykonanych przeze mnie zdj?ciach ;). Z jednej strony mo?na powiedzie?, ?e symboliczne 5 z? za wej?cie nie zobowi?zywa?o organizatorów do niczego wi?cej, ale wr?cz prosi si? o zorganizowanie chocia?by jakiej? dyskusji na wybrany temat.
Gdy jednak o tym my?l?, przypomina mi si? konferencja promocyjna "eXeca" na Amiga Meeting 2000 i niezwykle "inteligentne" pytania zadawane przez niektórych. Na zachodnich imprezach tego typu pe?no jest prelekcji i dyskusji na ró?ne tematy (typu "jaki? program w praktyce). Widocznie polskie ami?rodowisko do tego nie mo?e dorosn??.

Na koniec imprezy - o godz. 17:00, odby?a si? - jak to nazwano szumnie - "konferencja developerów" zorganizowana przez Thendic. Napisa?em to w cudzys?owiu, poniewa? ani to by?a konferencja, ani nie wszyscy w niej bior?cy udzia? byli developerami ;). Z pocz?tku przewidywano, ?e udzia? w niej bra? b?d? mogli tylko programi?ci, sko?czy?o si? jednak na tym, ?e poszli wszyscy mniej lub bardziej zainteresowani. Konferencj? natomiast nazwa? to trudno dlatego, ?e w?a?ciwie by?a to prezentacja strategii firmy Thendic na rozwój MorphOSa. Jak mo?na by?o zauwa?y? na pokazie i przeczyta? na rozwieszonych plakatach reklamowych - Pegasos obecnie zdecydowanie nie jest jeszcze komputerem dla u?ytkowników. Ci powinni wstrzyma? si? z decyzj? o wydaniu - niema?ych przecie? - pieni?dzy do czasu, gdy system zostanie dopracowany. Najlepszy bowiem sprz?t bez oprogramowania nic nie znaczy. A tego oprogramowania MorphOSowi brakuje.

Przedstawiciele Thendic namawiali wi?c polskich programistów do wspó?pracy. Z mi?ym zaskoczeniem us?yszeli?my, ?e nie odwo?uj? si? bynajmniej do patriotycznych pobudek i pracy dla idei. Firma chce p?aci? za dobre programy pod ten system, czy nawet zatrudnia? dobrych programistów do pisania ich. Niestety, nie doczekali?my si? odpowiedzi na zadane w trakcie tego wyst?pienia pytanie o potrzebne do takiej pracy ?ród?a. Bez nich nie powstanie przecie? spora cz??? programów, o przeportowanie których przedstawiciele Thendic apelowali do naszych programistów. Na li?cie by?a m.in. Opera, poprawiona wersja CEDa (do tego ?ród?a akurat s?) oraz stos TCP/IP. W MorphOSie brakuje jeszcze nawet... komend z katalogu C. Jak wi?c widzicie, system trudno nazwa? sko?czonym. Tym bardziej zdziwi?em si? gdy szef firmy zapowiedzia? wydanie pe?nej wersji MorphOSa na targach w Niemczech w przysz?ym miesi?cu. Na koniec us?yszeli?my jeszcze, ?e wkrótce Thendic, bPlan i jeszcze par? drobnych amifirm po??czy si? celem lepszej wspó?pracy przy rozwijaniu swojego projektu. Podobno Pegasosem zainteresowane s? firmy linuksowe, ale to akurat amigowców bezpo?rednio nie dotyczy. Po?rednio jednak mo?e by? pomy?ln? prognoz? na przysz?o??, poniewa? zapewni nowej firmie (nazwy nie ujawniono) ?rodki do rozwoju na przysz?o??.

Podsumowuj?c targi - zobaczyli?my dobrze zapowiadaj?cy si? sprz?t o przyzwoitych jak na dzisiejsze czasy mo?liwo?ciach i system, który wymaga jeszcze wiele pracy, ?eby sta? si? w pe?ni sprawnym. Dla przeci?tnego u?ytkownika jeszcze nic to nie znaczy, dla programisty wr?cz przeciwnie. Thendic podkre?la? wielokrotnie, ?e zwracaj? si? w?a?nie do tych drugich. My?l?, ?e spragnieni nowego nast?pcy Amigi u?ytkownicy troch? za wcze?nie zapalili si? do kupna. Mo?liwe, ?e swoje wra?enie opieram za bardzo na marnych osi?gach Ambienta. Z relacji osób, które ju? mia?y do czynienia z Pegasosem, emulacja 68k jest podobno wysokiej jako?ci. Gdyby wi?c pokazano nam AmigaOS na tym sprz?cie, wra?enie by?oby mo?e inne. Nikt tego jednak nie zrobi? z takich czy innych powodów (w przypadku firmy Thendic nie mo?na wykluczy? tak?e tych natury "politycznej"), wi?c jako zwyk?y u?ytkownik nie-programista nie mog? na podstawie tego co widzia?em wypowiada? si? na ten temat. Prezentacja pozostawi?a w wi?kszo?ci z nas wra?enie niedosytu i rozczarowania. Mo?e spodziewali?my si? zbyt wiele, a mo?e rzeczywi?cie pokazano zbyt ma?o...

Natomiast je?li o same targi chodzi, to by?o ca?kiem mi?o. Wed?ug przybli?onych szacunków przyby?o oko?o 200 osób, co w skali naszego mikroskopijnego ?rodowiska nie jest bez znaczenia. Ja jestem zadowolony z imprezy, chocia? bardziej jednak ze spotkania amigowych znajomych ni? z tego co zobaczy?em. Miejmy nadziej?, ?e za rok targi odb?d? si? po raz kolejny i b?dzie mo?na zobaczy? jeszcze wi?cej. W porównaniu z ubieg?ym rokiem wida? post?p, co w naszym amigowym przypadku jest sytuacj?, ?e tak powiem, wyj?tkow?. Kto wie, mo?e wi?c za rok udam si? na Amiga Meeting z konkretnym zamiarem zakupu nowego komputera? By?oby mi?o.

Zdj?cia, które zrobi?em na AM2k2, mo?na znale?? pod tymi adresami:
ftp://ftp.klosz.art.pl/incoming/AM2k2
http://teleinfo.pb.bialystok.pl/~krashan/AM2k2
ftp://ftp.amisia.art.pl/pub/Amiga/photos

Moje osobiste pozdrowienia dla amigowiec i pegazowiec z Gliwic, Wroc?awia i ?odzi oraz trzody ze sceny ;).

Grzegorz "Fei" Juraszek


Wszystko bez wątków  Wszystko z wątkami   Dodaj
  Komentarze
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskikonferencja niedev2002-11-18
  XmsA HREF2002-11-18
  Marek "FReD" KujawaFoty z AM20022002-11-18
  Jacek RzeuskiWebspace wanted2002-11-18
  Rafael/ARMOpytanko..2002-11-18
  roniuchPicie wody2002-11-18
  roniuchSlamTilt compo2002-11-18
  rzookolsysspeed by?2002-11-18
  =2P=NIE ogl?da? tych zdj??!2002-11-18
  HrwEch ta pami??...2002-11-18
  Jacek RzeuskiMówi? ka?dy mo?e2002-11-18
  IV0nkaPecetowy kicz?2002-11-18
  IV0nkaSprostowanie2002-11-18
  MDWGL...2002-11-18
  =2P=Obudowa2002-11-18
  Gary Bliter.2002-11-18
  bennyoneniah!2002-11-18
  bennyonegeez owce zaczynaja beczec ?2002-11-18
  =2P=...2002-11-18
  =2P=...2002-11-18
  GrogonPolska, mieszkam w Polsce...2002-11-18
  Xms!2002-11-18
  MDWOpenGL2002-11-18
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskiekhm2002-11-18
  yabollale fajnie:)2002-11-18
  DrAmigAPoszukiwany2002-11-18
  Co?acz/RyRYJak w Southpark'u...2002-11-18
  Co?acz/RyRYTiema2002-11-18
  dzejkobengine@tenbit.pl2002-11-18
  =2P=trucie dupy2002-11-18
  =2P=...2002-11-18
  Kristia2002-11-18
  LeafPegasos dal d. ;)2002-11-18
  Grogoni jak zwykle nic z tego nie wyniklo2002-11-18
  May^BeProsie...2002-11-18
  roniuchups2002-11-18
  ravekRe: tia2002-11-18
  bennyoneNa stos2002-11-18
  bennyonekolejny swir2002-11-18
  Krisludzie2002-11-18
  Krzysztof Ka??basiakdobre2002-11-18
  FeiTupanie raciczk?2002-11-19
  Jacek RzeuskiDzi?ki2002-11-19
  HrwDla rzucaj?cych fuckami...2002-11-19
  =2P=Komunizm2002-11-19
  =2P=Rusza? palcem, ?eby robi? co? ...2002-11-19
  Albert Jasi?skiA moim zdaniem ....2002-11-19
  Jacek RzeuskiGwoli ?cis?o?ci2002-11-19
  porneLobudowy2002-11-19
  porneLco chce2002-11-19
  Marek "FReD" KujawaRe: ludzie2002-11-19
  Grogonstary, nie pij tyle kawy....2002-11-19
  porneLzeswirowana krotkowzroczna bujda na resorach2002-11-19
  KrisiMac2002-11-19
  porneLpraca wre2002-11-19
  porneLzwrot o 350 stopni ;)2002-11-19
  Marek "FReD" Kujawaprocek, szybko?? [Re: iMac]2002-11-19
  Krzysztof Ka??basiakwybor2002-11-19
  Rafa? Sa?daTo inwestycja2002-11-19
  Rafa? Sa?daRe: iMac2002-11-19
  =2P=ale sie ubawilem...2002-11-19
  nelsonwszystko przez...2002-11-19
  ZiefPegaz pierdzi2002-11-19
  StefkosOpenGL2002-11-19
  StefkosNie lubisz2002-11-19
  Gary Bliter.2002-11-19
  Stefkosre re kum kum2002-11-19
  FeiSchizofrenia czy amnezja?2002-11-19
  FeiOwcza paranoja2002-11-19
  KrisMac2002-11-19
  FeiPowa?ne plany2002-11-19
  XmsBue2002-11-19
  porneLdaj mu szanse! daj mu szanse!2002-11-19
  Albert Jasi?skiTo z tego.2002-11-19
  monoA jaki tytul?2002-11-19
  porneLamithlon2002-11-19
  monoNie pekaj 2p2002-11-19
  porneLerror2002-11-19
  FeiTO co?2002-11-19
  no onea moze tak2002-11-19
  KrisOstatecznie ...2002-11-19
  Hrw"?adna"2002-11-20
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskinie czepiam sie2002-11-20
  X-SOFT: Adam ZalepaAmiga Meeting 20022002-11-20
  X-SOFT: Adam ZalepaAmiga Meeting 20022002-11-20
  badermanHmm2002-11-20
  carobosz2002-11-20
  Zbyszek!2002-11-20
  Zbyszek..2002-11-20
  Zbyszeknie czepiam si?, Krzysztofie :)2002-11-20
  FeiEch...2002-11-20
  KrisJajx2002-11-20
  Marcin 'MisterQ' KielesinskiPrzykry jeste?.2002-11-20
  Marcin 'MisterQ' Kielesinskia mo?e s? w lesie2002-11-20
  Rafael/ARMOnie uraczylem2002-11-20
  KrisNo có?.2002-11-20
  FeiBeeee2002-11-20
  adam?2002-11-20
  Gary Bliter.2002-11-20
  RammySmoki sa ladne, zwlaszcza zlote2002-11-20
  Miramar.2002-11-20
  Gary Bliter.2002-11-20
  Carlosjeszcze gorzej2002-11-20
  bennyonebeee beee2002-11-20
  carokrzyz na plecach2002-11-20
  adam?2002-11-20
  adam?2002-11-20
  adamNo i?2002-11-20
  badermaneh... kwestia gustu2002-11-20
  Tomasz Kacxzanowski (Kaczus)Trzoda - France2002-11-20
  Jacek RzeuskiZadanie na my?lenie2002-11-20
  badermaneror2002-11-20
  Jaszczurnicht verstechen2002-11-20
  XmsTemat niewazny2002-11-20
  Xms.2002-11-20
  porneLwypieranie plam2002-11-20
  Rafa? Sa?daw?tek z makiem2002-11-20
  FeiTo rozumiem2002-11-20
  adam.2002-11-20
  Zbyszek.2002-11-20
  FeiGrzecznie?2002-11-20
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskiah2002-11-20
  adameh2002-11-20
  Zbyszek.2002-11-20
  porneLdelikatnie mowiac2002-11-20
  Miramar.2002-11-20
  Miramar.2002-11-20
  porneLlink2002-11-20
  =2P=Alkoholu nie by?o - to co robi? zdj?cia flaszek.2002-11-20
  MDWsoftwareowy OpenGL2002-11-20
  =2P=...2002-11-20
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskinastepny2002-11-20
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskisens2002-11-20
  bennyonetiah2002-11-20
  monobulgarski poscikk2002-11-20
  MisiorGary ja nie wyrobie ...2002-11-20
  ZiefA nie mowilem ....2002-11-20
  Uprzejmykretyn2002-11-20
  Miramar.2002-11-20
  MiramarKolejny...2002-11-20
  ravekRe: eh2002-11-20
  InwestorUchowaj Panie2002-11-21
  InwestorMocne :)2002-11-21
  p... dystrybutorBez komentarza...2002-11-21
  caroserio?2002-11-21
  Tomasz Kaczanowski (Kaczus)telefony byly...2002-11-21
  adam?2002-11-21
  bennyonekolega wyraznie zaznaczyl DOWOLNA2002-11-21
  adam?2002-11-21
  adamEmulacja 68k nie kuleje2002-11-21
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskiwlasnie2002-11-21
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskiplonk2002-11-21
  adamhmm2002-11-21
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskitak2002-11-21
  adamDla kogo?2002-11-21
  Gary Bliter.2002-11-21
  Jacek RzeuskiTo proste2002-11-21
  Gary Bliter.2002-11-21
  Jacek RzeuskiMnie nie musisz2002-11-21
  Gary Bliter.2002-11-21
  Gary Bliter.2002-11-21
  RammyA co znajdzie googlism...2002-11-21
  Tom SkiDIMM serwerowy2002-11-21
  carozwis?2002-11-21
  carotrance2002-11-21
  krisSheeps are comming!2002-11-21
  IV0nkaCzepialski!2002-11-21
  Tomasz Kaczanowski (Kaczus)ooooooo2002-11-21
  adamnuda2002-11-21
  kot adminaRe: Sheeps are comming2002-11-21
  Jacek RzeuskiIle b?d? chcia??2002-11-21
  adamok2002-11-21
  Jacek RzeuskiJa wiem!2002-11-21
  adamBrawo2002-11-21
  adam.2002-11-21
  pan 7 herbatenlight?2002-11-21
  porneLa za rok, moze dwa...2002-11-21
  porneLmaki i smoki2002-11-21
  porneLargument nie do przebicia2002-11-21
  adam.2002-11-21
  porneLLITOSCI2002-11-21
  Jacek RzeuskiNie uwierzysz...2002-11-21
  badermanNa gogli?mie2002-11-21
  Andrzej DrozdAha2002-11-21
  FeiA mo?e...2002-11-21
  Marcin 'MisterQ' Kielesinski.2002-11-21
  Miramar.2002-11-22
  caroline:)2002-11-22
  Tomasz Kaczanowski (Kaczus)zapomnialem dodac...2002-11-22
  Jacek RzeuskiDo ankiety z tym!2002-11-22
  Jacek RzeuskiNiekoniecznie2002-11-22
  Emil "opi" Oppeln Bronikowskiztcw2002-11-22
  Jacek RzeuskiOby!2002-11-22
  IV0nkaCeny, ceny, ceny...2002-11-25
  KAM_po co?2002-11-26
  KAM_EJ!2002-11-26
  =2P=spoko, spoko2002-11-26
  Rafa? Sa?daKto k?amie2002-11-29
  Rafa? Sa?daMacOnLinux na AM2002-11-29
  ravekRe: Mac2002-11-29
  KAM_hi, hi!2002-11-29
  Leaf?2002-11-29
  slaweraJej.2002-12-23
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas